YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comAralık Ayında Yapmanız Gerekenler

Tarih: 02.12.2015

Değerli okurlarım, bu yazımda Aralık ayında yapmanız gerekenlerin neler olduğuna kısaca değinmek istiyorum.

1) e- Tebligat almadıysanız son 30 gün. Kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) 456 seri nolu VUK Genel Tebliği ile belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır.

2) Şirketin dava edilmiş cari alacakları ile ilgili olmak suretiyle avukatlarla iletişime geçilmelidir. En geç 31.12 tarihine kadar avukattan alınan cari alacaklarla ilgili dava dosyalarının ilgili denetçiye sunulması gerekmektedir.

3) Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz için son 30 gün. Mükellefler ellerindeki önceki mevzuat hükümlerine tâbi ödeme kaydedici cihazlarını, en geç 01/01/2016 tarihini kadar Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla değiştirmeleri gerekmektedir.

4) Önceki aylara ait kayıtlara girilmeyen faturanın olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ocak 2015 dönemine ait bir fatura en geç  31.12. 2015 tarihinde kayıtlara girilebileceğinden KDV indirimi açısından gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir.

5) Cari hesaplarla ilgili mutabakatların mutlaka yapılması gerekmektedir. Mutabakat mektuplarına ait dosyanın ilgili denetçiye sunulması gerekmektedir.

6) Mali mühür için son 30 gün. 01/01/2016 tarihinde E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına dahil olmak için mali mühür sertifikası almak gerekmektedir. 01.01.2016 tarihine kadar aşağıdaki linkten başvuru yapılabilir.

https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go adresinden sadece mali mühür başvurusu yapılmalıdır.

7) Yıl içerisinde Gayrimenkul satış kazancı istisnasından yararlanılmak suretiyle sabit kıymet satışı yapılmışsa söz konusu sabit kıymete ait tapu alım ve satım belgesi ise tapu harcı ödeme belgesinin ve yevmiye kayıtlarını gösteren fiş çıktısının bir dosya ile ilgili denetçiye sunulması gerekmektedir.

8) Geçmiş yıllara ait sabit kıymet satışlarından kaynaklanan bir yenileme fonu var ise ve 54 Hesap grubunda takip ediliyorsa söz konusu hesabın 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar hesabına virmanlanıp virmanlanmayacağı kontrol edilmelidir. Zira, 2013 yılında yapılan satıştan doğan kar yenileme fonunda takip ediliyorsa en geç 31.12.2015 tarihinde 679 hesaba virmanlanmalıdır.

9) Yıl içinde şirketten para çeken ortaklara adat yapmak üzere Aralık ayından fatura ayrılması gerekmektedir. Şirketten hangi ortaklar para çekmişse o ortaklara adat yapmak üzere Aralık ayı seri numarasından ayrı ayrı fatura ayrılmalıdır.

10) İmalatçı işletmelerin stok sayımlarını yapıp söz konusu sayıma ait tutanağı envanter defterine yapıştırmaları gerekmektedir.

11) Amortisman listeleri kontrol edilip geçmiş yıllarda binek otomobiller için AYRILMAYAN kıst amortismanın kalan kısmının amortisman giderlerine intikal ettirilip ettirilemeyeceğinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

12) Dönem içinde gider karşılığı ayıran firmaların söz konusu karşılıklara ait faturaların en geç 31.12. tarihine kadar işletmeye ulaşıp ulaşmadıklarının kontrol edilmesi gerekmektedir.

13) Borç bakiyesi veren 320 hesapların 159 hesaba ve Alacak bakiyesi veren 120 hesapların 340 nolu hesaba virmanlanması gerekmektedir. Zira bu uygulamanın sadece 31.12 tarihinde değil yıl içinde de yapılması gerekmektedir.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM