YAZARLARIMIZ
Fatih Kılınç
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
fatihkilinc44@windowslive.comYeni Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası

İmalat sektörü, yarattığı katma değerle ve ihracat sektörüne yaptığı katkıyla ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Gelişmiş çoğu ülkenin ekonomisinde imalat sanayi önemli bir yer tutar. Bir ülkenin imalatının gelişmesi ülkenin refah seviyesinin ve ekonomisinin gelişmesinde büyük yer sahibidir.

İktidarlar her dönemde imalat sanayini desteklemek için çeşitli kanun ve teşvikler çıkarmaktadır. Türk imalat sektörünün koşullarının zorlaştığı şu günlerde imalat sanayiine yapılacak destek ve teşvikler büyük önem arz etmektedir.

05 Haziran 2018 tarih ve 30442 sayılı resmi gazetede yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:18) de Madde 11 de imalat Sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerinde istisna uygulaması ile yeni makine ve teçhizat alımında KDV istisnası getirilmiştir.

İmalat Sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerinde istisna 01.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesine haiz KDV mükelleflerine imalat sanayiinde kullanılmak üzere teslimi 31.12.2019 tarihine kadar KDV’den müstesnadır.

İstisnadan 6948 Sayılı Kanuna göre Sanayi Sicil Belgesine haiz KDV mükellefleri yararlanacaktır. Bu istisna 31.12.2019 tarihine kadar geçerlidir.

İstisna kapsamına 30.4.2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listede belirtilen makine ve teçhizatlar girmektedir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki listede yer almayan makina ve teçhizat teslimlerine istisna uygulanmayacaktır.

İstisna kapsamında makina ve teçhizat satın almak isteyen mükellefler, sanayi sicil belgelerini ibraz ederek alacakları makina ve teçhizatı imalat sanayiinde kullanacaklarına dair beyanlarıyla birlikte KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvuracaklar. Bu başvuruyla birlikte istisna kapsamında alınacak makina ve teçhizat listesi elektronik ortamda sisteme girilir.

İlgili vergi dairesi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen makina ve teçhizatla sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilir.

Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği alıcılar tarafından satıcılara verilir. Bu belge satıcılar tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak saklanır.

Söz konusu istisna belgesi kapsamında satış yapan mükellef düzenlediği faturada makina ve teçhizatın cinsi ile birlikte GTİP numarasını da belirtir. İstisna belgesi ekinin ilgili bölümünü fatura tarihi, numarası, mal miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Teslim gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini elektronik ortamda sisteme girerler.

İstisna uygulanan teslimler nedeniyle yüklenilen KDV, satıcılar tarafından indirim konusu yapılabilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen KDV satıcılara talep edilmesi halinde iade edilir.

İstisna kapsamındaki makine ve teçhizatın ithalat yoluyla temin edilmesi halinde söz konusu belge, ilgili gümrük idaresine ibraz edilir. İstisna belgesindeki istisna kapsamında ithal edilen makina ve teçhizata ilişkin bölüm doldurulduktan sonra ilgili gümrük idaresi tarafından bu bölüm de onaylanır.

Satıcı mükellefin iade talebi istisna belgesi ve elektronik sisteme yapılan alış ve satış girişleri esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.

İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii dışında kullanılması, elden çıkarılması veya kiralanması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

               Döviz fiyatlarının yüksekliğine bağlı olarak  imalat sektöründeki şartların zorlaştığı bu günlerde sağlanan bu teşvik, yeni makine ve teçhizat almayı düşünen işletmeleri bir nebze olsun rahatlatacaktır.

İstisna Kapsamına giren Makine ve Teçhizat listesi aşağıda belirtilmiştir.

MAKİNAVE TEÇHİZAT LİSTESİ (25/12/2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar)

G.T.İ.P. NO

EŞYANIN TANIMI

8402.19.10.00.00

Alev borulu kazanlar

8402.19.90.00.11

Duman borulu kazanlar

8402.19.90.00.19

Diğerleri

8402.20.00.00.00

Kızgın su kazanları

8402.90.00.10.11

Ondüle külhanlar

8402.90.00.90.12

Buhar domları

8403.10.10.00.00

Dökme demirden olanlar

8403.10.90.00.00

Diğerleri

8404.10.00.10.00

Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazlar

8404.10.00.90.13

Buhar ve ısı akümülatörleri

8404.10,00.90.15

Gaz tasarruf cihazları

8404.10.00.90.19

Diğerleri

8406.10.00.00.00

Deniz taşıtlarına ait türbinler

8411.12.80.90.00

Diğerleri

8411.22.20.90.00

Diğerleri

8413.19.00.20.00

Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları

8413.60.31.90.19

Diğerleri

8413.81.00.00.00

Pompalar

8414.80.28.90.00

Diğerleri

8414.80.75.90.00

Diğerleri

8416.10.10.00.00

Otomatik kontrol tertibatı bulunanlar

8416.10.90.00.00

Diğerleri

8416.20.10.00,00

Sadece gaz için olanlar (monoblok, bir vantilatör ve bir kontrol cihazı ile birlikte bulunanlar)

8416.20.20.00.11

Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri

8416.20.20.00.19

Diğerleri

8416.20.80.00.11

Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri

8416.20.80.00.19

Diğerleri

8416.30.00.00.00

Mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıdan ve benzeri cihazları dahil)

8417.20.90.00,00

Diğerleri

8417.80,50.00.00

Çimento, cam ve kimyasal ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar

8418,69.00.91.00

Komple soğutma tesisleri

8418.69.00.99.19

Diğerleri

8419.11.00.00.00

Gazla çalışan anında su ısıtıcılar

8419.19,00.00.11

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

8419.19.00.00.12

Güneş enerjili su ısıtıcıları

8419.19.00.00.19

Diğerleri

8419.20.00.00.19

Diğer sterilizatörler

8419.50,20.00.00

Floropolimerlerden mamul iç çapı 3 cm veya daha az olan delikli giriş ve çıkış borularına sahip ısı değiştiricileri

8419.50.80.00.00

Diğerleri

8419.81.20.00.19

Diğerleri

8419.81.80.00.00

Diğerleri

8419.89.98.90.12

Dondurma imaline mahsus kimyasal tuz esaslı mekanik kaplar

8421.11.00.00.00

Krema ayırıcılar (ekremözler)

8421.21.00.00.00

Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar

8421.39.15.00.00

Paslanmaz çelik gövdeli, iç çapı 1,3 cm geçmeyen delikli giriş ve çıkış borularına sahip olanlar

8421.99.90.00.19

Diğerleri

8422.30.00.00.00

Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar

8422.40.00.00.00

Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)

8423.30.90.10.00

Basküller

8426.11.00.00.00

Sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş gezer köprü vinçleri

8426.12,00.10.00

Hareketli kaldırma çerçeveleri

8426.19.00.00.11

Gantri vinçler

8426.19.00.00,12

Köprü vinçler

8426,19.00.00.13

Raylı taşıyıcı vinçler

8426.19.00.00.19

Diğerleri

8426,91.90.00.00

Diğerleri

8428.10.20.90.11

insan taşımaya mahsus olanlar

8428.10.20.90.12

Yük taşımaya mahsus olanlar

8428.10.20.90.19

Diğerleri

8428.10.80.90.00

Diğerleri

8428.39.90.90.00

Diğerleri

8428.40.00.00.00

Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar

8428.90.79.00.00

Diğerleri

8428,90.90.90.00

Diğerleri

8429.19.00.00.11

Buldozerler

8429,20.00.00.12

Toprağın tesviyesine mahsus makinalar

8429.30.00.00.00

Skreyperler

8429.51.10.90,19

Diğerleri

8429.51,99.90.19

Diğerleri

8429.52.10.00.00

Paletli ekskavatörler

8429.59.00.10.11

Beko loder

8429.59.00.10.19

Diğerleri

8430.31.00.00.00

Kendinden hareketli olanlar

8430.39.00.00.00

Diğerleri

8430.61.00.00.11

İtilen ve çekilen yol silindirleri

8434.10.00.00.00

Süt sağma makinaları

8434.20.00.00.19

Diğerleri

8436.10.00.00.00

Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar

8436.21.00.00,12

Civciv büyütme makina ve cihazları

8436,29.00.00.12

Yumurtaları muayene etmeye mahsus mekanik tertibatlı makina ve cihazlar (tasnif makinaları hariç)

8436,29.00,00.13

Tavukların tüylerini yolmaya mahsus makina ve cihazlar

8436.29.00.00.19

Diğerleri

8437.10.00.00.00

Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar

8437.80.00.10,11

Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar

8437.80,00,10.12

Kuru baklagillerin öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar

8437.80,00.10.19

Diğerleri

8437.80.00.90.00

Diğerleri

8438.10.10.00.00

Ekmek, pasta, bisküvi imaline mahsus olanlar

8438.20.00.00.00

Şekerleme, kakao veya çikolata İmaline mahsus makina ve cihazlar

8438,60.00.00.13

Kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar

8438.80,10.10.00

Çay yapraklarını kesen veya kıvıran makina

8438.80.91.00,00

içeceklerin hazırlanmasına veya imaline mahsus makina ve cihazlar

8441.20.00.00.19

Diğerleri

8442.30.00.90.12

Yazı program matrisleri

8445.19.00.10.00

Saw -gin çırçır makinaları

8447,11.00.00.11

Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları

8447.20.20.00.13

Ev tipi dikiş-trikotaj makinaları

8447.20.20.00.14

Sanayi tipi dikiş-trikotaj makinaları

8447.90.00.00.12

Şerit ve kaytan yapan makinalar

8451.29,00.00.00

Diğerleri

8451.30.00.00.00

Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil)

8451.40.00.00.11

Sanayide kullanılan yıkama makinaları

8451.40.00.00.13

Boyama makinaları

8451.80.80.00.00

Diğerleri

8453.10,00.00.00

Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar

8455.10.00.00.00

Boru imaline mahsus hadde makinaları

8455.21.00.00.12

Bandaj ve vagon tekerleklerine mahsus hadde makinaları

8456.11.90.10.00

Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar

8456.30.19.20.00

Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar

8456.30.90.10.00

Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar

8456.30.90.20.00

Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar

8456.40.00,00.00

Plazma arkı yöntemi ile çalışanlar

8456.90.00.10.00

Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar

8457.20.00.00.00

Tek istasyoniu tezgahlar

8457.30.90.00.00

Diğerleri

8458.11.80.00.11

Alın torna tezgahları

8458.11.80.00.12

Bandaj torna tezgahları

8458.11.80.00.13

Eksantrik torna tezgahlan

8458.11.80.00.16

Torna otomatları (takım devri hareketi ile)

8460.90.00.00.11

Rektifiye tezgahları

8461.50.11.00.00

Testeresi daire şeklinde olanlar

8461,50.19.00.00

Diğerleri

8461.50.90.00.00

Dilme tezgahları

8462.10.90.00.19

Diğerleri

8462.21.10.00.00

Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar

8462.29.91.00.00

Hidrolik

8462.29.98.00.00

Diğerleri

8462,31.00.00.11

Makasla kesme tezgahları

8462.39.10.00.11

Makasla kesme tezgahları

8462.39.10.00,19

Diğerleri

8462.39.91.00.11

Makasla kesme tezgahları

8462.39.91.00.12

Presler

8462.39,99.00.11

Makasla kesme tezgahlan

8462.39.99.00.12

Presler

8462.41.90.00.11

Zımbalı kesme tezgahlan

8462.49,10,00.12

Presler

8462.49.90,00,11

Zımbalı kesme makinaları

8462,49.90.00.19

Diğerleri

8462.91.80.10.00

Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler

8462.91.80.90.00

Diğerleri

8464.10.00.00.00

Testere makinaları

8464.20.80.00.00

Diğerleri

8464.90.00.00.00

Diğerleri

8465.10.10.00.00

Her işlem arasında işlenecek parçanın yüklemesi elle yapılanlar

8465.91.20.00.00

Dairevi testereler

8465.92.00.00.12

Freze makinaları

8465.93.00.00.11

Taşlama makinaları

8465.93.00.00.13

Parlatma makinaları

8465.94.00.00.00

Bükme veya birleştirme makinaları

8465.99.00.00.11

Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makinalar

8465,99.00.00.19

Diğerleri

8468.20.00.00.11

Termoplastik maddeler için kaynak cihazları

8474.10,00.10.00

Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye ve yıkamaya mahsus makinalar

8474.10.00.90.00

Diğerleri

8474.20.00.10.00

Taş kırma makinaları

8474.20.00.90.00

Diğerleri

8474.31.00.00.00

Beton veya harç karıştırıcılar

8474.32.00.00.00

Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar

8474.39.00.00.00

Diğerleri

8474.80.10.00.00

Seramik hamurlarını aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar

8474.80.90.00.11

Kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar (maça makînası)

8474.80.90.00.12

Kiremit ve tuğla veya birlket yapmaya mahsus makina ve cihazlar

8474,80.90,00.13

Beton blok yapmaya mahsus makina ve cihazlar

8474.80.90.00.19

Diğerleri

8477.20,00,00.00

Ekstrüzyon makinaları

8477.51.00.00.12

Sırt kaplamasına mahsus makinalar

8477.80.95.00.00

Kesme, yarma ve soyma makinaları

8477.80.99.00,11

Üç boyutlu (3D) yazıcılar

8477.80,99.00,19

Diğerleri

8479.82.00.00.00

Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, eleme, kalburlama, homojenleştirme,sübye hale getirme makinaları

8479.89.97.90.00

Diğerleri

8480.71.00.00,00

Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar

8480.79.00.00,00

Diğerleri

8501.33.00.43.00

Çıkış gücü 100 kW,ı geçenler

8501.40.80.13.00

Çıkış gücü 150 kW,ı geçenler

8501.52.20.90,00

Diğerleri

8501.52.30.90.00

Diğerleri

8502.11.80.90.00

Diğerleri

8502.12.00.23.00

Çıkış gücü 100 kVA.yı geçenler

8502.13.20,90.00

Diğerleri

8502.13.40.90.00

Diğerleri

8502.20.40.30.00

Çıkış gücü 100 kVA. olanlar

8504.21.00,00.00

Gücü 650 kVA.yı geçmeyenler

8504.22.10.00.00

Gücü 650 kVA.yı geçen fakat 1600 kVA.yı geçmeyenler

8504.22.90.10.00

35 000 volt ve 2000 kVA.dan az olanlar

8504.22.90.20.00

35 000 volt ve 2000 kVA.yı geçen fakat 10 000 kVA.yı geçmeyenler

8504.22.90.90.00

Diğerleri

8504.23.00.00.11

Gücü 10000 kVA.yı geçen fakat 50 000 kVA.yı geçmeyenler

8504.23.00.00.19

Diğerleri

8504.31.21.00.00

Gerilim transformatörler

8504.31.80.90.19

Diğerleri

8504.32.00.80.00

Diğerleri

8504.33.00.00.00

Gücü 16 kVA.yı geçen fakat 500 kVA,yı geçmeyenler

8504.34.00.00.00

Gücü 500 kVA.yı geçenler

8504.40.90.90.11

Kesintisiz güç kaynakları

8504.40.90.90.19

Diğerleri

8507.10.20.00.12

Ağırlığı 5 kg.ı geçenler

8514.10.10.00.00

Ekmekçilik, pastacılık ve bisküvicillkte kullanılan ocak ve fırıniar

8514.20.10.00.12

Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar

8515.80.90.90.00

Diğerleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.09.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM