YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comBozulan ve Zayii Olan Ürünlerin Muhasebe Kayıtları [Detaylı Rehber]

1- Gıda Maddesinin Şirket Tarafından Satış Kaydı

--------------------------------------------01.11.2017------------------------------------------

120 ALICILAR 128.000

                                600 YURT İÇİ SATIŞLAR                    100.000

                                      391 HESAPLANAN KDV                   8.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2- Ürünlerin Bozulduğunu İddia Eden Firma Tarafından İade Faturasının Tanzimi ve Karşı Firmanın Bu Faturayı Muhasebeleştirmesi

--------------------------------------------02.11.2017------------------------------------------

610 SATIŞTAN İADELER                   100.000

191 İADE KDV                                     8.000

                                                     120 ALICILAR             128.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bu muhasebe kaydıyla beraber iade edilen mallar şirket tarafından stok modülünden tekrar stoklara girişi yapılır. Bu işlemin muhasebe kaydı yoktur. Sadece stok modülünden stok girişi yapılacaktır.

3- Bozulan Malların Geri Satılmasının Mümkün Olduğu Durum

57 No.lu KDV Sirkülerinde, malın tamamen yok olmaması ancak değerinde önemli derecede düşüklük meydana gelmesi halinde, malın zayi olma hükümleri geçerli olmayacak, bunun sonucu olarak malların, zayi olması değil düşük bedelle satışı söz konusu olacağından, bu malların iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılabileceği açıklanmıştır.

Bu nedenle düzeltme KDV kaydı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

4- Zayi Olan Malları Geri Alan Firmanın Takdir Komisyonu Kararına İstinaden Bu Malların KDV si İle İlgili Yapacağı Muhasebe Kaydı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/C-2.4) bölümünde, “2.4. Kullanım Süresi Geçen veya Kullanılamayacak Hale Gelen Mallara İlişkin Yüklenilen KDV’nin İndirimi

Mükelleflerin faaliyetlerine ilişkin olarak stoklarında mevcut olan ancak kullanım süresi geçen veya bir başka nedenle kullanılamayacak durumda olan malların iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV’nin, 3065 sayılı Kanunun (30/c) maddesi hükmü uyarınca indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Söz konusu malların ilgili mevzuat uyarınca teşkil edilen resmi komisyonlar veya Takdir Komisyonu huzurunda imha edilmesi durumunda da bu mallar ilişkin yüklenilen KDV indirilemez.

Bu çerçevede, zayi olan mallara ait yüklenilen ve daha önce indirim konusu yapılan KDV’nin, imha tarihini kapsayan vergilendirme dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin “İlave Edilecek KDV” satırına dahil edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir.” ifadesi yer almaktadır.

-------------------------------------------------------05.11.2017-------------------------

770 GENEL YÖN.GİD.           8.000

                                           391 HESAPLANAN İLAVE KDV        8.000

----------------------------------------------------------------------------------------------

4- Stoklara Tekrar Giren Malın Maliyet Bedeliyle İlgili Yapılacak Muhasebe Kayıtları

Şirket tarafından kendisine iade edilen ve bozulan ürünler ilk önce diğer stoklar hesabına alınır.

-------------------------------------------------05.11.2017-----------------------------------------

157 DİĞER STOKLAR            100.000

                                              153 TİCARİ MALLAR             100.000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5-Takdir Komisyonu Kararı Olmaksızın Malın Maliyetiyle İlgili Yapılacak Muhasebe Kayıtları

Takdir komisyonu veya ilgili bakanlık yetkilileri nezdinde olmaksızın imha edilen malların emsal bedelinin takdir komisyonu tarafından belirlenmemesi nedeniyle, söz konusu mal bedellerinin kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün olmayacaktır.

-------------------------------------------------06.11.2017-----------------------------------------

689 DİĞ.OL.DIŞ.GİD.ZAR.     100.000 (KKEG)

                                 157 DİĞER STOKLAR                        100.000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6- Takdir Komisyonu Kararına İstinaden Malın Maliyetiyle İlgili Yapılacak Muhasebe Kayıtları

Bozulduğu iddia edilen söz konusu malların 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 267 inci maddesinin 3’üncü bendine göre takdir komisyonunca takdir edilen emsal bedeli ile değerlenmesi ve bu bedel ile kayıtlı değeri arasındaki farkın kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. Dolayısıyla, gider yazılabilecek tutarın belirlenebilmesi için zayi malların emsal bedellerinin tespitine ilişkin takdir komisyonu kararı gerekmektedir.

Birinci Varsayım: Örneğin Takdir Komisyonunca Takdir Edilen Emsal Değerin 100.000 TL değil 80.000 TL olduğu durumda

-------------------------------------------------06.11.2017-----------------------------------------

689 DİĞ.OL.DIŞ.GİD.ZAR.     20.000 (KKEG)

770 GEN.YÖN.GİD.               80.000,00

                                 157 DİĞER STOKLAR                        100.000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

İkinci Varsayım: Örneğin Takdir Komisyonunca Takdir Edilen Emsal Değerin 100.000 TL olduğu durumda

-------------------------------------------------06.11.2017-----------------------------------------

770 GEN.YÖN.GİD.               100.000,00

                                  157 DİĞER STOKLAR                        100.000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.01.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM