YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comSomali’ye Yapılan Yardımların Vergi ve Muhasebe Uygulaması (Muhasebe Kaydı)

Tarih: 04.09.2011

Son günlerde birçok işletme Ramazanda iftar yemekleri yerine Somaliye yardım yapma kararı almış ve bunu uygulamışlardır. Vergi kanunlarımızda Bağış ve Yardım denilince akla ilk gelen şey ise maalesef bunların Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak matraha ilave edilmesi ve indirim konusu yapılmamasıdır. Zira, Kanunda yazılı kurum ve kuruluşlar harici yapılan bağış ve yardımların ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Örneğin kamuya yararlı bir derneğe yapılmayan bir bağış ve yardım kurum kazancından indirilememektedir. 

KDV Kanunu’nun 17. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara yapılan insani, dini ve sosyal amaçlı mal teslimi veya hizmet ifası şeklindeki bağışlar, Katma Değer Vergisine tabii olmadığı gibi  bu işlemler için bir üst sınırda öngörülmemiştir. Katma Değer Vergisi istisnasından faydalanabilmek için iki şart aranmaktadır: 

-Bağış, kanun maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara yapılmalıdır.  

- Teslim veya hizmet bedelsiz olmalıdır. 

Yapılan bağışın ilgili kurum ve kuruluş tarafından nasıl ve hangi amaçla kullanılacağının önemi yoktur.

Şimdi KDV 17. Maddesindeki kurum ve kuruluşlar hangileridir bunları açıklayalım.

Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardır. 

Somaliye yapılan yardımlar ise genellikle Başbakanlık ve Türk Kızılay Derneği tarafından yapılmaktadır. Türk Kızılay Derneği ise Kanunda adı geçen Kamu menfaatine Yararlı Dernekler arasında yer almaktadır. 

Dolaysıyla Başbakanlık ve Türk Kızılay Derneği vasıtasıyla yapılan bağış ve yardımlar vergi matrahından indirilebilecektir. 

Uygulama: Barış Ltd.Şti Türk Kızılay Derneğinin hesabına somaliye gönderilmek üzere 100.000 TL gönderilmiştir. 

---------------------------------/----------------------------------

689 Diğ.Ol.Dış.Gid.Zar.   100.000 

102 Bankalar   100.000

Türk Kızılay derneğine para gönderilmesi

-------------------------------------------------------------------- 

Vergi tekniği açısından söz konusu  bu tutar ilk geçici vergi  döneminde hem matraha eklenecek hem de aynı anda matrahtan diğer indirimler adı altında matrahtan tenzil edilecektir. 

----------------------------------------/--------------------------------------------

950 MATRAHTAN İNDİRİLECEK UNSURLAR    100.000 

951 MATRAHTAN İNDİRİLECEK UNSURLAR   100.000

-------------------------------------------------------------------------------------    

Kamuoyunda somaliye yapılan yardımların vergi matrahından düşürülebileceğine yönelik çok fazla olumlu haber okumuş bulunmaktayız. Bunun nedeni Bakanlar kurulunun yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla makbuz karşılığı yapılan ayni veya nakdi bağışların TAMAMININ beyan edilen kazancı aşmamak koşuluyla vergi matrahından düşürülebileceğine yönelik kararıdır. 

Sonuş olarak Somaliye yapılan yardımların kurum kazancından indirilmesi için; 

a) Yapılan bağışın makbuz karşılığı (banka dekontu) yapılması 

b) Kanunlarda yazılı kurum ve kuruluşlara yapılması, 

c) Karşılıksız yapılması, 

d) İlgili dönem kazancından indirilmesi ve beyannamede ayrıca gösterilmesi 

gerekmektedir.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM