YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comSGK Primlerinin Ertelenmesi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tarih: 30.01.2017 

Değerli okurlar, 27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 28 inci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 72 nci maddesiyle 2016/Aralık, 2017/Ocak ve 2017/Şubat aylarına ilişkin SGK prim ödemelerinin kısmi olarak ertelenmesi uygulaması getirilmiştir.
6770 sayılı Kanunla 4/(a) bendinde belirtilen SSK sigortalılarını çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016/Aralık, 2017/Ocak ve 2017/Şubat ayları için asgari ücret desteği alınan çalışanlar için prim ertelemesi getirilmiştir.

Prim Ertelemesinden Yararlanacaklar:
Sigorta primi borcu ertelemesinden 5510 sayılı Kanunun (4/1-a) maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran ve asgari ücret desteğinden yararlanan özel sektör işverenleri yararlanacaktır.
Dolayısıyla, kamu sektörü işverenleri ile asgari ücret desteğinden yararlanmayan/yararlanma hakkı olmayan özel sektör işverenleri söz konusu sigorta primi borcu ertelemesinden yararlanamayacaklardır.

Ertelenecek Sigorta Primi Tutarları Otomatik Olarak Hesaplanacaktır:
5510 sayılı Kanunun geçici 72 inci maddesi kapsamında kısmi prim ertelemesinden faydalanma imkânı olan işyerlerinin herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmayıp, SGK sistemi tarafından otomatik olarak hesaplama ve erteleme yapılacaktır.
SGK tahakkuk fişinde ertelenen tutarlar görünmeyecek olup, Bankaya prim ödemesi yapıldığında ertelenen prim tutarları düşülerek bakiye primler ödenebilecektir.
Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran ve dolayısıyla da emeklilikle ilgili primleri de ödeyen işverenler de prim erteleme uygulamasından yararlanacaktır.

Erteleme Kapsamına Giren Borçlar:
Erteleme kapsamına sadece primler girmekte olup, işsizlik sigortası primleri, damga vergisi gibi diğer alacaklar bu kapsama girmemektedir.
Ayrıca emekli olup Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışılan işçilere ait primler SGK prim erteleme kapsamına girmeyecektir.

Ertelenecek Prim Tutarı:
5510 sayılı Kanunun geçici 72 inci maddesi kapsamında asgari ücret desteği hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacaktır. Buna göre, ertelemeye esas tutar, asgari ücret desteğine esas gün sayısının günlük 20,70-TL (60 TL günlük SPEK tutarı * % 34,5[1]) ile çarpımı sonucu bulunacaktır.

Ertelenecek Borç Tutarı
=Asgari Ücret Desteğine Esas Prim Gün Sayısı X 60 TL * % 34,5
Ertelenecek prim tutarı asgari ücret desteğinden yararlanılan gün sayısına göre işverenin çalıştırdığı her bir sigortalı için ayrı ayrı hesaplanacaktır. Burada önemli olan asgari ücret desteğinden faydalanılan gün sayısı olup, toplam çalışan sayısının bir önemi bulunmamaktadır.
2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayına ait sigorta prim tutarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayı içerisinde SGK tarafından belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılacaktır.
Ertelenen sigorta primlerinin SGK tarafından belirlenecek sürelerin sonuna kadar ödenmemesi halinde yasal ödeme süresi geçmiş borçlar ödenmediği sürece borcun ödeme süresinin dolduğu tarihten sonra verilecek ilk aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı 2016 yılı ve öncesinde tescil edilen işyerleri hariç olmak üzere asgari ücret desteğinden yararlanılması mümkün olamayacaktır

2016/Aralık, 2017/Ocak Ve 2017/Şubat Aylarında Erteleme Kapsamı Dışında Kalan Sigorta Primi Borçların Kanuni Süresi İçinde Ödenmesi Gerekmektedir
:
2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilmek için, 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında erteleme kapsamı dışında kalan sigorta primi borçlarının ilişkin oldukları ayları takip eden ayın sonuna kadar yasal süresi içinde SGK’na ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda erteleme kapsamı dışında kalan sigorta primi borçlarının ilişkin oldukları ayları takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılması mümkün bulunmayacaktır.
Asgari ücret desteğinin uygulanmasında alt işverenler müstakil işverenler gibi işlem gördüklerinden alt işverenlere ilişkin borç erteleme işleminin de yukarıda anlatılan usul ve esaslara göre her bir alt işveren için ayrı ayrı uygulanması gerekmektedir.
2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa kanun kapsamına alınan yeni işyerleri için sigorta primlerini yasal süresinde ödeme şartı aranmadan prim ertelemesinden yararlanabilecektir.

SGK Prim Ertelemesi Uygulaması:
5510 sayılı Kanunun geçici 72 inci maddesi kapsamında;
• 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta prim tutarını, 2017 yılı Ekim,
• 2017 yılı Ocak ayına ait ertelenen sigorta prim tutarını 2017 yılı Kasım,
• 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta prim tutarını 2017 yılı Aralık
ayı sonuna kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılacaktır.
İşverenler bu süre içerisinde faydalanmaya devam ettikleri diğer SGK prim teşviklerinden faydalanmaya devam edeceklerdir.

 

[1] Ertelemeye esas sigorta primi borcunun hesabında işverenin sigorta primi teşviklerinden (5510, 6111, 6486 vb.) yararlanılması durumunda, bunun dikkate alınıp alınmayacağı açıkça belirtilmediğinden hesaplamada %37,5 oranındaki toplam prim oranından sadece %3 işsizlik primi düşülmüştür.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM