YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comVergi Cezalarınızı Dilekçe İle İndirebilirsiniz

Tarih: 15.09.2015

Değerli okurlarım, son dönemlerde artan denetimler nedeniyle çok sayıda firmaya vergi cezaları kesilmeye başlanmıştır. Ancak ne var ki, düzenlenen bu cezalara karşın bazı mükelleflerin sahip oldukları bir takım hakları hala kullanmadıkları görülmüştür. Vergi hukukumuzda yer bulan ancak mükellefler tarafından yeterince yararlanılamayan indirim müessesesi bu haftaki konumuzu teşkil etmektedir.

Vergi Cezalarındaki İndirimin Vergi Usul Kanunundaki Yeri

VUK 376;

“İkmalen, re’sen veya İdarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanun’da belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse:

1. Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri,

2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının üçte biri,

indirilir.

Görüldüğü gibi, mükelleflerin söz konusu indirimden faydalanabilmeleri için;

1) Cezayı zamanında ödemek,

2) indirimden yararlandığı cezayı dava konusu etmemek

Şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekir.

İndirimden Yararlanılan Cezaya Uzlaşma Yok

Kanun, indirimden yararlanılan cezalar için uzlaşma yasağı getirmiştir. İlgili madde aşağıdaki gibidir;

Ek Madde 9 – (Ek : 19/2/1963 - 205/22 md.)  Bu bölüm uyarınca üzerinde uzlaşılan vergi ve cezalar hakkında 376 ncı madde hükümleri; hakkında 376 ncı madde hükümleri uygulanan vergi ve cezalar için bu bölüm hükümleri uygulanmaz. Ancak, ceza muhatabının, uzlaşma tutanağını imzalayıncaya kadar uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyanla hadiseye 376 ncı maddenin uygulanmasını isteme hakkı mahfuzdur.

Bir Dilekçe İle Cezalarınızı İndirebilirsiniz

Adına ceza tahakkuk eden mükellef bir dilekçe ile bağlı bulunduğu vergi dairesine müracat etmesi yeterlidir. Eğer ilk defa vergi ziyaı cezası almışsa bu cezanın yarısı indirim konusu yapılacaktır. Daha önceden de aldığı vergi vergi ziyaı cezaları varsa bu sefer yarısı değil üçte biri indirim konusu yapılacaktır.

Dilekçe Örneği

Vergi Usul Kanun’nun 376’ncı Maddesine

                                                                           Uygun Dilekçe Örneği

                                                        (Cezalarda İndirim Dilekçesi)

 

.............................. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Dairenizin .................... vergi numaralı ..................... vergisi yüküm-

lüsüyüm. Adıma düzenlenen, .../..../         Tarih ve Cilt No:..............., Sıra

No:...... Sayılı ceza ihbarnamesi ile kesilip, ...../..../       tebliğ olunan

................ cezasının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 376’ncı maddesinde

hükme bağlanan indirimden sonra kalan kısmını vadesinde ödemek istiyorum.

 

                Söz konusu madde hükmünden yararlandırılmam için gerekli işlemlerin

Yapılmasını arz ederim.

 

                ADRES:

            ................................

            ................................

                                                 ..........................                             ..../.....

                                                                                                        Mükellef

                                                                                          (Vekili veya Temsilcisi)

                                                                                               Ad, Soyad ve İmza

 

                EK:

            -Ceza İhbarnamesi örneği

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM