YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.com



TTK Denetimleri Başlıyor! Hazır Mısınız?

Tarih: 17.02.2015

Değerli okurlarım, TTK denetimlerinin yakın bir zamanda başlayacağı üzerine aşağıdaki hususlarda denetimlerin yoğunlaşacağını düşünmekteyiz.

- Faturalarda sicil numarasının, ticaret unvanının, işletmesinin merkezinin, tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise sayılanlara ek olarak tescil edilen internet sitesinin adresinin gösterilmemesi. (2.240 TL İdarî Para Cezası) md. 39/f.2, md. 51/f.2

- Sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmediği ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadığı halde ortakların şirketten para çekmesi (Üçyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası 6.000 TL ile 73.000 TL)

- Ticaret Unvanının işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılmaması (2.240 TL İdarî Para Cezası) md. 39/f.2, md. 51/f.2

- Tacirin, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamaması (4.481 TL İdarî Para Cezası) md. 64/f.2, md. 562/f.1-b

- Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut Kanuna uygun saklanmaması (İkiyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası 4.000 TL ile 73.000 TL arasında) md. 562/f.6

- Ticari defterlere kasıtlı olarak gerçeğe aykırı kayıt yapılması (Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası) md. 549, md. 562/f.8

- Ticarî defterlerin onaylarının yaptırılmaması (4.481 TL İdarî Para Cezası) md. 64/f.3, md. 562/f.1-c

- Defterlerin ve gerekli diğer kayıtların Türkçe tutulmaması, (4.481 TL İdarî Para Cezası) md. 65, md. 562/f.1-d

- Defterlerde kısaltmaların, rakamların, harflerin ve sembollerin kullanılması halinde bunların anlamlarının açıkça belirtilmemesi, (4.481 TL İdarî Para Cezası) md. 65, md. 562/f.1-d

- Defterlere yazımların ve diğer gerekli kayıtların, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılmaması, (4.481 TL İdarî Para Cezası) md. 65, md. 562/f.1-d

- Defterlere yapılan yazım veya kaydın, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilmesi ve değiştirilmesi, (4.481 TL İdarî Para Cezası) md. 65, md. 562/f.1-d

- Defterlere kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değiştirmelerin yapılması, (4.481 TL İdarî Para Cezası) md. 65, md. 562/f.1-d

- Defterlerin ve gerekli diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, bilgilerin saklanma süresince bunlara ulaşılmasının ve bu süre içinde bunların her zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmemiş olması. (4.481 TL İdarî Para Cezası) md. 65, md. 562/f.1-d

- Usule aykırı olarak envanter çıkarılması, (4.481 TL İdarî Para Cezası)  md. 66, md. 562/f.1-e

-Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393. maddede sayılan yakınlarının şirkete nakit borçlanmaları; bu kişiler için şirketin kefalet, garanti ve teminat vermesi, sorumluluk yüklenmesi, bunların borçlarını devralması (Üçyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası 6.000 TL ile 73.000 TL arasında) md. 395, md. 562/f.5-c

-Şirket sırlarının ifşası, (Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne (100 TL’den 500.000 TL’ye) kadar adlî para cezası (TCK md. 239) md. 527, md. 562/f.7

- Sermaye hakkında gerçeğe aykırı beyan ve onay verilmesi (Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası) md. 550, md. 562/f.9

-İnternet sitesi oluşturma yükümlülüğü olan şirketlerin İnternet sitesi oluşturmaması veya var olan sitenin bir bölümünün bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmemesi (Yüz günden üçyüz güne (2.000 TL’den 30.000 TL’ye) kadar adlî para cezası) md. 1524, md. 562/f.12

- Tacirin, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren 15 gün içinde, ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmemesi,( 2.240 TL İdarî Para Cezası) md. 40, md. 51/f.2

- Gerçek kişi tacirin kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne vermemesi, tüzel kişi tacirin ise, ticaret unvanını ve bu unvanla birlikte tüzel kişilik adına imzaya yetkili kimselerin imzalarını notere onaylattırarak ticaret sicili müdürlüğüne vermemesi, ( 2.240 TL İdarî Para Cezası) md. 40, md. 51/f.2

- Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubelerinin, açıldıkları günden itibaren 15 gün içinde, ticari işletmelerini ve ticaret unvanlarını bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan ettirmemeleri, şube adına temsile yetkili kişilerin ticaret unvanı altında atacakları imzalarını notere onaylattıktan sonra ticaret sicili müdürlüğüne vermemeleri, ,( 2.240 TL İdarî Para Cezası) md. 40, md. 51/f.2

- Merkezi yurt dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubelerinin, açıldıkları günden itibaren 15 gün içinde, ticari işletmelerini ve seçtikleri ticaret unvanlarını bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan ettirmemeleri; bu şubeler için yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticari mümessilin atanmaması,( 2.240 TL İdarî Para Cezası) md. 40, md. 51/f.2

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM