YAZARLARIMIZ
İsmail Dülger
Yeminli Mali Müşavir
ismaildulger59@gmail.comİmalat Sanayinde Kullanılacak Makinenin İstisna Belgesinde Yazılı Süreden Sonra Tesliminde Sorunun Çözümü

 7103 sayılı Kanunla, 1/5/2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek yeni makina ve teçhizatın, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere teslimi 31/12/2019 tarihine kadar KDV’den istisna edilmiş olup, 24 Aralık 2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7201 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle; makine ve teçhizat teslimlerinde istisnayı düzenleyen Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu maddesinin 31.12.2019 tarihinde dolacak olan yürürlük süresi; 31.12.2022 olarak değiştirilmiş ve aynı düzenlemede, yürürlük süresini iki yıl daha uzatma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

Söz konusu istisna uygulamasında,

  1. Teslime konu edilecek makine ve teçhizatın 30/4/2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listede yazılı olması,
  2. Sanayi sicil belgesine haiz katma değer vergisi mükelleflerince,
  3. Münhasıran imalat sanayiindeki kullanılması,
  4. Makine ve teçhizatın YENİ (kullanılmamış) olması gerekmektedir.
  5. Diğer taraftan, makina ve teçhizatın aksam, parça, aksesuar ve teferruatları istisna kapsamında değerlendirilmemektedir..

 İstisna kapsamında makina ve teçhizat satın almak isteyen mükellefler istisna başvurusu GİB internet vergi dairesi sisteminden KDV istisna belgesi başvuru ekranından yapacaklar söz konusu ekranda imalat sanayinde kullanılacak makinenin Cinsi, adet ve miktarı , GTİP numarası, sanayi sicil belgesi tarihi sayısı ,başlangıç tarihi ve Mak.ve Teçhizatın Telim tarihi yazılacaktır. Ayrıca sanayi sicil belgesi de sisteme yüklenecektir.

 İlgili vergi dairesi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen makina ve teçhizatla sınırlı olmak üzere elektronik imzalı KDV istisna belgesi (EK:28) düzenlenerek elektronik posta ile mükellefe gönderilecektir.

KDV istisna belgesinin elektronik imzalı çıktısının makine ve teçhizatın tesliminden önce firma kaşeli ve imzalı örneği satıcı mükellefe verilecek, ve satıcı tarafından söz konusu makinenin KDV geçici 39.cu maddesi kapsamında teslim edildiğine ilişkin liste satıcı ve alıcı firma yetkilileri tarafından kaşelenip imzalanacaktır.

Söz konusu istisna belgesi kapsamında satış yapan mükellef düzenlediği faturada makina ve teçhizatın cinsi ile birlikte GTİP numarasını da belirtir. Faturaya KDV geç.39.cu madde kapsamında istisna olduğu ve Tam istisna Kodu:332 notu yazılır. İstisna belgesi ekinin ilgili bölümünü fatura tarihi, numarası, mal miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Teslim gerçekleştikçe satıcı firmanın istisna belgeli satış bilgilerini ” internet vergi dairesi“ üzerinden elektronik ortamda sisteme girmesi gerekmektedir.

Tam istisna uygulanan teslimler ” KDV beyannamesinde 332 kod numaralı satırda beyan edilecek olup; teslim nedeniyle yüklenilen KDV satıcılar tarafından indirim konusu yapılabilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen KDV satıcılara talep edilmesi halinde iade edilecektir.

İstisna kapsamındaki makine ve teçhizatın ithalat yoluyla temin edilmesi halinde söz konusu belge, ilgili gümrük idaresine ibraz edilir. İstisna belgesindeki istisna kapsamında ithal edilen makina ve teçhizata ilişkin bölüm doldurulduktan sonra ilgili gümrük idaresi tarafından bu bölüm de onaylanır

KDV genel uygulama tebliğinde değişiklik yapan 18 seri no’lu tebliğde yapılan açıklamalarda ve internet vergi dairesi üzerinden yapılan istisna Belgesi başvuru formunun doldurulması sırasında, başlangıç tarihi ve Makine ve teçhizatın teslim edileceği tarih sorulmaktadır. Alıcı mükellefte satıcı ile yaptığı sözleşme var ise sözleşmede yazılı teslim tarihini yada anlaştıkları teslim tarihini yazmaktadır.

Bu durumda vergi dairesince düzenlenen istisna belgesinde teslim tarihi olarak bu tarih yer almaktadır

Satıcının makine üretiminde mücbir sebepler nedeniyle bir aksaklık olması durumunda ise alıcı mükellefe istisna belgesinde yazılı tarihte makine teslimini gerçekleştiremediğinden istisna belgesinin kapatma işlemi vergi dairesince yapılamamakta ve satıcının KDV istisnası kapsamında yaptığı satış geçersiz olmakta, alıcı ise kendi iradesi dışında oluşan bu nedenden dolayı vergisel yükümlülüklerle ve istisna hakkını kaybetmeyle karşı karşıya kalmaktadır.

Konuyu örneklersek, İmalatçı C firması satıcı X firmasıdan 20.3.2020 tarihinde teslim alacağı ve BKK kararında belirlenen makine için Vergi dairesinden 15.02.2020 tarihli istisna belgesi almıştır. Ancak COVİD-19 nedeniyle satıcı firma çalışma sürelerini azaltılması nedeniyle siparişini zamanında yetiştirememiş ve söz konusu makine 25.4.2020 tarihinde alıcı firmaya teslim edilmiştir. Bu durumda teslimin istisna belgesinde yazılı 20.03.2020 tarihinde gerçekleşmemesi nedeniyle vergi dairesince İstisna belgesinin kapatma işlemi yapılamamıştır.

Bu durumda alıcı mükellef kendi iradesi dışında meydana gelen bu gecikme nedeniyle vergisel sorumlulukla karşı karşıya kalmış olmaktadır. Amaç imalat sanayin teşvik etmek ve istihdamı arttırmak ise bu tür sorunların giderilmesi için ÇÖZÜM önerimiz başvuru sırasında istisna belgesindeki tarihin sistem tarafından 31.12.2022 olarak otomatik getirilmesi yada alıcı firma tarafından belirlenen teslim tarihinde mücbir nedenlerle COVİD -19, makine arızası v.b. gecikme yaşanması ve belgede belirtilen tarihte teslimin gerçekleşmeyeceği anlaşıldığında ise istisna süresinin ( 31.12.2022 ) tarihini geçmemek üzere; alıcı ve satıcı firmalarca vergi dairesine dilekçe verdirilerek internet vergi dairesi sistemi üzerinden teslim tarihinde alıcı firmaya düzeltme hakkının verilmesi gerekmektedir.

Bu durumla karşılaşan alıcı ve satıcı mükelleflerin mücbir sebep durumlarını açıklayan dilekçelerini vergi dairesine vermeleri, Alıcı tarafından teslimi gerçekleşen makine alımıyla ilgili daha önce alınan istisna belgesinin vergi dairesine ( interaktif vergi dairesi aracılığıyla ) dilekçe ile başvurularak iptalini talep etmesi, yeniden internet vergi dairesi sitemine girilerek aynı makine ve teçhizat için teslim tarihinin 31.12.2022 tarihi olarak yazılarak yeni bir KDV istisna belgesi talep edilmesi ve interaktif vergi dairesi üzerinden yazacakları dilekçe ile eski istisna belgelerinin iptali edilerek yeni istisna belgesi başvurularının kabul edilmesinin vergi dairesinden talep etmeleri gerekmektedir.

Vergi dairesinin bu talebi uygun görmesi halinde ise alıcı ve satıcının sisteme teslime ilişkin bilgi girişlerini yapması halinde istisna belgesinin kapatılma işlemi vergi dairesince gerçekleştirilmiş olacaktır.

14.09.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM