YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comDanıştay’a Göre Geçici İlmühaberle Hisse Satışı

Tarih: 04.02.2015

Değerli okurlarım, bilindiği üzere yakın bir zamanda bir medya devine cumhuriyet tarihinin en büyük vergi cezası kesilmişti. Gerekçe ise ilmühabere bağlanmış hisse senedi satışlarıydı. Daha sonra ise bir tartışma çıkmış ve ilmühaber kelimesi kanunda geçmediğinde tebliğ bazında düzenlendiğinden, ilmühabere bağlı hisse senedi satışlarında istisna hükümleri uygulanabilecek miydi. Yakın bir zaman önce  Danıştay 9. Dairesinin vermiş olduğu bir karar bize bu konuda ışık tutmaktadır.

Buna göre, hisse senedi ve geçici ilmuhaber ayrı iki kıymetli evrak olarak görülse dahi, birbirinin devamı olan, aynı hakları sağlayan ve aynı usullere göre çıkarılan, tamamen aynı niteliklere haiz ve birbirini tamamlayan belgelerdir.

Nitekim, 232 seri no'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de, geçici ilmuhaberler anonim şirketler tarfından hisse senetlerinin yerini tutmak üzere çıkarılan menkul kıymetler olduğundan, ilmuhaberlerin elde çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde Gelir Vergisi Kanununun hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesine ilişkin hükümlerin uygulanması gerektiği belirtilmiştir.

Bu itibarla, hisse senedi ile geçici ilmuhaberin; Türk Ticaret Kanununda ''Hisse Senetleri'' başlığı altında ve aynı kısımda düzenlenmiş olması, geçici ilmuhaberin hisse senedi çıkarılıncaya kadar onun yerini tutması, aynı nitelikleri taşınması, birbirinin devamı olması ve sahibine aynı hakları sağlaması nedeniyle, geçici ilmuhaberin de vergi hukuku açısından hisse senedi kapsamında bulunduğu sonucuna ulaşıldığından, geçici ilmuhaberle yapılan ortaklık payı devrinin, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında bulunmadığından bahisle yapılan cezalı tarhiyatın bu kısmında ve buna karşı açılan davanın bu kısmını reddeden Vergi Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacı şirket temyiz isteminin kabulüne, vergi dairesi müdürlüğü temyiz isteminin reddine, İstanbul 10. Vergi Mahkemesinin 30.7.2010 tarih ve E:2009/3126, K:2010/2350 sayılı kararının; bir kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisine ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasına, tekerrür nedeniyle % 50 fazla kesilen vergi ziyaı cezasına ilişkin hüküm fıkrasının onanmasına 9.2.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
 

Görüldüğü üzere Danıştay 9. Dairesinin Esas No : 2010/10365, Karar No : 2011/283 sayılı kararına göre ilmühaberle yapılan hisse senedi satışında 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında istisna hükümlerinin uygulanabileceği sonucuna varılmıştır.
 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM