YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKOSGEB Destekleri

Tarih: 21.10.2015

Değerli okurlarım, Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelere yönelik verilen KOSGEB desteklerinden maalesef yararlanan firma sayısı olması gerekenden cok daha azdır. Bu nedenle bu desteklerin tanıtımına muhasebetr yönetimi ve ailesi olarak mümkün olduğunca yer vermek istiyoruz.

Yurt İçi Fuar Desteği

Destek Üst Limiti: 30.000 TL

Bu destek; boş alan (yer) kirası, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar.

·         Her bir fuar katılımı için işletme başına azami destek alanı 50 (elli) m²’dir.

Destek üst limiti;

- Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 120 (yüzyirmi) TL,

- Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 80 (seksen) TL

olarak uygulanır.

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

Destek Üst Limiti: 10.000 TL

Bu destek; KOSGEB Birimleri, meslek kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi Organizatör Kuruluşlar tarafından düzenlenen yurtdışı iş gezisi programlarında;

o   Konaklama giderlerini,

o   Ulaşım giderleri ile

o   Program ile ilgili diğer giderleri kapsar.

Her bir Yurtdışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı 2.000 (ikibin) TL’dir.

Tanıtım Desteği

Destek Üst Limiti: 10.000 TL

·         İşletmelerin;

o   Broşür, ürün kataloğu giderlerini,

o   Yurtdışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara reklam verme;

faaliyetlerine destek verilir.

Her bir destek unsuru için verilecek destek miktarı 5.000 TL’yi geçemez.

Tanıtım Desteği, Yurtiçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir.

Eşleştirme Desteği

Destek Üst Limiti: 15.000 TL

·         İşletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden alacağı;

o   Danışmanlık

o   Organizasyonel

o   Daimi sergi alanı hizmetlerine destek verilir.

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

Destek Üst Limiti: 20.000 (yirmibin) TL

En az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu yeni eleman istihdamı için KOSGEB aylık destek üst limiti, her bir eleman için 1.500 (binbeşyüz) TL’yi geçemez.

Danışmanlık Desteği

Destek Üst Limiti: 15.000 TL

İşletmelerin; Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklarından Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim ile Çevre konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilir.

·         Her bir konu başlığı için alınacak danışmanlık hizmetine verilen destek miktarı 4.000 (dörtbin) TL’yi geçemez.

 

Eğitim Desteği

Destek Üst Limiti: 10.000 TL

İşletmelerin Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında alacakları eğitimlere destek verilir.

o   Program kapsamdaki eğitimler elektronik ortamda da gerçekleştirilebilir.

·         Her bir konu başlığı için alınacak eğitim hizmetine verilen destek miktarı 4.000 (dörtbin) TL’yi geçemez.

Enerji Verimliliği Desteği

Destek Üst Limiti: 30.000 TL

İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları etüt, danışmanlık ve eğitim hizmetlerine destek verilir.

·         Ön Enerji Etütleri için destek üst limiti 2.000 (ikibin) TL, Detaylı Enerji Etütleri için destek üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.

·         Verimlilik Arttırıcı Projeye yönelik danışmanlık desteği için destek üst limiti 5.000 (beşbin) TL’dir.

·         İşletmeler tarafından, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında; Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Yetkilendirilmiş Kurumlar ve yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden alınacak, “Enerji Yöneticisi Eğitimleri” desteklenir. Bu desteğin üst limiti 3.000 (üçbin) TL’dir.

Tasarım Desteği

Destek Üst Limiti: 15.000 TL

İşletmelerin ürün tasarımı için satın alacakları tasarım hizmetlerine ilişkin giderlerine destek verilir.

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

Destek Üst Limiti: 20.000 TL

İşletmelerin;

·         Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi için yaptığı giderler ile patent vekili giderlerine,

·         Türk Patent Enstitüsü (TPE), muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları marka tescil belgeleri için yaptığı giderler ile marka vekili giderlerine destek verilir.

Belgelendirme Desteği

Destek Üst Limiti: 10.000 TL

İşletmelerin, ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgeleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir.

·         Her bir belge için destek üst limiti 2.500 TL’yi aşamaz.

Test, Analiz Ve Kalibrasyon Desteği

Destek Üst Limiti: 20.000 TL

İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir.

Bağımsız Denetim Desteği

Destek Üst Limiti: 10.000 TL

İşletmelerin; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen kuruluşlardan aldıkları bağımsız denetim hizmeti giderlerine destek verilir.

 

DESTEK ÖZET TABLOSU

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ
(TL)

DESTEK ORANI

1. ve 2. Bölgeler

3., 4., 5. ve 6. Bölgeler

Yurt İçi Fuar Desteği

30.000

%50

%60

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

10.000

Tanıtım Desteği

10.000

Eşleştirme Desteği

15.000

Bağımsız Denetim Desteği

10.000

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

20.000

Danışmanlık Desteği

15.000

Eğitim Desteği

10.000

Enerji Verimliliği Desteği

30.000

Tasarım Desteği

15.000

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

Belgelendirme Desteği

10.000

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

20.000

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM