YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comNisan Ayında Tüm Şirketler (Tüzel) Sermaye Artırımı Mı Yapacak?

Değerli okurlar, bilindiği üzere şu an taslak halinde olan ancak yasalaşmasına kesin gözüyle bakılan Gelir Vergisi Kanunu’na eklenmesi düşünülen Geçici 92.Madde ile birlikte, kar dağıtımı olmasa dahi 2020-2021 yılı için yüzde 10, 2022 yılı için ise yüzde 5 kar dağıtım stopajı gündemdedir.

Kanunun ilgili maddesi aşağıdaki gibidir;

“5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren kurumların indirim ve istisnalar (5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerine göre kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlar ile geçici 61 inci madde kapsamında elde edilen kazançlar hariç) düşülmeden önceki kurum kazancından hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kazanç tutarı üzerinden kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı takip eden ay içerisinde söz konusu kurumlar tarafından 2020 yılı ve 2021 yılı vergilendirme dönemlerine ait kazançları için %10, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kazançları için %5 oranında vergi tevkifatı yapılır (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için bu tevkifat, ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanır) ve yapılan tevkifat 98 ve 119 uncu maddelerdeki esaslar çerçevesinde beyan edilip ödenir.”

Söz konusu kanuna göre aşağıdaki istisnalar stopaj matrahından düşülebilecektir.

a) Kurumların;

1) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar,

2) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları,

3) Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları.

d) Türkiye'de kurulu;

1) Menkul kıymetler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları,

2) Portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları,

3) Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları,

4) Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları,

5) Emeklilik yatırım fonlarının kazançları,

6) Konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonlarının kazançları.

İle geçici 61 inci madde kapsamında elde edilen kazançlar stopaj matrahından indirilebilir.

SERMAYEYE İLAVE HALİNDE TEVKİF EDİLEN TUTAR KURUMA İADE EDİLECEK

Ayrıca Kanun maddesinde dikkat çeken bir diğer husus ise aşağıdaki gibidir.

Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne istinaden tevkifata tabi tutulan kazancın; sermayeye eklenmesi halinde sermayeye eklenen tutara isabet eden vergi, tevkifatı yapan kuruma, kurumlara kâr payı olarak dağıtılmasını müteakip kazancı elde eden bu kurumlarca sermayeye eklenmesi durumunda ise sermayeye eklenen tutara isabet eden vergi, sermaye artırımında bulunan kuruma red ve iade edilir.”

Söz konusu Kanunun bu paragrafının mefhumu muhalifinden hareketle, Nisan ayı içinde beyannamenin tahakkuk tarihi ile aynı günde yapılacak bir sermaye artırımı dolayısıyla kar’a ilişkin vergi tevkifatının da yapılmayacağı anlamı çıkmaktadır.

Şuan için uygulama tebliği henüz yayınlanmamıştır ancak bu şekilde hiçbir değişiklik olmadan Kanunun yürürlüğe girmesi halinde Nisan/2021 ayı içerisinde bir çok tüzel şirketin karı sermayeye eklemek yönünde sermaye artışı yapacağı tahmin edilmektedir.

16.03.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM