YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKDV Beyannameleriyle İlgili Önemli Karar!

Tarih: 03.06.2015

Değerli okurlarım, KDV beyannamelerinde bilindiği üzere kredi kartıyla yapılan satış turarı ayrı bir satırda gösterilmektedir. Zira kredi kartıyla yapılan satış tutarı bankalardan alınan POS bilgisiyle kıyaslanmakta ve aradaki fark için izahat istenmektedir.

Yakın bir zamanda yaşanan bir olayda, verdi müfettişi incelediği bir firmada kredi kartıyla yapılan satış tutarı satırında gösterilen tutar ile bankalardan alınan pos cihazıyla yapılan işlem tutarı bilgisini karşılaştırmış ve aradaki fark için cezalı tarhiyat uygulamıştır. Konu yargıya intikal ettirilmiş ve Danıştay oldukça ilginç ve beklenmedik bir karar vermiştir.

Danıştay 4. Dairesinin 02.04.2014 Tairh ve Esas no: 2011/6817, Karar No: 2014/2200 sayılı kararının özeti aşağıdaki gibidir;

Tarhiyatın dayanağı inceleme raporunda, davacının uyuşmazlık konusu dönemde kredi kartıyla yaptığı satışların tutarı ile katma değer vergisi beyannamelerinin 45 numaralı satırında beyan ettiği hasılatın uyumsuz olduğu belirtilerek, aradaki fark kurum kazancına ilave edilmiş ise de, davacının katma değer vergisi beyannamelerinde bildirdiği toplam hasılat tutarı, kredi kartıyla yapmış olduğu satış hasılatının üzerindedir.

Bu durumda, davacının kredi kartı ile yaptığı satışlardan elde ettiği hasılat tutarının, katma değer vergisi beyanlarında gösterilen toplam hasılat tutarına dahil edilmediği tespit edilmeksizin, beyannamede yer verilen kredi kartıyla yapılan satış tutarı satırında gösterilen tutar ile bankalardan alınan pos cihazıyla yapılan işlem tutarı bilgisi karşılaştırılarak matrah farkı belirlenmesinde ve bu şekilde belirlenen matrah üzerinden yapılan tarhiyatın kaldırılması istemiyle açılan davayı kısmen reddeden Vergi Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Denilmek suretiyle davayı mükellef lehine sonuçlandırmıştır.

Böylece kredi kartı ile yapılan satışlar KDV beyannamesindeki rakamdan farklı ise aradaki bu farkın beyannamede gösterilen hasılat tutarına dahil edilmediğinin öncelikle inceleme elemanı tarafından tespit edilmesi gerekmektedir. Böyle bir tespit olmaksızın direkt ceza kesilemez. Kesildiği takdirde yukarıdaki örnek kararda da görüleceği üzere bu ceza reddedilecektir.

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM