YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comSGK’ya Bildirim İçin Son 3 Gün!

Tarih: 09.12.2014

Özet:

Değerli okurlarım, 11.12.2014 tarihi birçok işletme için son derece önemli bir tarihtir. Zira, Anonim şirket yönetim kurulu üyeliklerinden çıkanlar ve yönetim kuruluna girenler ile Ltd. Şti.’lerde ortaklık payını satanlar ve alanlar bunu SGK’ya özel bir dilekçe ile bildirmemişlerse idari cezaya muhatap olacaklardır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde 4/I-b sigortalılığının sona ermesi ile ilgili olarak “Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları bu görevlerinin bittiği tarihte sona erer ve bu tarih şirket yetkililerince ve sigortalılarca” (10 gün içinde) SGK’ya bildirilmelidir. (SSİY, md. 14/(2).ç-2). Yine, “Limited şirket, … ortaklarının sigortalılıkları hisse devrine ilişkin alınan ortaklar kurulu kararı ile hissenin devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin ve devrin pay defterine işlendiği sayfanın birer suretlerinin birlikte ibraz edilmesi veya hisse devri ticaret sicil memurluğuna tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla ortaklar kurulu karar tarihi itibarıyla sona erer ve bu tarih, sigortalılar ve şirket yetkililerince” (10 gün içinde) SGK’ya bildirilir (SSİY, md. 14/(2).ç-3).

Bildirim yükümlüsü olan işveren, sigortalı, hak sahibi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odalarının yükümlülüklerini 5510 sayılı Kanunda belirtilen süreler içerisinde yerine getirmemeleri durumunda anılan Kanunun 102 üncü maddesi uyarınca idari para cezası kesilmektedir.


AF UYGULAMASI

6552 sayılı Kanunun 61 inci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 57 nci madde ile 5510 sayılı Kanuna göre, 4/I-(b) kapsamında sigortalı sayılan limited şirket ortakları ile anonim şirketlerin yönetim kuruluna seçilen ortaklarının, sigortalı işe giriş ve sigortalı işten çıkış bildirgesi verme yükümlülüklerini aksatanlara 11.12.2014 tarihine kadar yerine getirmelerine yönelik bir af uygulaması getirilmiştir. Buna göre 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların


-Sigortalılığın sona erdiğine ilişkin bildirimi yapmayanların

-İşyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve naklini bildirmeyenlerin bu yükümlülüklerini 11.12.2014 tarihine kadar yerine getirmiş olanlar, kanuni süresinde yerine getirilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.


Bu yükümlülükler için daha önce uygulanan idari para cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilecektir.

Ancak, 6552 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmeyecektir.


BİLDİRME SÜRESİ


6552 sayılı Kanunda yer alan bu düzenlemeye göre limitet şirketler ve anonim şirketler;

-          Limited şirket ortaklarından bir ya da bir kaçının, şirketteki hissesinin bir bölümünü veya tamamını dışarıdan bir başkasına/başkalarına devretmesi halinde yeni ortak/ortaklar adına işe giriş bildirgesi,

-          Limited şirket ortaklarından bir ya da bir kaçının, şirketteki hisselerinin tamamını dışarıdan bir başkasına/başkalarına devretmesi halinde hissesinin tamamını devreden yeni ortak adına işten çıkış bildirgesi,

-          Yönetim kuruluna seçilmiş olan anonim şirket ortaklarından bir ya da bir kaçının yönetim kurulundan ayrılması veya hisselerinin tamamını devretmeleri halinde bunlar adına işe giriş bildirgesi,

-          Ortaklardan bir ya da bir kaçının sonradan yönetim kuruluna seçilmesi veya yönetim kuruluna seçildiği tarihte ortak olmamakla birlikte bu görevleri ifa ederken anonim şirkete hissedar olması halinde bu kişiler adına da işten çıkış bildirgesi,

düzenlemeleri ve bu bildirgeleri şirketin merkez adresinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine en geç 11.12.2014 tarihine kadar vermeleri halinde, bildirgeler yasal süresi içinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacak, daha önce uygulanmış ise cezalar terkin edilecektir.


BİLDİRİM USULÜ


Bildirimlerin bir dilekçe ekinde matbu İşe giriş ve işten çıkış bildirgesi formlarıyla (Kağıt formatlı işe giriş ve işten çıkış bildirgesi) yapılması gerekmektedir. Bildirgeler şirketi temsil etmeye yetkili olanlar (Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı vb.) tarafından imzalanacak, işe giriş tarihi bölümüne, “hisse devrinin alındığı tarih-YK Üyesi seçildiği tarih”, işten çıkış tarihi bölümüne “ortağın hissesi devrettiği tarih-YK üyeliğinden ayrıldığı tarih” yazılacaktır.

Düzenlenmesi gereken işe giriş ve işten çıkış bildirgeleri ile bildirgeleri vermeye yönelik dilekçe örneği ektedir.

 

…………. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

……………. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ’NE

 

Konu: İşe Giriş Bildirgesi/İşten Ayrılış Bildirgesi

 

…………………. Unvanlı işletmemizde yönetim kurulu üyesi olan …………………… TC kimlik numaralı ……………………… isimli ortağımız ……………….tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Üyesi görevinden ayrılmıştır. Yine …………………… TC kimlik numaralı ……………………. isimli ortağımız ………….tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı/ Üyesi olarak atanmıştır.

6552 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeye istinaden; Yönetim Kurulu Üyesi olan şirket ortaklarımızın, 4b kapsamında sigortalılıklarının başlama veya bitiş tarihlerinin 11.12.2014 tarihine kadar kurumunuza bildirilmesi halinde İdari Para Cezası uygulanmayacağı belirtilmiş olduğundan, Yönetim Kurulu Üyelerimizin 4b kapsamında işe giriş bildirgeleri/işten çıkış bildirgeleri ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Arz ederiz.

İşletme Unvanı

 

EKLER:

1-Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

2-Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi

3-Ticaret Sicil Gazetesi Sureti ve/veya Karar Defteri Sureti

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM