YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKur Farkları Dekontla Mı Faturayla Mı Kapatılacak?

Değerli okurlar, bilindiği üzere yakın bir zamanda Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 13.12.2017 tarih ve E:2017/548, K:2017/606 sayılı kararıyla, kur farklarının KDV’ye tabi olmadığına yönelik karar verilmiştir. Bu kararla birlikte birtakım firmalar tarafından fatura düzenlemek yerine DEKONT düzenlemek suretiyle kur farkından kaynaklı bakiyeler düzeltilmektedir. Peki bu uygulama doğru mudur?

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında “Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” hükmü mevcuttur.

213 sayılı V.U.K.’nun 229 ve müteakip maddelerinde ise, fatura ve fatura yerine gecen belgelere ilişkin düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır. Söz konusu Kanunun 229, 230, 231 ve 232 inci maddelerinde, faturanın tarifi, sekli, nizami ve fatura kullanma mecburiyetinde (fatura vermek ve almak zorunda) olanlara dair hükümler; 233, 234 ve müteakip maddelerinde ise, fatura yerine gecen belgelerden perakende satış vesikaları (fatura kullanma haddini asmamak kaydıyla ), gider pusulası ve diğer belgelere ilişkin hükümler yer almaktadır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II-A/8.8) numaralı bölümünde; imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farkları için ihracatçılar tarafından düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacağı belirtilmiştir. Dolasıyla, bir teslim veya hizmetin karşılığı olan değerleme işlemi sonucu ortaya çıkan kur farklarının KDV’ye tabi olup olması fatura düzenlemesini etkilememektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun 10. maddesinin “b” bendinde fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesinin vergiyi doğuran olay olduğu belirtilmiştir. Ancak, unutulmamalıdır ki, KDV’nin konusuna giren mal veya hizmet teslimleri için bu maddenin geçerliliği vardır. KDV’nin konusuna girmeyen bir şey için pekala KDV’siz fatura düzenlenebilir.

Üstelik T.C. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 13.12.2017 tarih ve E:2017/548, K:2017/606 sayılı kararıyla bozulan Danıştay Dördüncü Dairesinin 18.05.2017 tarih ve E:2014/4834, K:2017/4605 sayılı kararı kur farklarının KDV ye tabi olup olmadığına yönelik bir karar olup metnin tamamında fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ile ilgili tekbir cümle dahi yoktur.

Bu nedenle kur farkları için dekont değil faturanın düzenlenmesi gerektiğini kanaatindeyiz.

23.10.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM