YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comAktife Kayıtlı Aracın Çalınması Durumunun Vergisel Yönleri

Değerli okurlar, çok yakın bir zamanda çıkan bir özelge benim de dikkatimi çekmiş ve KDV ödenmeksizin satın alınıp çalınan bir duran varlığın vergisel yönlerini irdelemiştir.

Konunun KDV Yönünden Değerlendirilmesi

Şirket bir şahıs şirketi olup satın almış olduğu duran varlığı KDV ödemeksizin iktisap etmiştir.

Konunun KDV yönünden değerlendirilmesinde, KDV ödenmeksizin satın alınan ve işletme aktifine kayıtlı olan aracın çalınması nedeniyle bu araçların kayıtlardan çıkarılması, KDV hesaplanmasını gerektirmeyeceği yönünde görüş beyan edilmiştir.

Diğer taraftan araç için sigortadan tazminat alınması halinde, tazminatın kendisi KDV’nin konusuna girmediğinden sigorta firmasına düzenlenecek faturada KDV hesaplanmaması gerektiği belirtilmiştir.

Çalınan Araç İçin Gider Yazılıp Yazılmayacağına Yönelik İse Aşağıdaki Açıklamalar Yapılmıştır.

Vergi Usul Kanunun 317 nci maddesinde;

"Amortismana tabi olup:

1. Yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden;

2. Yeni icatlar dolayısıyla teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen veya kısmen kullanılmaz bir hale gelen;

3. Cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalan; Menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükelleflerin müracaatları üzerine ve ilgili Bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca her işletme için işin mahiyetine göre ayrı ayrı belli edilen "Fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri uygulanır.",

329 uncu maddesinde de "Yangın, deprem, sel, su basması gibi afetler yüzünden tamamen veya kısmen ziyaa uğrıyan amortismana tabi iktisadi kıymetler için alınan sigorta tazminatı bunların değerinden (Amortismanlı olanlarda ayrılmış olan amortisman çıktıktan sonra kalan değerden) fazla veya eksik olduğu takdirde farkı kar veya zarar hesabına geçirilir.

Şu kadar ki, alınan sigorta tazminatı ile ziyaa uğrıyan malların yenilenmesi işin mahiyetine göre zaruri bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa bu takdirde tazminat fazlası, yenileme giderlerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile tutulabilir. Bu süre içinde kullanılmamış olan tazminat farkları kara ilave olunur."

hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre, vergi hukukumuz açısından sermaye ve sermayenin herhangi bir unsurunda meydana gelen değer kayıplarının düşük bedelle değerlendirilmesi veya değişik yollarla sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi, esas olarak ticari ve zirai faaliyetlerin normal bir şekilde işleyişinden veya tabii afetler yüzünden değer kaybına uğramasından doğmuş olması şartlarına bağlanmıştır.

Dolayısıyla, aktife kayıtlı söz konusu çalınan aracın yukarıda yer verilen madde hükümleri kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır denilerek gider yazılmasının da önüne geçilmiştir.

Konuyla ilgili verilen en son özelge[1] olmasından dolayı okuyuculara faydalı olacağını düşünüyorum.


[1] İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 15.01.2021 tarih ve 39044742-130[Özelge]-36894 sayılı özelgesi

19.03.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM