YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKurumlar Vergisinde 20 Önemli Başlık

Değerli okurlar, kurumlar vergisi beyannamesinde bakmanız gereken asgari 20başlık aşağıdaki gibidir.

 1. Taşınmaz satış kazancı Gelir Tablosunda yer almalı, istisna tutar beyannamede ilgili sütununda istisna kazanç olarak düşülmeli, 2019 yılı açılış bilançosundan sonra 590 nolu hesabın içinde yer alan istisna tutarın 549  Özel Fonlar hesabına devredilip devredilmediği,
 2. Binek oto KDV’sinin maliyet veya gider yazılıp yazılmadığı,
 3. Enflasyon düzeltme farklarının işletmeden çekilip çekilmediği ,
 4. Emisyon prim gelirinin kurum kazancına eklenip eklenmediği,
 5. Yurt içine dövizli olarak satılan veya alınan mal veya hizmetlere ilişkin ve cari sözleşmesi de olmayan şirketlerinizin 120 ve 320 hesaplarının değerlemeye tabi tutulup tutulmadığının kontrolü, değerleme yapılmamışsa değerleme yapılması,
 6. 2016 yılında yapılan Taşınmaz satışlarıyla alakalı yenileme fonuna ilişkin kayıtların bu kurumlar vergisinde gelir hesabına virmanlanıp virmanlanmadığı
 7. Ödenmemiş SGK primlerinin olup olmadığına bakılmalı, var ise bunların KKEG olarak dikkate alınması
 8. 6736 ve 7143 sayılı Kanunun matrah artırımı ve kayıtların düzeltilmesi hükümleri çerçevesinde ödenen vergilerin Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak yazılıp yazılmadığı,
 9. Beyannamede her yılın zararının ayrı ayrı gösterilmesi
 10. 6736 ve 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırılan SGK ödemelerinin ödendiği tarihlerde gider yazılması,
 11. 13.09.2018 tarihli 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 85 sayılı ve 12.09.2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı gereğince Ortaklar Cari hesabının 13.09.2018 tarihinden itibaren dövizli takip edilemeyeceğinden bu hesabı dövizli takip edenlerin tekrar TL’ye dönüp dönmediklerinin kontrolü,
 12. Tevsiki zorunlu olmayan kayıtlar dışında belgesiz giderlerinin olup olmadığı, var ise bunların KKEG olarak dikkate alınması
 13. Ödenmemiş geçici vergilerin mahsup kayıtları kontrol edilmesi ve bunların ödenmediği halde mahsup kaydı var ise bunların kayıtlardan çıkarılması,
 14. Kesinti yoluyla ödenen vergilerin beyan edilen kazançla ilgili olup olmadığı,
 15. Alınan hibe ve destekler ile sigorta tazminatlarının gelir yazılıp yazılmadığı,
 16. İndirimli Kurumlar Vergisinde 2018 yılı harcamaları için vergi indirim oranının %0,00 ve yatırıma katkı tutarının +15 puan ilave edilerek hesaplanıp hesaplanmadığı,
 17. Bağışlanan değerler ile ilgili yüklenilen KDV’lerin bağış tutarına dahil edilip edilmediği,
 18. Kurumlar vergisinden istisna edilen kazançların istisna şartlarını taşıyıp taşımadıkları ve istisna tutarının doğru hesaplanıp hesaplanmadığının kontrolü,
 19. 2019 yılına sarkan vadeli mevduatlar için 31.12 tarihine isabet eden  kıst dönem gelir tahakkuklarının hesaplanıp hesaplanmadığı,
 20. 2019 yılına sarkan kredilere isabet eden kredi faizleri için 31.12 tarihine isabet eden  kıst dönem gider  tahakkuklarının hesaplanıp hesaplanmadığı,

24.04.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM