YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.com15 Dakikada Limited Şirket Kapatılır Mı?

Tarih: 22.08.2017 

Değerli okurlar, son dönemlerde özellikle sosyal medya platformlarında oldukça paylaşım konusu yapılan bir konu var. O da 15 dakikada limited şirket kapatılabilir konusu. Bu haftaki yazımızda teoride ve pratikte bunun mümkün olup olmayacağını gerekçeleriyle ele almaya çalışacağız.

15 dakikada limited şirket kapatılabilir önermesinin arkasında yatan temel dinamik, şirketin şahıs firmasına dönüştürülmek suretiyle kapanışının verilmesidir. Kapanış dilekçesinin verilmesiyle şirketin kapanması arasındaki zaman ise 15 dakikadır denilmektedir.

Gelir Vergisi Kanunu Açısından Konunun Değerlendirilmesi

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Vergilendirilmeyecek Değer Artışı Kazançları başlıklı 81. Maddesinin 2.fıkrası aşağıdaki gibidir.

2. Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı alması (Bu ortaklık payını temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır.). 

Görüldüğü üzere madde metninde şahıs işletmesine dönüşen bir şirket değil ferdi bir işletmenin bir tüzel şirkete devr olunmasından bahsediliyor.

Sonuç: Limited şirketin şahıs işletmesine dönüşmesinde Gelir Vergisi Kanunu açısından herhangi bir istisnai hüküm yoktur. (Kısacası avantajlı bir işlem değildir)

Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Konunun Değerlendirilmesi

Konuyu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu açısından değerlendirdiğimizde karşımıza 18-19 ve 20. Maddeler çıkmaktadır. Bunlar sırasıyla Birleşme, Devir bölünme ve hisse değişimi ile Devir bölünme ve hisse değişimi hallerinde vergilendirmedir.

Bu maddeleri burada uzun uzun paylaşmayacağım. Ancak bu üç maddeye baktığımızda limited şirketin şahıs işletmesine dönüşmesinden bahsetmemektedir.

Sonuç: Limited şirketin şahıs işletmesine dönüşmesinde Kurumlar Vergisi Kanunu açısından herhangi bir istisnai hükmü yoktur. (Kısacası avantajlı bir işlem değildir)

Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından Konunun Değerlendirilmesi

Konu KDV açısından değerlendirildiğinde de yine limited şirketin şahıs işletmesine dönüşmesi esnasından aktifinde yer alan taşınmaz makine ve benzeri unsurların şahıs işletmesine aktarılması konusunda diğer vergi kanunlarda istisna tanınmadığından KDV kanunu’da atıf yapılmadığından burada da herhangi bir istisna yoktur.

Sonuç: Limited şirketin şahıs işletmesine dönüşmesinde Katma Değer Vergisi Kanunu açısından herhangi bir istisnai hüküm yoktur. (Kısacası avantajlı bir işlem değildir)

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Yukarıda da görüldüğü üzere her üç kanunumuzda da sermaye şirketinden şahış işletmesine dönüşüm konusunda herhangi bir istisna yoktur. Hal böyle olunca, limited şirketin aktifinde yer alan taşınmaz , stok ve benzeri unsurlar şahıs işletmesine devredilirken bunlar satış hükmünde sayılacağından emsal bedel üzerinden bir fiyat belirlenip fatura kesilip KDV si beyan edilmelidir. Yine bu işlem düzenlenecek kağıtlar da ayrıca damga vergisi ve harca tabi tutulacaktır.

Dolayısıyla limited şirketin şahıs işletmesine dönüştürülüp 15 dakikada kapanması sağlanır görüşü teoride kabul edilebilir olsa da yukarıdaki kanun maddeleri dikkate alındığından pratik de hiç de mümkün değildir.

SON SÖZ: Limited şirketi kapamanın en kolay yolu olarak birleşme diyen görüşlerde mevcuttur. Ancak burada da birleşecek firma yoksa ne yapılacak ?

Bir diğer konuda birleşme esnasında devrolan şirket çalışanlarının devralan şirketteki asgari geçim indirimlerinin hesaplanmasındaki güçlük ve yine devrolan şirket çalışanlarının devralan şirketteki kümülatif vergi matrahlarındaki hesaplama sıkıntısı ayrı bir tartışma konusudur.

Resen terk edilir diyen görüşlerde vardır. Bu konuya çok değinmeyeceğim ancak bunu savunan arkadaşlar unutmamalı ki resen terk edildiği takdirde resen kapatılan limited şirketin ortakları sürekli Maliyenin gözetiminde olup kara listeye alınmaktadırlar.

Sonuç mu ? Tabii ki tasfiye !

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM