YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comMükellefe Süper Teşvik Paketi!

Tarih: 02.03.2017 

Değerli okurlar, bilindiği üzere; imalat sektörü, hammaddeleri işleyerek mamul haline getiren üretim tesisleridir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasının Kısım C-İmalat bölümündeki alanlarda faaliyet gösteren işletmeler imalat sanayi olarak tanımlanmaktadır.
 
2017 yılında sanayi işletmelerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve özel sektör yatırımlarını artırmak amacıyla “6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  ve “687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”yle imalat sanayiine yönelik yatırımlara ilave destekler sağlanmıştır.
 
1-İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri Dolayısıyla Yüklenilecek KDV’nin İadesi Uygulaması Getirilmiştir.
 
27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 37 nci maddeyle imalat sanayii yatırımları üzerindeki KDV yükünü gidermek amacıyla bu yatırımlar nedeniyle 2017 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV nin hızlı bir biçimde iade edilmesine imkan sağlanmıştır.
 
Bu çerçevede, 50 milyon TL ve üzerindeki sabit yatırım tutarı olanların yılın altı aylık dilimlerinde yüklenilen ancak indirilemeyen KDV si altı ayı takip eden 1 yıl içinde, daha düşük sabit yatırım tutarı olanların yıl içinde yüklenilen ancak indirilemeyen KDV si ertesi yıl içinde iade edilecektir.
 
İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;
 
- Asgari 50 milyon TL tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılının ilk altı aylık döneminde (01.01.2017-30.06.2017 tarihleri arası) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen 1 yıl içinde (01.07.2017-30.06.2018),
 
- Asgari 50 milyon TL tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde (01.07.2017-31.12.2017 tarihleri arası) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen 1 yıl içinde (01.01.2018-31.12.2018),
 
- 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen yıl içinde (01.01.2018-31.12.2018),
 
talep edilmesi halinde iadesi öngörülmektedir.
 
1.1.-Uygulamadan Yararlanmanın Şartları:
 
Bu uygulamadan yararlanacak mükelleflerin, imalat sanayiine yönelik düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesine sahip olması, söz konusu inşaat işlerinin de bu teşvik belgesinde öngörülen yatırıma ilişkin olması ve teşvik belgesinde öngörülen süre içinde yapılmış olması gerekmektedir.
 
 
1.2-İstisnanın Kapsamı:
 
İstisna, sadece imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işlerine ilişkindir. Yatırımı yapanların söz konusu inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Dolayısıyla söz konusu istisna inşaat işlerine ilişkin olmak koşuluyla hem hizmet hem de mal alımlarını kapsamaktadır.
 
Bu istisna, verginin önce uygulanıp sonra iade edilmesi şeklinde düzenlenmiş olup, istisna kapsamında değerlendirilen mal ve hizmet alımlarında genel hükümler çerçevesinde KDV uygulanmaktadır. Dolayısıyla yatırımı yapana mal teslimi veya hizmet ifası yapanların bu kapsamda KDV istisnası uygulamaları mümkün değildir.
 
Yatırımı yapan belge sahibi mükellefler tarafından inşaat işlerine ilişkin bu şekilde yüklenilen vergiler, ilgili dönemde indirim konusu yapılır. Söz konusu mükelleflerin bu şekilde yüklenip indirim hesaplarına dahil ettikleri vergilerin öncelikle indirim yoluyla telafi edilmesi gerekmektedir. İlgili altı aylık veya yıllık dönemlerde yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesi mümkündür. İadesi talep edilecek KDV tutarının altı aylık veya yıllık dönemlere ilişkin son dönem beyannamesindeki sonraki döneme devreden KDV tutarını aşamayacaktır.
 
2- Birleşen KOBİ’lere İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması:
 
6770 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 32 nci maddesine eklenen beşinci fıkrayla Kurumlar Vergisi Kanunun devir ile ilgili hükümlerine uygun şekilde birleşen sanayi sicil belgeli ve fiilen üretim faaliyetiyle uğraşan KOBİ işletmelerinin, birleşme tarihinde sonra sona eren hesap dönemleri ile birleşilen kurumun birleşmenin gerçekleştiği dönem dahil 3 hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara % 20 yerine daha düşük oranlı (% 5 e kadar indirilebilecek) kurumlar vergisi uygulatmaya Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
 
İndirim oranı; sektörler, iş kolları, üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırılabilecektir.
 
5520 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerinin uygulanması bakımından birleşen kurumların KOBİ niteliğini taşımaları şarttır. 5520 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümleri kapsamında, KOBİ’lerin münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının indirimli olarak uygulanabilmesi için;
a) Birleşmenin, Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan devir şartlarını taşıması,
b) Birleşen kurumların KOBİ niteliğinde olması,
c) Birleşen kurumların devir tarihi itibarıyla sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlardan olması
şarttır. Bu şartları sağlayan KOBİ’lerin, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına, Bakanlar Kurulunca belirlenecek indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanacaktır.
 
4-İmalat Sanayiine Yönelik 2017 Takvim Yılında Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gerçekleştirilen Yatırım Harcamaları İçin Yatırıma Katkı Oranı ve Vergi İndirim Oranı Artırılması İmkânı Getirilmiştir.
 
6770 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 9 uncu maddeyle, mükelleflerin 2017 takvim yılında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için ilave teşvik imkanı getirilmiştir.
 Buna göre 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesindeki indirimli kurumlar vergisi oranı uygulamasında, her bir il grubu itibarıyla stratejik ve bölgesel yatırımlar için yatırıma katkı oranını %70’e kadar, yatırım tutarı 50 milyon TL’yi aşan büyük ölçekli yatırımlarda yatırıma katkı oranını %80’e kadar kurumlar vergisi oranını ise %100’kadar indirme,  toplam yatırıma katkı tutarının %100 ünü geçmemek şartıyla diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.
 
Bu düzenlemeyle Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin üst sınırları arttırılmıştır. Konuya ilişkin olarak 20.02.2017 tarihine kadar Bakanlar Kurulu kararı yayımlanmamıştır.
 
5- İlave İstihdama Yönelik Özel Sektör İşverenlerine Prim ve Vergi Desteği
 
5.1-Prim Desteği
 
09.02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 17 nci madde ile, 01.02.2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten itibaren 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverenlere İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmak üzere destek ödemesi yapılacaktır.
 
Ancak işverenler tarafından söz konusu destekten yararlanılabilmesi için işe alınan kişilerin işe alındıkları tarihten önceki 3 aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları gerekmektedir.
 
Bununla birlikte işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde söz konusu destekten yararlanamayacaklardır. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlanabileceklerdir
.
Bu destekten yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır.
 
5.2-Gelir Stopaj ve Damga Vergisi Desteği
 
09.02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 18 inci madde ile, 01.02.2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınanların, işe alındıkları tarihten itibaren 31.12.2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmektedir.
 
Ancak işverenler tarafından söz konusu destekten yararlanılabilmesi için işe alınan kişilerin işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları gerekmektedir.
 
Bu kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamayacaklardır.
 
Ayrıca bu kapsamda yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeyecek ve ödenmeyecektir.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM