YAZARLARIMIZ
Erhan Polatdemir
Vergi Müfettiş Yardımcısı
polatdemir_86@msn.comOkul Aile Birliklerine Bağış Yapacak Mükellefler Dikkat

Tarih: 11.03.2016

Geçtiğimiz günlerde öğretmen arkadaşlarımdan Gökhan Bey’in “Eğitime % 100 Destek Kampanyası” adı altında okul aile birliklerine yapılan bağışların vergi mevzuatı açısından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususu hakkında soru aldım. Konuyu irdelemeden önce, okullarımıza yapılan ayni ve nakdi bağışların tabii ki de indirim konusu yapılabileceğini düşündüm, fakat olayın içeriğini araştırdığım vakit farklı bir sonuçla karşılaştım. Yazımızda bu konuya cevap arayacağız.

Gelir Vergisi Mükellefleri için: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun “Diğer İndirimler” başlıklı 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının;

-(4) numaralı bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış yardımların tamamını,

-(5) numaralı bendin ise genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamının gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, “Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda okul aile birlikleri kurulur…” hükmüne yer verilmiştir.

Bu düzenleme uyarınca, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve bu Kanuna İstinaden yayımlanan Yönetmelik çerçevesinde oluşturulan birlik herhangi bir tüzel kişiliğe sahip değildir. Diğer bir deyişle okul aile birlikleri kamu yararına çalışan dernek veya Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf kapsamında değerlendirilemez.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; okul aile birlikleri Gelir Vergisi Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentlerinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları arasında ve kamu yararına çalışan dernek veya Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf kapsamında yer almadığından, Okul Aile Birliğine Yapmış olduğunuz nakdi bağışın beyan edilen gelirinizden indirimi mümkün bulunmamaktadır. Bu husus göz önüne alınarak okullara yapılan bağışların okul aile birlikleri aracılığıyla değil direkt okullara yapılmasında fayda var.

 

KAYNAKLAR:

-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

-Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 25.01.2011 tarih B.07.1.GIB.4.06.16.01-2010-GVK-89-7-27 sayılı Özelge

               

 Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

GÜNDEM