YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comÖdeme Emri ve Hapis Cezası!

Değerli okurlar, son aylarda kendisine ödeme emri terettüp eden gerçek ve tüzel kişilerin sayısında önceki yıllara göre ciddi bir artış göstermiştir. Bu manada bu haftaki yazımızın kendisine ödeme emri terettüp eden gerçek ve tüzel kişiler için önemli olduğunu düşünüyorum.

Bilindiği üzere Kamuya olan borcunu (Amme borcunu) vadesinde ödemeyenlere 6183. Sy. Kanun’un 55.maddesinde de açıkça belirtiği üzere ödeme emri gönderilir. Ödeme emrine istinaden borcun 15 gün içinde ödenmesi veya mal bildiriminde bulunulması hususu ise kanuni bir zorunluluktur.

ÖDEME EMRİNE İSTİNADEN BİLDİRİLECEK MALINIZ YOKSA?

Kendisine ödeme emri tebliğ olunan ve malı olmadığı yolunda bildirimde bulunan amme borçluları bu bildirim ile birlikte veya bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde:

1. En son kanuni ikametgâh ve iş adreslerini,

2. Varsa devamlı mükellefiyetleri bulunan diğer tahsil dairelerini ve amme idarelerini ve bunlardaki hesap ve kayıt numaralarını bildirmek, nüfus kayıt suretini vermek mecburiyetindedirler.

Bu zorunluluğu yerine getirmeyenler için 6183 sy. Kanun’un 114.maddesi gereğince 50 güne kadar adli para cezası hükmolunur.

MAL BİLDİRİMİNİ HANGİ MALLARINIZ ÜZERİNDEN YERİNE GETİRECEKSİNİZ?

Kendisine ödeme emri terettüp eden kişi, 6183 sy. Kanun’un 59.maddesi gereğince gerek kendisinde gerekse üçüncü şahıslar elinde bulunan mal, alacak ve haklarından borcuna yetecek miktarın, nev’ini, mahiyetini, vasfını, değerini ve her türlü gelirlerini veya haczi kabil mal veya geliri bulunmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazı ile veya sözle tahsil dairesine bildirmek zorundadır.

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMANIN CEZASI HAPİSTİR!

Kendisine ödeme emri terettüp eden ve bunun tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödeme yapmadığı ve mal bildiriminde bulunmadığı zaman mal bildiriminde bulununcaya kadar 1 defaya mahsus olmak üzere ve en fazla 3 ayı geçmemek üzere hapis cezası tazyik olunur.

6183 sy. Kanun’un 60.maddesi gereğince ödeme ve mal bildirimi 15 günlük sürenin sonunda gerçekleşmediği takdirde tahsil dairesi İcra Tetkik Hakimliğine yazı yazar. Hapis cezası İcra Tetkik Hakimliğince verilir. Cumhuriyet Savcılığı ide derhal cezayı infaz eder.

BORÇLUNUN MALLARI BAŞKA BİR KİŞİNİN ELİNDEYSE VE BİLDİRİM YAPILMAZSA HAPİS CEZASI 6 AY!

Amme borçlusu mallarını korumak için kendine ait malları üçüncü bir kişiye vermiş olabilir. Ancak, tahsil dairesi bunu tespit etmişse üçüncü kişiden 15 gün içinde mal bildirimi yapmasını isteyecektir.(6183 sy. Kanun md.55) Üçüncü kişi bunu yerine getirmediği takdirde 6183.sy.Kanun’un 113.maddesi gereğince 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

KAMUYA BORCU (AMME BORCU) OLAN KİŞİ MALLARINI GİZLEMEYE VEYA ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞIRSA CEZASI ÇOK DAHA BÜYÜK!

Kamu borcu olan ve hakkında takip işlemi başlatılan kişi amme alacağının tahsili ortadan kaldırmak veya süre kazanmak için takibi zorlaştırıcı muamelelere girişirse cezai yaptırım daha da artmaktadır.

Buna göre 6183. Sy. Kanun’un 110. maddesi gereğince,

1. Mülkünden çıkararak, telef ederek yahut değerden düşürerek gerçek surette,

2. Gizleyerek, kaçırarak muvazaa yolu ile başkasının uhdesine geçirerek veya aslı olmayan borçlar ikrar ederek, yahut alındılar vererek gerçeğe aykırı surette, varlığını yok eder veya azaltır ve geri kalan mallar borcu karşılamaya yetmezse altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

14.01.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM