YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKurumlar Vergisi Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Değerli okurlar, kurumlar vergisi beyannamesinde bakmanız gereken asgari 20 başlık aşağıdaki gibidir.

 1. Taşınmaz satış kazancı istisnanız var ise bu kazanç Gelir Tablosunda yer almalı, istisna tutar beyannamenin ilgili sütununda istisna kazanç olarak düşülmeli, 2021 yılı açılış bilançosundan sonra 590 nolu hesabın içinde yer alan istisna tutarın 549  Özel Fonlar hesabına devredilip devredilmediği,
 2. 2020 yılında satın alınan binek araçlar için 2020 yılı için en fazla 160.000 TL amortisman ayrılıp ayrılmadığı,
 3. Yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili faizlerden, kuruluş dönemine ait olanların (yıl sonuna kadar olan dönem) sabit kıymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek üzere yatırım maliyetine eklenip eklenmediği,
 4. Emisyon prim gelirinin kurum kazancına eklenip eklenmediği,
 5. Yurt içine dövizli olarak satılan veya alınan mal veya hizmetlere ilişkin ve cari sözleşmesi de olmayan şirketlerinizin 120 ve 320 hesaplarının değerlemeye tabi tutulup tutulmadığının kontrolü, değerleme yapılmamışsa değerleme yapılması,
 6. 2018 yılında yapılan Taşınmaz satışlarıyla alakalı yenileme fonuna ilişkin kayıtların bu dönemki  kurumlar vergisinde gelir hesabına virmanlanıp virmanlanmadığı
 7. Ödenmemiş SGK primlerinin olup olmadığına bakılmalı, var ise bunların KKEG olarak dikkate alınıp alınmadığı,
 8. 6736 ve 7143 sayılı Kanunun matrah artırımı ve kayıtların düzeltilmesi hükümleri çerçevesinde ödenen vergilerin Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak yazılıp yazılmadığı,
 9. Geçmiş yıl zararı varsa bu zararın 2020 yılı geçici vergi dönemlerinde gösterilip gösterilmediği,
 10. Şüpheli ticari alacak ayrılmışsa bunlara ait icra kağıtlarının 2020 yılına ait olup olmadığı,
 11. 13.09.2018 tarihli 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 85 sayılı ve 12.09.2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı gereğince Ortaklar Cari hesabının 13.09.2018 tarihinden itibaren dövizli takip edilemeyeceğinden bu hesabı dövizli takip edenlerin tekrar TL’ye dönüp dönmediklerinin kontrolü,
 12. Tevsiki zorunlu olmayan kayıtlar dışında belgesiz giderlerinin olup olmadığı ve var ise bunların KKEG olarak dikkate alınıp alınmadığı,
 13. Ödenmemiş geçici vergilerin mahsup kayıtlarının kontrol edilmesi ve bunların ödenmediği halde mahsup kaydı var ise bunların kayıtlardan çıkarılıp çıkarılmadığı,
 14. Kesinti yoluyla ödenen vergilerin beyan edilen kazançla ilgili olup olmadığı,
 15. Alınan hibe ve destekler ile sigorta tazminatlarının gelir yazılıp yazılmadığı,
 16. İndirimli Kurumlar Vergisinde 2020 yılı harcamaları için vergi indirim oranının %0,00 ve yatırıma katkı tutarının +15 puan ilave edilerek hesaplanıp hesaplanmadığı,
 17. Bağışlanan değerler ile ilgili yüklenilen KDV’lerin bağış tutarına dahil edilip edilmediği ancak 01.01 2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere KDV kanunu madde 30 da değişiklik yapılmış olup, yapılan değişiklikle birlikte KDV kanunun 17 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri ile (4) numaralı fıkrasının (ı) ve (ö) bentleri uyarınca katma değer vergisinden istisna edilen işlemlere ilişkin Katma Değer Vergisi indirim konusu yapılabilecektir. Bu maddeler incelendiğinde, Genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, döner sermayeli kuruluşlara, kanunla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, siyasî partilere ve sendikalara, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına, kamu menfaatine yararlı derneklere, tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan bağış ve yardımlara ilişkin yüklenilen KDV ler indirim konusu yapılacak olup, bu nedenle bu bağışlara ilişkin KDV’lerin bağışların tutarına dahil edilmesi söz konusu olmayacaktır.  
 18. Kurumlar vergisinden istisna edilen kazançların istisna şartlarını taşıyıp taşımadıkları ve istisna tutarının doğru hesaplanıp hesaplanmadığının kontrolü,
 19. 2020 yılına sarkan vadeli mevduatlar için 31.12 tarihine isabet eden  kıst dönem gelir tahakkuklarının hesaplanıp hesaplanmadığı,
 20. 2020 yılına sarkan kredilere isabet eden kredi faizleri için 31.12 tarihine isabet eden  kıst dönem gider  tahakkuklarının hesaplanıp hesaplanmadığı,

Dikkatle incelenmelidir

07.04.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM