YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comTaşınmaz Satışlarında Maliye Görüşünü Yineledi !

Tarih: 25.03.2015

Değerli okurlarım, Maliye Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 17/07/2014 tarihinde vermiş olduğu bir özelge ile gayrimenkul satışlarının karşılığında yeni bir gayrimenkul alımında %75 lik kurumlar vergisi istisnasının uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili bir özelge vermiştir. ( Sayı: 11395140-105[328-2012/VUK-1- . . .]-1896 Buna göre;

……özelge talep formunuzda da belirtildiği üzere söz konusu taşınmazların satışından elde edilecek kazancın şirketinizce yine taşınmaz alımında kullanılması, bağlı bir değerin (taşınmaz) başka bir bağlı değere (taşınmaza) dönüştürülmesi sonucunu doğuracaktır. Bu durum söz konusu istisnanın getiriliş amacına aykırı olacağından anılan taşınmazların satışından elde edilecek kazancın, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında istisnaya konu edilmesi mümkün bulunmamaktadır.      

Denilmek suretiyle, satılan gayrimenkullerin yerine yenisinin alınması durumunda taşınmaz 2 yıldan fazla aktifte yer alsa bile bu satıştan elde edilen kar’a KVK 5/1-e’de yer alan taşınmaz ve iştirak kazançları istisnasının uygulanamayacağı belirtilmiştir.

Ancak söz konusu satışla ilgili sadece yenileme fonundan yararlanılabilecektir. Bir başka deyişle, bu satış işleminden doğan kar VUK 328’e göre pasifte geçici olarak azami 3 yıl bekletilmek şartıyla ötelenebilir. Ancak bu bir istisna olmayıp bir vergi öteleme müessesesidir.

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM