YAZARLARIMIZ
Cem Doğruyol
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Mazars/Denge
Vergi Departmanı Müdür Yrd.
cdogruyol@mazarsdenge.com.trBazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Mecliste Kabul Edildi

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” 27 Mayıs 2021 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmiştir.

Söz konusu Kanun Teklifinde yer alan konular ise maddeler kapsamında özetle aşağıdaki gibidir:

Yapılandırmaya konu alacaklar nelerdir?

30.04.2021 tarihi dikkate alınarak belirlenmiş vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri ve bunlara ilişkin faiz, zam ve cezalar kapsama alınmıştır.

Ayrıca işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makina, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Kapsama dahil olan kesinleşmiş alacaklar nelerdir?

Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı kesinleşmiş amme alacakları ve belediyelerin ve su-kanalizasyon idarelerinin kesinleşmiş bazı alacakların hangi şartlarla yapılandırılacağı düzenlenmiştir.

Kesinleşmemiş veya dava safhasında alacaklar yapılandırma kapsamında değerlendirilecek midir?

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacaklarının ne şekilde yapılandırılacağına ilişkin hükümler düzenlenmiştir.

İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergiler kapsama dahil olacak mı?

Kanun’un kapsadığı dönemlere ilişkin yayım tarihinden önce başlanıldığı halde tamamlananmamış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine devam edileceği belirtilerek bu safhada bulunan alacaklar da kapsamdadır.

Matrah ve Vergi artırımı hangi vergiler için geçerli olacak?

Gelir vergisi ve kurumlar vergisine ilişkin vergi ve matrah artırımı hükümleri düzenlenmektedir. Eksik beyan edilmiş ya da beyan edilmemiş geçmiş yıl gelirlerinin belli oran ve tutarlar dahilinde beyan edilmesi sağlanmaktadır.

KDV mükellefleri için de vergi artırımında bulunmaları imkanı getirilmiştir.

Ayrıca matrah ve vergi artırımı, kanunun yayım tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerine engel teşkil etmeyecektir.

İşletme kayıtlarının düzeltilmesi ile ilgili hüküm var mıdır?

Kayıtdışı faaliyetlerin kayıt altına alınabilmesi için, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer emtia, makina, teçhizat, demirbaşların kayıtlara intikal ettirilebilmesini sağlayacak düzenleme yapılmaktadır.

Kesinleşmiş sosyal güvenlik kurumu alacakları kapsama dahil midir?

2021 Nisan ve önceki aylara ilişkin olup kanunun yayım tarihinden önce tahakkuk ettiği halde kanunun yayım tarihi itibariyla ödenmemiş olan sgk alacakları kapsama alınmıştır.

Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları kapsama dahil midir?

30.04.2021 tarihinde kadar bitirilmiş özel nitelikli inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup yapılandırma son başvuru tarihine kadar tebliğ edilen özel nitelikli inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin, yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları yapılandırılması düzenlenmiştir.

Ortak hükümler nelerdir?

Başvuru ve ödeme sürelerine ilişkin hükümler ile yapılandırma kapsamında olmayacak alacaklar, davadan vazgeçme işlemlerinin ne şekilde yapılacağına ilişkin hükümler yer almaktadır.

Diğer hükümler nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu iş kazası, meslek hastalıkları gibi nedenlerle işverene rücu edilen alacakları ve emekli aylıklarından yersiz ödenenlerden kaynaklı alacakları ile Tarım Bağ-Kur’lularının prim borçlarına karşılık olarak, sattıları ürün bedellerinin kesinti yapılmak suretiyle SGK’ya ödenmesi gereken prim alacaklarının yapılandırılması düzenlenmektedir.

TOOB ve Odalar ve Borsalar Kanunun kapsamında üyelerin oda ve borsalara borçların yapılandırılması düzenlenmektedir.

SMMM ve YMM Kanunu kapsamında meslek mensuplarının üye oldukları odalara olan borçları kapsama alınmıştır.

VUK’nun Geçici 31. maddesine 6. fıkrasından sonra gelmek üzere yeni fıkra eklenmiştir

Tam mükellef gelir vergisi (bilanço usulü) ve kurumlar vergisi mükelleflerinin aktifinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yi-üfe değerindeki artış oranı dikkate alınarak yeniden belirlenebilmesine imkan tanıyan geçici 31. maddesine eklenen bir fıkra ile söz konusu mükelleflerin aktfilerinde kayıtlı bulunan taşınmazların yanı sıra amortismana tabi iktisadi kıymetler de yeniden değerlenebilecektir.

5510 Sayılı Kanun’a geçici 84. Madde eklenmiştir

30.04.2021 tarihi itibarıyla prim borcu olan ve ödeme yapmayan sigortalıların, sigortalılık sürelerinin durdurulması, prim borçlarının silinmesi, talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya edilmesi amaçlanmaktadır.

Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun’a Geçici 3. madde eklenmiştir

İlgili madde karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmamasının sağlanmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmektedir.

Kanun Teklifinde imar barışı ve varlık barış düzenlemeleri ise bulunmamaktadır.

29.05.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM