YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.com2018 Yılında “İlk Kez” Uygulanacak Olan İşlemler

Değerli okurlar, belki de hiç olmadığı kadar mevzuatın hızla değiştiği ve bir yandan da dijital vergi sisteminin temellerinin atıldığı şu günlerde 2018 yılında ilk defa karşılaşacağımız ve daha önce uygulanmayan hususların neler olduğuna kısaca değineceğim.

1- 7033 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN SANAYİ SİCİL AFFININ SON GÜNÜ 01.07.2018’DİR.

7033 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesiyle 6948 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü maddede yer alan düzenlemeyle;

-Sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolmayanlardan, 01.07.2017 tarihinden itibaren 1 yıl içinde sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alanlara,

-01.07.2017 tarihinden önce işletmesinde meydana gelen değişiklikleri bildirmeyenlere,

-Verilmesi gereken beyannameleri ve yıllık işletme cetvellerini 01.07.2017 tarihinden önce vermeyenlere,

idari para cezası uygulanmayacaktır.

Yapılan bu düzenleme ile sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolmayanlara 1 yıllık süre süre tanınmıştır. Buna göre faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolmayanlar 01.07.2018 tarihine kadar sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alması durumunda haklarında idari para cezası kesilmeyecektir.

2- VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ

Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer 121. Maddesine göre, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), aşağıdaki şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamaz. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez. Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir.

Söz konusu indirimden faydalanabilmek için;

1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması (Her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.),

2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.),

3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

şarttır.

3- YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA GEÇİŞ TARİHİ SON ANDA YENİDEN BELİRLENDİ

21/12/2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 488 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 426) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, kullanılmakta olan eski nesil yazarkasaların mali hafızalarının ömrü dikkate alınmış olup, buna göre mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyeti, eski nesil yazarkasalarının mali hafızalarının dolmasından itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacaktır. Bu değişiklik sonrasında işletme büyüklüğü ve kullanılan sistemin mahiyetinin bir ayrımı yapılmaksızın, tüm mükellefler açısından mali hafızalarının dolmamış olması nedeniyle hali hazırda kullanılabilecek durumda olan olup eski nesil yazarkasaların mali hafızaları doluncaya kadar kullanılabilmesi imkanı getirilmiştir.

4- MUHTASAR PRİM HİZMET BEYANNAMESİ

2018 yılında hayatımıza girecek olan yeni unsurlardan biri de muhtasar prim hizmet beyannamesidir. 21/12/2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Amasya Bartın ve Çankırı illerinde 01/01/2018, diğer illerde ise 01/07/2018 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

5- DEFTER BEYAN SİSTEMİ

17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan işletmeler ile basit usule tabi mükellefler kayıtlarını bundan böyle elektronik ortamda tutacaklardır. Buna göre basit usul ve serbest meslek erbapları 01/01/2018 tarihinden itibaren, işletme hesabı esasına göre defter tutanlar ise 01/01/2019 tarihinden itibaren ister kendileri ister 3568 sayılı Kanuna göre beyanname gönderme yetkisi almış meslek mensupları aracılığı ile kayıtlarını tutacaklardır.

Bkz: Defter Beyan Sistemi

6- KURUMLAR VERGİSİ ORANI ARTIYOR

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2018-2019 ve 2020 yıllarında olmak üzere kurumlar vergisi mükellefleri için yıllık kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkartılmıştır.

7- GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI YÜZDE 50 OLARAK UYGULANACAK

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile iştirak kazançları hariç taşınmaz satışlarından doğan kazancın istisna oranı 05 Aralık 2017 tarihinden itibaren yüzde 50 olarak uygulanacaktır.

8- KİRA GELİRİ BEYANANMESİNDE GÖTÜRÜ GİDER YÜZDE 15 OLARAK HESAPLANACAKTIR

7061 sayılı Kanun ile 01.01.2017 tarihinden itibaren elde edilen kira gelirine yönelik kazanç beyanı sırasında götürü gider oranı yüzde 15 olarak uygulanacaktır. Böylece 01.01.2017-31.12.2017 dönemine ait kira gelirinin 2018 yılı Mart ayı beyanında söz konusu tutar yüzde 15 olarak uygulanacaktır.

26.12.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM