YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comEkim Ayı Bordalarına Dikkat ve Öneriler!

Tarih: 02.11.2016

 

Değerli okurlar, bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle net ücretlerin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi sonucu sadece 1.300,99 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisine yönelik uygulamanın yapılmasına yönelik açıklamalara 28.10.2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 294 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

Buna göre;

- 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 1.300,99 TL’nin altına düşen hizmet erbabının ücretleri ilave asgari geçim indirimi ile 1.300,99 TL’ye tamamlanacaktır. Ödenen 1.300,99 TL ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücret arasındaki fark tutar ücret bordrosunda hesaplanan asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir.

- Asgari geçim indirimi bordrosunda yer alan ilave tutar dahil toplam asgari geçim indirimi tutarı, ücret ödemesinin yapıldığı döneme ilişkin ücret bordrosunun "Asgari Geçim İndirimi" sütununa aktarılacaktır.

- Hesaplanan ilave tutar dahil toplam asgari geçim indirimi tutarı, hizmet erbabının ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, söz konusu tutarın ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir.

- Asgari geçim indiriminin toplamı, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir vergisinden fazla olamayacaktır. 

İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARININ BORDRODA GÖSTERİLİŞ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ÖNERİLER

İlave asgari geçim indirimi tutarının aşağıdaki şekillerde bordroda gösterilebilir. 

a) Bilgisayar programcılarıyla irtibata geçmek suretiyle, ücreti 1.300,99 TL’nin altına düşen asgari ücretli çalışanlar için ilave AGİ tutarını hesaplayan ve “Asgari Geçim İndirimi” sütununa ilave eden ara bir yazılım yapılabilir.

b) Mevcut Bordrolar Excel’e dökülüp ücreti 1.300,99 TL’nin altına düşenler için “İlave Asgari Geçim İndirimi” başlığı alında bir sütun açıp aradaki fark bu sütuna yazılmak suretiyle ücret tekrar 1.300,99 TL’ye tamamlanabilir.

c) İlave Asgari Geçim İndirimi tutarları için Ek bir bordro düzenlenebilir. Bu durumda bu bordroda sadece asgari ücreti 1.300,99 TL’nin altına düşen personel bilgileri ve ilave AGİ sütunları olacaktır. Ekstradan yapılan Asgari Geçim İndirimi tutarının ödenecek stopaj gelir vergisinden düşülmesi gerektiği de unutulmamalıdır.

Ayrıca ilave asgari geçim indirimi tutarının ücretliye ödendiğine ilişkin ücretlinin bordroda mutlaka imzasının olması gerekmektedir.

NOT: Normal şartlarda fazla mesai, prim, ikramiye gibi ödemeler olmasa net ücret 1.300,99 TL’nin altına düşecekken prim, fazla mesai gibi ödemelerle bu tutarın altına düşmemesi halinde fazla mesai, prim gibi ödemelerin dikkate alınıp alınmayacağı sıkça sorulmaktadır. 294 Seri Nolu Gelir Vergisi Tebliğinde böyle bir ayrıntıya yer verilmemiştir. Ancak, GVK 61 md. hükmüne göre ücretin tanımının içine fazla mesai prim, ikramiye vb. ödemelerde girdiğinden dolayı bu ödemelerle birlikte 1.300,99 TL’nin altına düşmemesi halinde ilave asgari geçim indirimi hesaplanmaması gerektiği kanısındayız. 

Bir başka deyişle, fazla mesai, prim vb. ödemelerle birlikte 1.300,99 TL net ücretin altına düşülmesi halinde ilave asgari geçim indirimi hesaplanması gerektiği sonucuna varabiliriz.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM