YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKDV’ye Düzeltme Verildikten Sonra BA’ya Da Verilecek Midir?

Değerli okurlar, mal veya hizmet satın alımlarında faturayı aldığımız şirket sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanan şirketler içerisinde yer alıyorsa faturayı kayıtlarına alan şirket de aynı muameleyi göreceğinden bahisle söz konusu faturanın ne şekilde ödendiğine yönelik vergi dairesinden bu şirketlere bilgi isteme yazıları gönderilmektedir.

Bazı şirketler ödemenin bankacılık yoluyla yapıldığından bahisle söz konusu faturayı kayıtlarından çıkarmayarak KDV beyannamelerine düzeltme yapmamayı tercih etmektedirler.

Diğer bazı şirketler ise ödemeyi bankacılık sistemiyle yapmalarına rağmen ve mal veya hizmet satın alımı gerçek olmasına rağmen vergi dairesiyle çekişmemek adına söz konusu faturayı resmi defter ve belgerinden çıkartmak suretiyle KDV Beyannamesine düzeltme verme yolunu tercih etmektedirler.

Tamamen Gerçek Olan Mal veya Hizmet Alımına Rağmen 191 Listesinden Çıkarılan Fatura İçin BA Formuna da Düzeltme Verilecek Midir?

Söz konusu alımın tamamen gerçek olmasına rağmen ve ödemenin de bankacılık sistemi kullanılmak suretiyle yapılmasına rağmen KDV beyannamesinden bu faturanın çıkarılması neticesinde BA formuna düzeltme verilip verilmeyeceği tartışma konusuydu. Çünkü burada gerçek bir alım ve gerçek bir ödeme vardır. Gerçek olan bir alım işlemi BA formundan nasıl çıkarılacak?

Bilindiği üzere, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendinde; "Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği, ancak vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesinin vasıtası olarak kullanılamayacağı, iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfetinin bunu iddia eden tarafa ait olduğu" hükmü yer almaktadır. Buna rağmen Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı’nın henüz birkaç gün önce vermiş olduğu özelge oldukça dikkat çekicidir.[1]

Söz konusu özelgeye göre mükelleflerin bu şekilde tespiti halinde KDV beyannamesini düzeltmeleri durumunda, söz konusu faturaya ait tutarın ilgili dönem Form Ba bildiriminden de çıkarılarak, bildirim formunun ilgili Genel Tebliğde belirlenen usul ve esaslara göre düzeltilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bir başka deyişle, işlem her ne kadar tamamen gerçeği yansıtsa ve ödeme de bankacılık sistemi üzerinden yapılsa dahi KDV beyannamesinden çıkarılan bu fatura aynı şekilde BA bildirim formundan da çıkarılması gerekmektedir.


[1] Gaziantep vergi Dairesi Başkanlığının 28.01.2019 tarih ve     

72788441-105-7317 sayılı özelgesi.

06.03.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM