YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comİndirimli Kurumlarla İlgili Önemli Bir Ayrıntı

Değerli okurlar, bu hafta indirimli kurumlarla ilgili özellikli bir konuya değinmek istiyorum. Maliyetlerdeki azalışa ve dolaylı yoldan oluşan bu kazanca indirimli kurumlar vergisi uygulanabilir mi?

KONUNUN YASAL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “32.2.1. Kapsam”, başlıklı bölümünde,

“Kurumlar vergisi mükelleflerinin, Ekonomi Bakanlığınca yatırım teşvik belgesine bağlanan yatırımlarından, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren elde ettikleri kazançları dolayısıyla indirimli kurumlar vergisi uygulamasından faydalanmaları mümkündür.” Denilmektedir.

Tebliğe göre indirimli kurumların uygulanacağı matrahın tespitinde yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesi ve bu yatırımdan bir kazanç elde edilmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlara, ilgili teşvik belgesinde yer alan yatırıma katkı ve vergi indirim oranları dikkate alınarak yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren, yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

Bununla birlikte Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına 6322 sayılı Kanunla eklenen (c) bendi hükmüyle, mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarının yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden 1/1/2013 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançlarına, indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yatırıma katkı tutarının kısmen kullandırılması mümkün hale gelmiştir.

Yukarıda yer alan açıklamaların tamamında indirimli kurumlar vergisinin, yatırımdan elde edilen kazanca veya diğer faaliyetlerden elde edilen kazanca uygulanacağından bahsedilmektedir.

KAZANCIN VERGİ KANUNLARI YÖNÜNDEN TANIMI

5520 sy. Kurumlar Vergisi Kanununun 1. Maddesinin 2. fıkrası’nda konu 193 sy. Gelir Vergisi Kanunu’na atıf yapılmak suretiyle ele alınmıştır. Buna göre, kurum kazancı gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşmaktadır. Buna göre 193 sy. Kanunun “Gelirin Unsurları”, başlıklı 2. maddesine göre gelire giren kazanç ve iratlar; 

1. Ticarî kazançlar, 2. Ziraî kazançlar, 3. Ücretler, 4. Serbest meslek kazançları, 5. Gayrimenkul sermaye iratları, 6. Menkul sermaye iratları, 7. Diğer kazanç ve iratlar olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin II- TAM MÜKELLEFİYET ESASINDA VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ başlıklı bölümünde kazancın nasıl hesaplanacağı yönünde gerekli açıklamalar yapılmıştır. Mezkûr tebliğin 6.Safi Kurum Kazancı başlıklı bölümünde Kurumlar Vergisi Kanununda safi kazancın belirlenmesinde temel ölçünün, dönem sonu ve dönem başı öz sermaye kıyaslaması olduğu belirtilmiştir.

Buna göre, maliyetlerdeki bir azalış da öz sermayeyi dönem başı özsermayeye kıyasla artıracağından dolayı bu azalış işleminin de kurum kazancı olarak telaffuz edilmesi gerekmektedir.

YATIRIMDAN ELDE EDİLEN KAZANÇ MALİYETLERDEKİ AZALIŞTAN DA KAYNAKLANABİLİR

Yukarıda da bahsetmiş olduğumuz gibi indirimli kurumlar vergisi kurum kazancına uygulanmaktadır. Ancak, yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan harcamalar sonucu şirketin maliyetlerinde meydana gelen bir azalış da , 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin II- TAM MÜKELLEFİYET ESASINDA VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ başlıklı bölümünün 6.Safi Kurum Kazancı başlıklı kısmına göre kurum kazancıdır.

Örneğin, yatırım teşvik belgesi kapsamında şirket, kendi elektriğini üretmek amacıyla yaptığı harcamalar sonucu kendi elektriğini üretmeyi başarmış ve böylece elektrik sarfiyatı sonucu yüklendiği maliyetlerde de ciddi bir azalma olmuştur. Şirketin kendi elektriğini üretmesi sonucu daha önceki elektrik faturalarından hareketle maliyetlerdeki azalışın 250.000 TL olduğunun resmi defter ve belgeler ve hesaplamalar ile ispatlandığı varsayılırsa safi kurum kazancının 250.000 TL’lik kısmına indirimli kurumlar vergisi uygulayabilecektir. Bunun aksine yönelik ne 5520 sy. Kanun’un 32/A maddesinde ne de 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin IV- ORTAK HÜKÜMLER VE GEÇİCİ MADDELER bölümünde bir hüküm bulunmaktadır.

Böylece, indirimli kurumlar vergisi matrahının sadece üretim maliyetlerinden sağlanan tasarrufla yatırımdan elde edilen kazanç kapsamında işlem görmesine yasal hiçbir engel bulunmamaktadır.

22.10.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM