YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comAvans Ödemelerine Stopaj Uygulayın

Tarih: 27.01.2016

Değerli okurlarım, Serbest meslek erbabı mükelleflere avans adı altında yapılan ödemeler için stopaj hesaplanmadığı görülmektedir. GVK 94. Maddesi aşağıdaki gibidir;

Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre,

2.Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden  (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);

Denilmek suretiyle Gelir İdaresi, serbest meslek erbabı mükelleflere avans olarak ödenen tutarlar için istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapılmasını zorunlu tutmuştur. Söz konusu tevkifatın yapılması için serbest meslek erbabı mükellefin makbuz düzenlemesi gerekmektedir. Zira makbuz düzenlemediği takdirde stopajdan sorumlu olunup olunmayacağı tam açık değildir.

Bu duruma en çok medya, sinema ve dizi film sektöründe rastlanılmaktadır. Dizi veya sinema film çekimlerinden önce birçok oyuncu avans adı altında ödeme almaktadırlar. Oyunculara verilen bu avanslar için oyuncuların serbest meslek makbuzu düzenlemesi gerekmektedir. Zira oyuncunun bu makbuzu düzenlememesi halinde ödemeyi yapan yapımcı şirketin söz konusu stopajdan yine de sorumlu olup olmayacağı yukarıda da değindiğimiz gibi vergi kanunlarında tam açık değildir. Bu nedenle böyle bir risk ile karşılaşılmaması için serbest meslek erbabı olan mükelleflere avans adı altında yapılan her türlü ödeme için serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gerekmektedir.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM