YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comMuhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Doldurulması

Değerli okurlar, bilindiği üzere Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.10.2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Bu kapsamda beyannamenin doldurulmasıyla ilgili bilinmesi gerekenleri bu hafta ele alacağız.

BEYANNAMENİN DÜZENLENMESİ

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi; Genel Bilgiler, Vergiye Tabi İşlemler, Ödemeler, Vergi Bildirimi, SGK Bilgileri, Düzenleme Bilgileri ve Ekler bölümlerinden oluşmaktadır.

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler bölümü “İdari Bilgiler” ve “Vergi Sorumlusunun” bölümlerinden oluşmaktadır.

İdari Bilgiler

İdari Bilgiler bölümünde Vergi Dairesi, Dönem Tipi, Ay, Yıl alanları bulunur.

İşçi çalıştıranlar için dönem tipi aylık seçilmek zorundadır. Üç aylık dönem tipi seçilmesi durumunda SGK Bilgileri kulakçığı doldurulamaz. Gelir stopaj mükellefiyeti üç aylık iken işçi çalıştırılmaya başlanması durumunda, çalışanların aylık prim ve hizmet bilgilerinin bildirilebilmesi için mükellefiyetin aylığa çevrilmesi gerekmektedir.

Şube No

Vergi dairesinde şube açılış işlemleri sırasında sicil bölümünce şube için verilen kod numarası yazılmalıdır. Şube kodu bilinmiyorsa, internet vergi dairesinden sorgulanabilir.

Vergi Sorumlusu Bölümü

“Vergi Sorumlusunun” bilgilerinin bulunduğu bölüm, vergi sorumlusunun Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No), Vergi Kimlik Numarası, Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın Devamı), Ticaret Sicil No, E-Posta Adresi, İrtibat Telefon No alanlarından oluşmaktadır.

SGK Bildirimleri Bölümü:

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran özel nitelikteki işyeri işverenleri/aracı/sigortalıyı geçici olarak devir alanlarca, çalışan sigortalılara ait hizmet ve prim bilgilerinin gösterileceği bölümdür. SGK Bildirimleri kulakçığı, Sigortalı Çalışan Bilgileri (Kapsar Nitelikli) ve SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar) tabloları olarak 2 bölümden oluşmaktadır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan işyeri için

  • İşkolu Kodu
  • Yeni / Eski Ünite Kodu
  • İşyeri Sıra Numarası
  • İl Kodu
  • İlçe Kodu
  • Kontrol Numarası
  • varsa "Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren Numarası (Alt İşveren(Aracı) Numarası) içeren eden bir sicil numarası verilir.

Sigortalı Çalışan Bilgileri (Kapsar Nitelikli) Tablosu:

Bu bölüm tüm çalışanlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde düzenlenecektir. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi bir dönem için ilk defa verileceği zaman SGK Bildirimleri bölümünde sadece bu tablo doldurulacaktır. Bu tabloda yer alan bilgiler her zaman çalışanlara ait bilgilerin son geçerli durumunu yansıtacak şekilde düzenlenecektir.

Belge Türü: Sigortalıların çalışmalarının niteliğine uygun belge türlerinden biri seçilmelidir.

Düzenlemeye Esas Kanun No: Bu alandan ilgili işyeri ve sigortalılar için, varsa uygulanabilecek sigorta primi işveren hissesi desteği seçilebilmektedir. Herhangi bir teşvikten yararlanılmıyorsa “Kanun türü yoktur.” seçilmelidir.

Yeni Ünite Kodu : 26 karakterli işyeri SGK numarasının 6. ve 7. Karakterleridir.

Eski Ünite Kodu : 26 karakterli işyeri SGK numarasının 8. ve 9. Karakterleridir.

İşyeri Sıra Numarası : 26 karakterli işyeri SGK numarasının 10-16. karakterleridir.

İl : 26 karakterli işyeri SGK numarasının 17-19. karakterleridir.

Alt İşveren Kodu : 26 karakterli işyeri SGK numarasının 24-26. karakterleridir.

SSK Sicil No: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalıya verilen 7 haneli numaradır.

SG No (TC Kimlik No): TC Uyruklular için TC kimlik numarası, yabancı uyruklu sigortalılar için NVİGM'den verilen ve 9 ile başlayan 11 haneli numaradır.

Adı / Soyadı : Çalışanın adı SGK kayıtlarına uygun olarak doldurulmalıdır. Farklı bir şekilde yazılması durumunda bildirim hatalı kabul edilir.

Prim Ödeme Günü: Sigortalıların ay içinde prim almaya hak kazandıkları gün sayıları yazılır. Ay içinde tam çalışılması halinde, ay içindeki gün sayısına bakılmaksızın, 30 gün olarak dikkate alınmalıdır. Ay içinde tam çalışılmamışsa buraya yazılan gün sayısı ile eksik gün sayısı toplamı 30 olmalıdır.

Ayın/dönemin ilk gününde işe giren ve o ayda tam çalışan sigortalılar hariç, ay/dönem içinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş tarihleri ve ayın/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır. Yani, sigortalının işe girdiği günden önceki gün sayısı, o aydaki toplam gün sayısından düşülür. Örneğin; sigortalının işe girdiği ay 30 gün çekiyorsa ve sigortalı ayın beşinde işe girmişse, 30 – 4 = 26 gün üzerinden bildirilir. Eğer ay 31 gün çekiyorsa ve ayın ikisinde işe girmişse, 31 – 1 = 30 gün olarak bildirilir.

Ayın/dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariç olmak üzere, ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işten çıkış tarihleri ve ayın/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır. Sigortalı o ayın ilk gününden beri işyerinde çalışıyor ve ay bitmeden işyerinden ayrılmışsa, ayın kaç gün çektiğine bakılmaksızın, ayrıldığı gün ayın kaçıncı gününe tekabül ediyorsa o kadar gün üzerinden sigortalı olarak bildirilecektir. Örneğin; ayın beşinde ayrılmışsa 5, ayın yirmiüçünde ayrılmışsa 23 gün üzerinden prim ödeme gün sayısı girilir.

Hak Edilen Ücret : Sigortalının ay içinde çalışması karşılığında hak ettiği ücret yazılacaktır. En fazla asgari ücretin 7.5 katı yazılabilir.

Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak : Prim, ikramiye gibi istihkaklardan ilgili ay içinde yapılan ödemelerin brüt toplamı yazılacaktır.

İşe Giriş Gün/Ay: Sigortalının ay içinde işe başlaması durumunda doldurulacaktır.

İşten Çıkış Gün/Ay : Sigortalının ay içinde işten çıkması durumunda doldurulacaktır.

İşten Çıkış Nedeni : Sigortalı işten çıkmış ise, durumuna uygun işten çıkış nedeni seçilecektir. İşten çıkılmamışsa boş bırakılmalıdır.

Eksik Gün Sayısı : Ay içinde bazı iş günlerinde çalışılmayan ve çalışılmayan bu günler için ücret alınmayan günler yazılacaktır.

Eksik Gün Nedeni : Sigortalının eksik günü varsa nedeni listeden seçilmelidir. Eksik gün yoksa boş bırakılmalıdır.

Meslek Kodu : Sigortalının tabi olduğu meslek kodu yazılacaktır.

İstirahat Süresinde Çalışmamıştır (E/H) : Evet veya hayır seçilecektir.

Tahakkuk Nedeni : Tahakkuk nedenlerinden çalışanın durumuna uygun olan seçilecektir. Farklı tahakkuk nedenleri için farklı tahakkuk fişleri oluşur.

Hizmet Dönem Ay / Yıl: Hizmetin ait olduğu dönem normal yasal süresindeki beyannameler için tahakkuk dönemi ile aynı olmalıdır. Hizmetin ait olduğu dönem beyannamenin döneminden sonra olamaz.

Gelir Vergisinden Muaf: Sigortalı gelir vergisinden muaf ise “evet” seçilecektir. Bu durumda gelir vergisi matrahı ve gelir vergisi kesintisi boş bırakılacaktır.

Asgari Geçim İndirimi : Sigortalı için hesaplanacak asgari geçim indirimi tutarı bu bölüme yazılacaktır. Burada belirtilen asgari geçim indirimi toplamları vergi bildirimi bölümünde belirtilen asgari geçim indirimi ile tutarlı olmalıdır.

İlgili Döneme Ait Gelir Vergisi Matrahı : Sigortalının gelir vergisine tabi olması durumunda bu bölüme gelir vergisi matrahı yazılacaktır. Bu bölümde yer alan tutarların toplamı ile vergi bildirimi bölümünde ilgili kod altında yer alan toplam gelir vergisi matrahının tutarlı olması gerekmektedir.

Gelir Vergisi Engellilik Oranı : Sigortalı engellilik indirimine tabi ise engellilik oranı belirtilecektir.

Gelir Vergisi Kesintisi : Sigortalının gelir vergisi kesintisi tutarı yazılacaktır. Bildirilen tüm sigortalıların bu alanda yer alan toplamları ile vergi bildirimi bölümünde çalışanlardan yapılan kesintilere ilişkin beyanların toplamı tutarlı olmalıdır. Örneğin: Asgari ücretle çalışan sigortalıların bu bölümde yer alan tutarlarının toplamı ile vergi bildirimi bölümünde 011 kodundan yapılan beyanın tutarlı olması gerekmektedir.

SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar) Tablosu :

Bu tablo sadece düzeltme beyannamelerinde doldurulabilir. Beyanname belirli bir dönem için ilk defa verileceği zaman “SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” tablosu boş bırakılacaktır.

Bir Döneme İlişkin SGK Bildiriminin İlk Defa Verilmesi :

Bir döneme ilişkin beyanname ilk defa veriliyorsa yalnızca “Sigortalı Çalışan Bilgileri (Kapsar Nitelikli)” tablosu doldurulacaktır. Önceki beyannameden farklar tablosu boş bırakılacaktır.

Örnek: Mükellef A, Ekim/2018 dönemi muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde bir işyerine ilişkin 3 çalışan beyan etmiştir.

Düzenleme Bilgileri :

Düzenleme Bilgileri kulakçığı vergi sorumlusuna ve beyannameyi düzenleyene ait bilgilerin girildiği iki bölümden oluşur.

Vergi Sorumlusunun bölümünde , Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No), Vergi Kimlik Numarası, Soyadı(Unvanı), Adı (Unvanın Devamı), E-Posta Adresi, İrtibat Telefon No alanları bulunur. Burada “Vergi Sorumlusu” opsiyonel alanı seçilmesi durumunda, girilen bilgiler ile “Genel Bilgiler” kulakçığındaki vergi sorumlusunun bilgileri aynı olmalıdır.

Beyannameyi Düzenleyene ilişkin T.C. Kimlik No, Vergi Kimlik Numarası, Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın Devamı), Ticaret Sicil No, E-Posta Adresi, İrtibat Telefon No alanları bulunur.

DÜZELTME BEYANNAMELERİ

SGK Bildirimlerine İlişkin Düzeltmeler :

SGK bildirimleri bölümünde hata olması durumunda “Sigortalı Çalışan Bilgileri (Kapsar Nitelikli)” bölümü, düzeltme beyannamesinde daima tüm çalışanlara ilişkin son durumu gösterecek şekilde düzenlenmelidir. “SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” bölümünde ise çalışanlara ilişkin düzeltilmek istenen kayıtlar asıl, ek ve iptal şeklinde ifade edilmelidir.

Bir işyerine ilişkin olarak kanun numarası, belge numarası, tahakkuk nedeni bazında verilen ilk bildirim “ASIL” bildirim olarak nitelendirilir. Kanuni süresinde veya kanuni süresinden sonra verilmesi bu durumu değiştirmez. Beyannamede değişiklik gerektiren durum işyeri sicil numarası, belge numarası, kanun numarası, tahakkuk türü itibariyle bir bildirimin ilk kez yapılması konusunda ise “SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” bölümünde “ASIL” kodu seçilerek bildirim satırlarına ilişkin giriş yapılır.

Bir işyerine ilişkin olarak verilen bildirimde çalışana ilişkin herhangi bir değişiklik gerektiğinde “SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” bölümünde “İPTAL” kodu seçilerek, söz konusu hatalı kayıt ilk beyannamede yer alan şekliyle bildirilir. Daha sonra “SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” bölümünde ikinci satırda olması gereken son şekliyle (“Sigortalı Çalışan Bilgileri (Kapsar Nitelikli)” bölümde son hali nasıl belirtildiyse aynı şekilde) “EK” kodu ile bildirilir.

Bir işyerine ilişkin olarak verilen bildirimde herhangi bir sigortalı bilgisinde eksiklik olduğunda, (“Sigortalı Çalışan Bilgileri (Kapsar Nitelikli)” bölümünde nasıl belirtildiyse aynı şekilde “SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” bölümünde “ek” kodu  ile bildirilir.

Bir işyerine ilişkin olarak verilen bildirimde herhangi bir sigortalı bildirimden çıkartılmak istendiğinde, “SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” bölümünde “İPTAL” kodu ile bildirilir.

İptal edilmek istenilen kayıtların tüm bilgileri önceki bildirimlerde yer aldığı şekliyle yazılmalıdır.

Örnek 1 : Mükellef A, çalışanlarından Elif Öztürk'e ait prim ödeme gün sayısını 22 girmek yerine, sehven 12 olarak girmiştir. Bunun için vereceği düzeltme beyannamesinde SGK bildirimleri bölümünü aşağıdaki şekilde düzenlemelidir.

Örnek 2 : Mükellef A, Ekim/2018 için ilk verdiği beyannamede bir sigortalıya ilişkin bilgileri beyan etmeyi unuttuğunu fark etmiştir. Bu durumda verilecek düzeltme beyannamesinin SGK bildirimleri bölümü aşağıdaki gibidir.

Örnek 3: Mükellef A, Ekim/2018 için ilk verdiği beyannamede bir işyerine ilişkin bilgileri beyan etmeyi unuttuğunu fark etmiştir. Bu durumda verilecek düzeltme beyannamesinin SGK bildirimleri bölümü aşağıdaki gibidir.

Kanuni süresi içerisinde istenilen sayıda düzeltme beyannamesi verilebilir. Kanuni süresi içindeki düzeltme beyannameleri için damga vergisi tahakkuk etmez.

Kaynak: GİB Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Doldurma Kılavuzu


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Eğitimi (BDP Üzerinde Uygulamalı)

Beşiktaş / İSTANBUL
12 Ekim 2018 ( Cuma ) - 15.00 - 19.00
20 Ekim 2018 ( Cumartesi ) - 10.00 - 14.00
20 Ekim 2018 ( Cumartesi ) - 15.00 - 19.00
23 Ekim 2018 ( Salı ) - 10.00 - 14.00
23 Ekim 2018 ( Salı ) - 15.00 - 19.00
Kontenjanlarımız sınırlıdır!
Detaylı bilgi için tıklayınız

16.10.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM