YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comTüm Mükelleflerin Dikkatine! Kapsam Daha Da Genişletildi

Tarih: 14.03.2017 

Değerli okurlar, 22.02.2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yayımlanan 13.02.2017 tarihli ve 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla “15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda” değişiklik yapılmıştır. Söz konusu Kararı yayım tarihi olan 22.02.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Böylece teşvik mevzuatımız hiç olmadığı kadar genişletilmiş ve tabana yayılmış olduMuhasebecilerin ve şirket yöneticilerinin karar alıcıları doğru ve etkin şekilde yönlendirmeleri için bu yazımızda özetlediğimiz söz konusu teşvik mekanizmalarını dikkatlice okumalarını öneririm.
 
1- Yazılım ve Gayri Maddi Hak Satış ve Kiralamalarına Sağlanan KDV İstisnası Teşvik Mevzuatına Dahil Edilmiştir.
 
6770 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine eklenen “ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları” ibaresiyle;  teşvik belgeli yatırımlar kapsamında gerçekleştirilecek yazılım ve gayri maddi hak teslimleri KDV’den istisna edilmişti.
 
Bu defa, 2017/9917 sayılı BKK’nın 1 inci maddesiyle, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın "KDV istisnası ve iadesi" başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına "ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları" ibaresi eklenerek istisna teşvik mevzuatına dahil edilmiştir.
 
2-Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yer Alan 4 üncü ve 5 inci Bölge İllerindeki Organize Sanayi Bölgeleri İle Kilis İlinde Yer Alan Organize Sanayi Bölgelerinde Gerçekleştirilecek Bölgesel, Büyük Ölçekli Ve Stratejik Yatırımlar 6 ncı Bölge İçin Belirlenen Desteklerden Faydalanabilecektir.
 
11.01.2017 tarihli ve 29945 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9596 sayılı “Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”ın 1 sayılı ekinde cazibe merkezleri programı kapsamındaki iller aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
 
CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDAKİ İLLER
BÖLGE İLLER
4. Bölge Elazığ, Erzincan, Malatya,
5. Bölge Adıyaman, Bayburt, Erzurum, Gümüşhane, Tunceli
6. Bölge Ağrı, Ardahan,  Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van
 
 
 
2017/9917 sayılı Kararın 2 nci maddesiyle 2012/3305 sayılı Kararın "Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar" başlıklı 18'inci maddesine eklenen fıkra ile Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlara tabi olunan uygulama kapsamında 6. bölge için belirlenen desteklerden faydalanma imkanı getirilmiştir.
 
Bu çerçevede; Adıyaman, Bayburt, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Malatya, Tunceli ve Kilis illerindeki organize sanayi bölgelerinde yapılacak bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar da tabi olunan uygulama kapsamında 6 ncı bölge için belirlenen desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda faydalanabilecektir.
 
3-Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yer Alan "Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi" Çerçevesinde Kalkınma Bankasının Uygun Göreceği Yere Taşınan Bazı Yatırımlara 2012/3305 Sayılı Karar Kapsamında İlave Teşviklerden Faydalanma İmkânı Getirilmiştir.
 
2016/9596 sayılı “Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”ın 16 ncı maddesinde üretim tesisi taşıma desteği kapsamında yatırımcılar;
-          Nakdi taşınma desteğinden,
-          Teşvik desteğinden,
-          Yatırım ve üretim destek paketi kapsamındaki yatırım yeri tahsisi desteği ile faiz indirimli işletme kredisi desteğinden,
-          Yeni yatırımlar için; yatırım ve üretim destek paketi kapsamındaki danışmanlık desteği ile faizsiz yatırım kredisi desteğinden
faydalanabilecektir.
 
Bu paralelde, 2017/9917 sayılı Kararın 3 üncü maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karara eklenen 23/A maddesiyle; Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan "Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi" çerçevesinde Kalkınma Bankası tarafından desteklenmesi uygun görülen yatırımların bazı şartları sağlaması halinde bu Karar kapsamındaki desteklerden de yararlanacağı hükme bağlanmıştır.
 
Bun göre, cazibe merkezleri programı kapsamındaki illere taşınan tesise ilave yatırım yapılmaması veya yapılmakla birlikte asgari sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite şartlarının sağlanamaması durumunda;
- Program kapsamındaki 4 ve 5. bölge illerine taşınan tesisler, taşınılan bölgede geçerli olan süre ve miktarlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinden,
- Program kapsamındaki 6. bölge illerine taşınan tesisler, anılan bölgede geçerli olan sürelerde sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopajı desteğinden,
 
yararlanacaktır.
 
Diğer taraftan, cazibe merkezleri programı kapsamındaki illere taşınmanın gerçekleşmesi ve ilave yatırımın asgari sabit yatırım tutarı ve kapasite şartlarını sağlaması halinde, taşınılan tesis yukarıda sayılan desteklerden, ilave yatırım ise bu desteklere ek olarak gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve vergi indirimi desteğinden yararlanacaktır.
 
4- Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Yatırım Konuları Artırılmıştır.
 
2017/9917 sayılı Kararın 3 üncü maddesiyle 2012/3305 sayılı Kararın EK-2B sayılı tablosunun 10 numaralı dipnotuna eklenen  (g) ve (ğ) bentleriyle aşağıdaki sektörler bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.
 
1- 5. bölge illerinde aynı organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması kaydıyla aynı Kararın EK-2A ve EK-4'de belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar.
 
2- 2012/3305 sayılı karar kapsamında belirlenen 4. ve 5. bölgelerde gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar.
 
Diğer taraftan, 2017/9917 sayılı Kararın 6. maddesi ile 2012/3305 sayılı Karara eklenen geçici 9 uncu maddeye göre, bu sektörlere yönelik yatırımlara ilişkin lehe getirilen hükümler, talep edilmesi halinde 01.01.2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanacaktır.
 
5- Cazibe Merkezleri Programı Kapsamındaki İllerde Kurulacak Çağrı Merkezleri ve Veri Merkezleri, Kurulduğu Bölgenin Bölgesel Teşviklerinden Herhangi Bir Asgari Yatırım Tutarı Şartı Aranmaksızın Yararlanabilecektir.
 
2017/9917 sayılı Kararın 4 üncü maddesiyle 2012/3305 sayılı Kararın "İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları" başlıklı EK-2B tablosuna eklenen 13 numaralı dipnot ile Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezlerine, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın yararlanabilme imkanı getirilmiştir.
 
6- 1 inci, 2 nci ve 3 üncü Bölgelerde Gerçekleştirilen "Av Tüfekleri, Av Tüfeklerine Yönelik Fişekler ve Av Tüfeği Aksam ve Parçalarına Yönelik" Yatırımlar 4 üncü Bölge Desteklerinden Faydalanabilecektir.
 
2016/9139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Kararın eklenen Ek-6 ile OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımların İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4, 5 ve 6. bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilme imkanı getirilmişti.
 
Bu kapsamda; "2927 Silah ve Mühimmat İmalatı (Av Tüfekleri, Av Tüfeklerine Yönelik Fişekler ve Av Tüfeği Aksam ve Parçaları hariç)"na yönelik yatırımlar Ek-6 sayılı ve "4. Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Orta-Yüksek Teknolojili Yatırım Konuları" başlıklı tablosunun 23 üncü satırında yer almaktaydı.
 
2017/9917 sayılı Kararın 5 inci maddesiyle 2012/3305 sayılı Kararın eklenen Ek-6 sayılı ve "4. Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Orta-Yüksek Teknolojili Yatırım Konuları" başlıklı tablosunun 23 üncü satırı “2927-Silah ve Mühimmat İmalatı” şeklinde değiştirilerek daha önce uygulamadan hariç tutulan av tüfekleri, av tüfeklerine yönelik fişekler ve av tüfeği aksam ve parçalarına ilişkin sınırlandırma kaldırılmıştır. Böylelikle av tüfekleri, av tüfeklerine yönelik fişekler ve av tüfeği aksam ve parçalarına yönelik yatırımlar 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde yapılsa dahi 4 üncü bölge desteklerinden faydalanabilecektir. 
 
 
7-İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Bina İnşaat İşleri Dolayısıyla Yüklenilecek KDV’nin İadesi Uygulaması Teşvik Mevzuatına Dahil Ediğlmiştir.
 
6770 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 37 nci maddeyle imalat sanayii yatırımları üzerindeki KDV yükünü gidermek amacıyla bu yatırımlar nedeniyle 2017 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV nin hızlı bir biçimde iade edilmesine imkan sağlanmıştı.
 
03.02.2017 tarihli ve   29968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde bu düzenlemeyle ilgili açıklamalar ve iadeye ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
 
Bu defa, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara eklenen geçici 8 inci Maddede; bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 01.01.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için bina-inşaat harcamalarında KDV iadesinin teşvik belgesi üzerinde yazılı olmasa dahi KDV iade uygulaması yapılacaktır.
 
8- Yatırıma Katkı Oranları 15 Puan Arttırıldı.
 
2017/9917 sayılı Kararın 6 ncı maddesiyle 2012/3305 sayılı Karara eklenen geçici 8 inci maddeyle; 2012/3305 sayılı Karar ve daha önceki kararlara istinaden İMALAT sanayiine yönelik "US-97 Kodu:15-37" düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için; bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle hesaplanacaktır.
 
Bu ilave destek için teşvik belgesi üzerinde herhangi bir değişiklik yaptırılmasına gerek bulunmamaktadır
 
9- Vergi Oranı %100 İndirimli Uygulanacaktır.
 
2017/9917 sayılı Kararın 6 ncı maddesiyle 2012/3305 sayılı Karara eklenen geçici 8 inci maddeyle; 2012/3305 sayılı Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik "US-97 Kodu:15-37" düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırımlardan elde edilen kazançlar için tüm bölgelerde %100 oranında kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi uygulanacaktır.
 
Buna göre, 2017 yılındaki harcamalarıyla sınırlı olmak üzere mükellef, yatırımından elde ettiği kazancına 0 (sıfır) oranıyla kurumlar vergisi uygulayacaktır. Diğer bir ifadeyle bu kazanç vergisiz olacaktır.
 
Mükellefin teşvik belgesi kapsamında 2017 öncesinden gelen ve 2017 yılında devam eden harcamaları varsa, bu durumda yatırımdan elde edilen kazanca farklı esaslarda indirim uygulanacağından bunların ayrılması gerekecektir.
 
İndirimli kurumlar vergisi ile ilgili olarak yapılan bu değişiklik için teşvik belgesi üzerinde herhangi bir değişiklik yaptırılmasına gerek bulunmamaktadır.
 
10- Yatırıma Katkı Tutarının %100’ü İçin Yatırım Döneminde Yatırımcının Diğer Faaliyetlerinden Elde Ettiği Kazançlara İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanacaktır.
 
2017/9917 sayılı Karar'ın 6. maddesi ile eklenen geçici madde 8 doğrultusunda; 2012/3305 sayılı Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik "US-97 Kodu:15-37" düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için; yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı % 100’dür.
 
Bu uygulama için teşvik belgesi üzerinde herhangi bir değişiklik yaptırılmasına gerek bulunmamaktadır.
 
 
11- Yatırımlara İlişkin Lehe Getirilen Hükümler 01.01.2012 Tarihinden İtibaren Yapılan Müracaatlara İstinaden Düzenlenen Teşvik Belgelerine Uygulanacaktır.
 
Diğer taraftan, 2017/9917 sayılı Kararın 6. maddesi ile 2012/3305 sayılı Karara eklenen geçici 9 uncu maddeye göre, bu yatırımlara ilişkin lehe getirilen hükümler, talep edilmesi halinde 01.01.2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanacaktır.
 

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM