YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comSatın Alınan Silaha Ait Giderler Vergiden Düşülür Mü?

Tarih: 30.09.2015

Değerli okurlarım, yakın bir zamanda serbest meslek erbabı bir avukatın satın aldığı silaha ait giderlerin vergiden düşülüp düşülümeyeceği sorusu üzerine aydın vergi dairesi başkanlığınca 1 ay önce bir özelge verilmiştir.

 Buna göre;

213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Amortismanın mevzuu" başlıklı 313 üncü maddesinde; "İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269?uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 1136 sayılı Avukatlık Kanununda silah bulundurma veya taşıma zorunluluğu ile ilgili herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

Ancak, 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde, ateşli silahları kimlerin taşıyacakları beş bent halinde belirlenmiş, 5 inci bendinde "Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek esaslara göre valiler tarafından verilecek izin vesikası alanların" da ateşli silahları taşıyabilecekleri veya mesken ya da işyerinde bulundurabilecekleri kuralına yer verilmiştir.

Söz konusu Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin taşıma ruhsatı verilebilecek diğer meslek mensupları başlıklı 9 uncu maddesinde, silah taşıma ruhsatı verilebilecek meslek mensupları tek tek sayılmak suretiyle belirlenmiş, aynı maddenin (ş) bendi ile barolara kayıtlı bulunan avukatlar da madde kapsamına alınmıştır.

Bu açıklamalara göre, isteğe bağlı olarak edinilen silaha ait giderlerinin serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla söz konusu giderler için amortisman ayrılmayacağı tabiidir.[1]

Denilmek suretiyle isteğe bağlı olarak yani herhangi bir kanuni zorunluluk olmaması nedeniyle söz konusu silaha ait tüm giderler reddilmiştir.


 

[1] Aydın vergi dairesi başkanlığının, 18/08/2015 tarih ve 87247876-105-23 sayılı özelgesi.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM