YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comVergide Elektronik Tebligat Dönemi, Elektronik Tebligat Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Tarih: 08.09.2015

Elektronik tebligatın usullerini belirleyen 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 27.08.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanm​ıştır. Tebliğ ile yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI

Elektronik tebligat, vergi dairelerince, vergi kanunları uyarınca tebliği gereken evrakın, Elektronik Tebligat Sistemi ile muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir.

Elektronik Tebligat Adresi ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet vergi dairesi bünyesinde oluşturulacak tebliğe elverişli elektronik ortamı ifade etmektedir.

Tebliği gereken elektronik imzalı evrak, elektronik tebligat sistemi kullanılmak suretiyle muhatabın elektronik tebligat adresine tebliğ edilebilecektir.

 

ELEKTRONİK TEBLİGATA ZORUNLU TUTULAN MÜKELLEFLER

Tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecekler;


-
         
Kurumlar vergisi mükellefleri
-
         
Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)
-
         
İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler
olarak belirlenmiştir.


Kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır.


Bu mükelleflerin dışında kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişiler de sistemden isteğe bağlı olarak yararlanabileceklerdir.


KAPSAM DIŞINDA BIRAKILAN MÜKELLEFLER


Mal müdürlüklerinin Elektronik Tebligat Sistemine teknolojik uyum çalışmaları devam etmekte olduğundan, Mal müdürlüklerinde mükellefiyeti olan mükellefler elektronik tebligat uygulaması dışında bırakılmıştır.


ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ ALINMA ZAMANI


Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, en geç 01.01.2016 tarihine kadar Tebliğ ekinde yer alan Elektronik Tebligat Talep Bildirimini, kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

01.01.2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde elektronik tebligat talep bildiriminde bulunmak zorundadır.

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükelleflerinin, en geç 01.01.2016 tarihine kadar Tebliğ ekinde yer alan Elektronik Tebligat Talep Bildirimini, İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda veya gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat başvurmaları gerekmektedir.


BAŞVURUNUN YAPILMA USULU


Kurumlar vergisi mükelleflerinin Elektronik Tebligat Talep Bildirimini kağıt ortamında düzenleyerek, şirketin kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Gelir vergisi mükelleflerinden elektronik ortamda başvuru yöntemini tercih edenlerin Elektronik Tebligat Talep Bildirimini internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir.

Kâğıt ortamında başvuru yapmak isteyen gelir vergisi mükelleflerinin Elektronik Tebligat Talep Bildirimini fiziki ortamında düzenleyerek kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat elden teslim etmesi gerekmektedir.


ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİNE YÖNELİK KULLANICI KODU, PAROLA VE ŞİFRENİN ALINMASI


Yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucu, gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir. Bu mükellefler elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır.

İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda bildirimde bulunan gelir vergisi mükelleflerine internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilmeyecek olup bu mükellefler sisteme her girişlerinde sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle elektronik tebligat sistemini kullanabileceklerdir.


ELEKTRONİK TEBLİGATIN YAPILMA USULÜ


Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrak, elektronik imza ile imzalanacak ve vergi dairesi adına Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir.


ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE ERİŞİLME USULÜ


Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden erişilecektir. İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler şifreleriyle elektronik tebligat adreslerine ulaşacaklardır.

İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi olmayan gerçek kişiler ise sisteme her girişte yapılan kimlik doğrulaması ile elektronik tebligat adreslerine erişeceklerdir.


ELEKTRONİK TEBLİGATIN YAPILMA ZAMANI


213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi gereğince, elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek, erişilebilir şekilde arşivlerde 30 yıl süreyle saklanacaktır.

213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrak muhataplara elektronik tebligat sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi 213 sayılı Kanunda yer verilen diğer tebligat hükümlerine göre de tebliğ edilebilecektir.

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASININ BAŞLANGIÇ ZAMANI

Elektronik Tebligat uygulamasına, 01.01.2016 tarihi itibariyle başlanacaktır. Ancak bu tarihten önce bildirimde bulunanlara 01.10.2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilecektir.


ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ ALMAYANLARA YÖNELİK CEZAİ HÜKÜMLER


Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle getirilen yükümlülüklere uymayanlar hakkında 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli özel usulsüzlük cezası miktarları şöyledir:

 

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI TUTARI (TL)

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.300,00

İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

660,00

Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar hakkında

330,00

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM