YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.com



Kısmi İstisna Kapsamında İndirim Konusu Yapılamayan KDV KKEG Midir Gider Midir?

Değerli okurlar, bilindiği üzere kısmi istisnaya tabi bir mal veya hizmet ifasında söz konusu teslime ilişkin yüklenilen KDV’nin teslim veya hizmetin yapıldığı dönemde indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir. İndirim hesaplarından çıkarılan KDV’nin ise gider veya maliyet hesabına atılmasıyla KKEG olarak muhasebeleştirilmesi arasında tereddüt yaşandığı görülmektedir.

Konuyu öncelikle ilgili mevzuat açısından değerlendirmemiz gerekecektir. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30/a maddesinde, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası (Bu Kanunun 17 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri ile (4) numaralı fıkrasının (ı) ve (ö) bentleri uyarınca katma değer vergisinden istisna edilen işlemler hariç) ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği; 58 inci maddesinde ise, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile mükellefçe indirilebilecek katma değer vergisinin, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan bunun da istisnasının düzenlendiği İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim başlıklı KDV Kanununun 32.maddesinde ise,

Bu Kanunun 11, 13, 14 ve 15 inci maddeleri ile 17 nci maddenin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak Katma Değer Vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur.

İfadesi yer almaktadır. Buna göre genel kural; İstisna edilmiş işlemlerde yüklenilen KDV indirim konusu yapılamaz ancak 32.madde de sayılan istisnalara ilişkin yüklenilen KDV’nin ise indirim konusu yapılacağıdır.

İşte bu noktada indirim konusu yapılamayan KDV’nin gider mi yoksa KKEG’mi olduğudur. Bilindiği üzere 5520 sayılı Kanuna göre safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

193 sayılı Kanunun 40.maddesinin 1.fıkrasının (1) numaralı bendine göre ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler ticari kazancın tespitinde indirim konusu olabilecektir. Ayrıca indirim hesaplarından çıkarılan KDV’nin KKEG hesaplarına alınması gerektiği yönünde vergi mevzuatımızda ayrıca bir düzenleme yer almadığından dolayı ve bu işlemin de ticari kazancın idamesi için yapılması zaruri bir işlem olduğundan bahisle söz konusu işlemin kurumlar vergisi yönünden gider veya maliyet olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

19.02.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM