YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comBanka Kredisine Başvurmadan Şirketinizi Finanse Edebilirsiniz!

Tarih: 31.10.2017 

Değerli okurlar, şirketlerinizin finansmanında banka kredisine başvurmadan onları finanse ettirebilir ve aynı zamanda bilançolarını da zenginleştirebilirsiniz. Mevzuatımızda 31.12.2016 da yapılan köklü değişiklikle birlikte sat-kirala ve geri al müessesesi bu yönüyle çok cazip bir finansman yöntemidir.

Bu yöntemi daha çok aktiflerinde düşük bedelle yer alan gayrimenkul ve taşınmazlarını daha yüksek bir bedelle aktiflerine tekrar geri almak isteyen ve bu sayede bilançolarını güçlendirerek kredibilitelerini artırmak isteyen işletmeler tercih etmektedir.

KDV KANUNUNDA İSTİSNA

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun (17/4-y) maddesinde sat-kirala-geri al işlemine konu taşınır ve taşınmazın kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri işlemleri KDV den istisna edilmiştir.

Ancak taşınmazın, devir tarihine kadar indirilemeyen katma değer vergisi varsa, bu katma değer vergisi artık indirim konusu yapılamayacak, devrin yapıldığı hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

-----------------------------------------/----------------------------------

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ       500.000

                                               190 DEVREDEN KDV 500.000

İndirilemeyen KDV nin gider hesabına devri

----------------------------------------------------------------------------

DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA İSTİSNA

6361 sayılı Kanunun 37. maddesinde, finansal kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir.

LEASİNG FİRMASINA DEVREDERKEN TAPU HARCINDA İSTİSNA YOK

492 sayılı Harçlar Kanununun Tapu ve Kadastro işlemlerinden alınacak harçlar başlıklı (4) sayılı tarifesinin “I-Tapu işlemleri” bölümünün yirminci fıkrasının (g) bendinde sat-kirala-geri al işlemine konu taşınmazların kiralayana satışı sırasında devredenden Binde 4,55 oranında tapu harcı alınacağı belirtilmiştir.

LEASİNG FİRMASINDAN GERİ ALIRKEN TAPU HARCINDA İSTİSNA VAR

6361 sayılı Kanunun 37. maddesine göre; finansal kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlarla ilgili yapılacak işlemlerin harçtan müstesna olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle noterde yapılacak işlemler üzerinden noter harçlarının alınmaması gerekmektedir.

 

İSTİSNAYA İLİŞKİN KAZANÇ PASİFTE ÖZEL BİR FON HESABINDA TUTULACAKTIR

İstisnaya konu edilecek taşınmaza ait satış kazancı, satış işlemi ile birlikte doğacağından, satış işlemi ister peşin isterse vadeli olarak yapılmış olsun istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanacaktır. Bu varlıkların satışından elde edilecek istisna kazancın, kiracı tarafından pasifte özel bir fon hesabına alınması gerekmektedir. Bu çerçevede, fon hesabına alınma işleminin, kiracılarca varlıkların kiralayanlara satışının yapıldığı yılı izleyen hesap döneminin başından itibaren kazancın beyan edildiği döneme ait kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla, istisna kazanç tutarı, satışın yapıldığı dönemin genel sonuç hesaplarına yansıyacak olup kurumlar vergisi beyannamesinin ilgili satırında gösterilmek suretiyle istisnadan yararlanılabilecektir.

----------------------------------31/10/2017---------------------------------

120 ALICILAR         10.000.000

257 BİRK.AMORT.     200.000

252      BİNALAR                 4.000.000

679 DİĞ.OL.DIŞ.GEL.KAR.  6.200.000

Sat-kirala ve geri al kapsamında bina satışı

--------------------------------------------------------------------------------     

----------------------------------01/01/2018---------------------------------

570      GEÇMİŞ YILLAR KARLARI        6.200.000

549 ÖZEL FONLAR                        6.200.000

--------------------------------------------------------------------------------     

Anılan istisnadan geçici vergi dönemleri itibarıyla da yararlanılması mümkündür.

Kazancın fon hesabına alınmaması durumunda, kurumlar vergisi beyannamesinde istisnadan yararlanılabilmesi mümkün olmadığı gibi geçici vergi dönemleri itibarıyla yararlanılan istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerden kaynaklanan vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ayrıca aranacaktır.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİNDEN ÖNCE TAŞINMAZ SATILAMAZ

Taşınmazın sat-kirala-geri al süreci tamamlanmadan şirket tarafından üçüncü kişilere satılması halinde, elde edilen kazanç dolayısıyla bu istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Bu takdirde, finansal kiralama şirketine devredilmeden önce bu varlıkların şirketteki  net bilanço aktif değeri ile bu taşınmaz için şirketin kazancının tespitinde dikkate alınan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak, satışı gerçekleştiren finansal kiralama şirketi nezdinde vergilendirme yapılmaktadır.

Zira şirket tarafından sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle sat-kirala-geri al işleminin tamamlanamaması halinde ise istisna nedeniyle şirket adına zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacaktır.

Sonuçta, sat-kirala-geri al işlemleri özünde bir finansman yöntemi olup, şirketin bilançosunu düzelmesini, taşınmazın gerçek değeri ile bilançoda yer almasını sağlamakta ve kira süresi boyunca işletmenin işletme sermayesine kavuşmasına yardımcı olmaktadır.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM