YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comİstanbulkart, Kentkart, Bursakart Gibi Kartların Dolum Giderlerinin Belgelendirilmesi

Tarih: 02.05.2016

 

Büyükşehirlerde şirket bünyesinde çalışan personelin şehir içi ulaşımda kullandığı kartlar için dolum yaptırılan kurumdan fiş veya fatura temin etmede büyük sıkıntılar yaşandığından, şirketlerce bu şekildeki kartların dolumunda verilen makbuzların personel yol gideri olarak işleme alınıp alınamayacağı hususunda nasıl bir belge düzeni olacağı sıkça sorulmaktadır. Konu aşağıda kanun maddeleri çerçevesinde ele alınmıştır.


213 sayılı Vergi Usul Kanununun 228 inci maddesinde ise "Aşağıdaki giderler için ispat edici kağıt aranmaz:

1. Örf ve teamüle göre bir vesikaya istinat ettirilmesi mutat olmayan müteferrik giderler;

2. Vesikanın teminine imkan olmayan giderler;

3. Vergi kanunlarına göre götürü olarak tespit edilen giderler.

1 ve 2 numaralı fıkralarda yazılı giderlerin gerçek miktarları üzerinden kayıtlara geçirilmesi ve miktarlarının işin genişliğine ve mahiyetine uygun bulunması şarttır." hükmüne yer verilmiştir.


Yine, 382 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "Özel Kartlar Kullanılarak Yapılan Şehir İçi Yolcu Taşımacılığında Belge Düzeni" başlıklı ikinci bölümünde bazı firmalar tarafından çeşitli adlarla çıkarılan özel kartların, anlaşma yapılan şehir içi toplu yolcu taşıma işletmelerince (anlaşmalı yolcu taşıma işletmeleri) yürütülen taşıma hizmetinin ödeme aracı olarak kullanıldığı belirtilerek anlaşmalı yolcu taşıma işletmelerince verilen yolcu taşıma hizmetinin belgelendirilmesine ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. Mezkûr Tebliğde ayrıca, bayilerce müşterilere yükleme yapılması sırasında mali değeri olmayan bir belgenin müşteriye verilmesinin mümkün olduğu ifade edilmiştir.


Yukarıda yer verilen açıklamalara göre şirket bünyesinde çalışan personelin;


- Kartlı ödeme sistemlerinin kullanıldığı şehir içi ulaşım vasıtaları (otobüs vb.) için yaptığı masrafların temin edilmesi halinde 382 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtildiği şekilde yükleme yapılması sırasında bayilerce düzenlenecek olan bilgi fişinin de eklenmesi suretiyle tanzim edilecek bir bordroya dayanılarak tevsik edilmesi,

- Kartlı ödeme sistemlerinin kullanılmadığı diğer şehir içi ulaşım vasıtaları (minibüs vb.) için yaptığı masrafların tanzim edilecek bir bordroya dayanılarak tevsik edilmesi

mümkün bulunmaktadır.

Son olarak unutulmamalıdır ki,  Vergi Usul Kanununun 228 inci maddesinde hükme bağlandığı üzere söz konusu harcamaların gerçek miktarları üzerinden kayıtlara geçirilmesi ve miktarlarının işin genişliğine ve mahiyetine uygun bulunması gerekmektedir.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM