YAZARLARIMIZ
Deniz Çalışkan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
denizcaliskan1988@gmail.com%5 Kurumlar Vergisi İndiriminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Değerli Okurlarım Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesiyle; vergisini zamanında ödeyen ve belirtilen diğer şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini, ödenmesi gereken vergiden indirme imkanı getirilmiştir.

%5 VERGİ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Belirtilen şartları taşımaları kaydıyla vergi indiriminden;

• Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri,

• Kurumlar vergisi mükellefleri (Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç), yararlanabilir.

• Basit usule tabi mükellefler de %5’lik vergi indiriminden yararlanabilecektir

%5 VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

Tebliğin 3 üncü bölümünde belirtilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için;

• İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması,

• İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,

• Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

• Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş olması,

DİĞER HUSUSLAR

• Vergi indiriminden yararlanabilmek için sadece gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin değil Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken tüm beyannamelerin yasal süresinde verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden bütün vergilerin de yasal süresinde ödenmesi gerekmektedir.

• Hesaplanan indirim tutarı, her şart ve takdirde 1.000.000,00 milyon Türk lirasından fazla olamayacaktır.

• İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecek olup bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmeyecektir.

• Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, şartları taşımadığının sonradan tespiti halinde ilgili vergilendirme döneminde indirim nedeniyle alınmayan vergiler bu kez vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften istenilecektir.

• İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanın gerçek durumu yansıtmadığının, indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine, yapılan tarhiyatların kesinleşmesi halinde de yine indirim nedeniyle alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften istenilecektir.

• Kanuni süresi içinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak, kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

%5 VERGİ İNDİRİMİN TALEBİ NASIL YAPILIR ?

İnternet Vergi Dairesinden Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi ekranından

GEKSİS kontrol raporunun oluşabilmesi için standart gelir/kurumlar vergisi iade talep dilekçesinin (1A veya 1B) verilmesi gerekmektedir. Verilen her standart gelir/kurumlar vergisi iade talep dilekçesi sonrasında sistem tarafından mevcut GEKSİS raporu yeniden analize tabi tutulur.

“Gelir/Kurumlar Vergisi İade İşlemleri” menüsündeki “Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi (GEKSİS)” seçeneği tıklanır.

İlk defa iade talebinde bulunulacaksa açılan ekrandan “Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi” seçeneği tıklanır. Kaydedilmiş ancak onaylanmamış bir iade talebi varsa “Daha Önce Girilen Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talepleri” seçeneği ile bu iade talebine ulaşılabilir.

“Dönem tipi” kısmında iade talep eden mükellef tarafından iadeye esas beyanname verme dönemine göre ilgili kutucuklardan biri seçilir. “Dönemi” kısmında iade talep edilen dönem ay ve yıl olarak kutucuklardan seçilir. “İade Türü” kısmında iadenin “mahsuben iade”, “nakden iade” veya “kısmen mahsup kısmen nakden iade” taleplerinden biri seçilir.

· 1A–1B dilekçelerinde nakit iade talebi yoksa “mahsuben iade”,

· 1A–1B dilekçelerinde nakit iade talebi varsa, “nakden iade” veya “kısmen mahsup kısmen nakden iade” seçeneklerinden birisi işaretlenmelidir. “İade Hakkı Doğuran İşlem Türü” kısmında “Geçici Vergiden Doğan İade”, “Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerden Doğan İade” veya “Vergi İndiriminden Doğan İade ” (GVK Mükerrer Madde 121) türlerinden biri, birkaçı veya tamamı seçilebilir.

· Kesinti yoluyla ödenen vergileri içeren 1A dilekçesi verilmişse, iade işlem türü olarak “Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerden Doğan İade”,

· 1B dilekçesi verilmişse, iade işlem türü olarak “Geçici Vergiden Doğan İade”,

· Vergi İndiriminden doğan iadeyi içeren 1A dilekçesi verilmişse, iade işlem türü olarak “Vergi İndiriminden Doğan iade” seçenekleri işaretlenmelidir. (GEKSİS İade Talep Girişinde, İade Hakkı Doğuran İşlem Türü alanında çoklu seçim yapabilme imkânı tanınmış olup, dilekçe tiplerini kapsayacak şekilde beyannamede yer alan iade türlerinden biri ya da birkaçı ya da tamamı işaretlenebilir.) İade Hakkı Doğuran İşlem Türünün sadece kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerden Doğan iade veya Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerden Doğan İadeyi kapsayacak şekilde seçilmesi durumunda; İade Talebiniz İçin Teminat Gösterecek misiniz? ve İade Talep Şekli menüleri açılacaktır.

9 “İade Talebiniz İçin Teminat Gösterecek misiniz?" kısmına “Evet” seçeneği işaretlendiğinde “Banka/Katılım Bankası Teminat Mektubu” ve “Diğer Teminat” seçenekleri açılır. Buradan ilgili adımlar seçilir devam edilir açılan liste kaydedilir. İlgili Diğer adımlar GEKSİS başvuru kullanım kılavuzunda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Değerli Mükellefler Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesiyle; vergisini zamanında ödeyen ve belirtilen diğer şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini, ödenmesi gereken vergiden indirme imkanı getirilmiştir. Bu imkanı kullanırken geçici vergilerin zamanında ödenmiş olması şartı gereği interaktif vergi dairesinden sorgulamalardan ödeme ve alındılarım ekranından tahsilat zamanları mutlaka sorgulanmadır. Ödenen vergilerde herhangi bir gecikme olması durumunda GEKSİS kontrol raporunda hata çıkacaktır yararlanılan indirim tutarından vazgeçilmesi söz konusu olacaktır.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200527-11.htm

https://intvrg.gib.gov.tr/GEKSIS_Kilavuz.pdf

02.04.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM