YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comÜniversite Bağışlarında Harç ve Damga Vergisi

Tarih: 13.04.2016


 

Değerli okurlarım, YÖK’e bağışlanan üniversitelerde harç ve damga vergisi konusu bağışı yapacak olan şirketi oldukça ilgilendiren bir maliyet unsurudur. Söz konusu bağışlarda harç ve damga vergisinin olup olmadığını tespit etmek için Harçlar kanunu ve damga vergisi kanununun birlikte ele alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin (01/01/2013 tarihinden itibaren geçerli oran) binde 9,48 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinde, noter işlemlerinden bu Kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanlarının noter harçlarına tabi olacağı belirtilmiş; 41 inci maddesinde, "Noter harçları (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır." hükmüne, 42 nci maddesinde ise "Değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya ağırlık esastır.

Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesi mecburidir. Rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler hakkında bu hüküm uygulanmaz." hükmüne yer verilmiştir.

492 sayılı Harçlar Kanununun "Özel Kanunlardaki Hükümler" başlıklı 123 üncü maddesinde, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerden ve istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Yine, 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 56 ncı maddesinin (a) bendi, yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı kuruluşlara yapılacak her türlü bağış ve vasiyetlerin, vergi, resim, damga resmi ve harçlardan muaf olduğu hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, yüksek öğretim kurumlarına yapılacak bağışlar damga vergisi ve harçlardan muaf bulunmakla birlikte, gerek 492 sayılı Harçlar Kanununda gerekse 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yüksek öğretim kurumlarına bağışlanacak gayrimenkullerin yapımına ilişkin sözleşmelerin noter harçlarından muaf tutulacağına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, söz konusu sözleşmelerin 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin I/1 fıkrası gereğince harca ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun I/A-1 fıkrası uyarınca damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM