YAZARLARIMIZ
Cem Doğruyol
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Mazars/Denge
Vergi Departmanı Müdür Yrd.
cdogruyol@mazarsdenge.com.trGerçek ve Tüzel Kişilerin Dövizli Kredi Kullanmasında Sınırlamalar

2018/11185 sayılı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/46)” yayımlanmıştı. Düzenlemeler 02.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Giriş

Türkiye’de yerleşik tüzel kişilerin dövizli kredi kullanıp kullanamamasına ilişkin olarak ilk önce döviz geliri[1] olup olmadığına bakılacaktır.

1- Döviz geliri olmayan tüzel kişilerin döviz kredisi kullanımı

Döviz geliri olmayan tüzel kişilerin (banka ve finans kurumları hariç) döviz kredisi kullanması, ilgili dönemdeki kredi borcu bakiyesinin (ödemesi henüz gelmemiş kredi borcu) 15.000.000 USD ve üzerinde olmasını gerektirmektedir.

2- Döviz geliri olan tüzel kişilerin döviz kredisi kullanımı

Döviz geliri olan tüzel kişilerce temin edilecek döviz kredilerinde son 3 mali yılın döviz gelirleri toplamı dikkate alınacaktır.

Kullanılmak istenen kredi ile mevcut kredi bakiyesi toplamı son 3 mali yılın döviz gelirleri toplamını aşamayacaktır.

Bu kapsamda döviz kredisi kullanım talepleri sırasında son 3 mali yıla ilişkin döviz gelirlerini mali müşavirlere onaylatmaları zorunlu olacaktır.

Kredi bakiyesinin son 3 mali yılın döviz gelirleri toplamını aştığının sonradan tespit edilmesi durumunda kullanılan kredilerin aşıma neden olan kısmı geri çağırılacak veya TL’ye dönüştürülecektir.

3- Gerçek kişilerce döviz kredisi kullanılamayacağı

32 sayılı Kararın yeniden düzenlenen 17. maddesi ile de Karara eklenen 17/A md.’de yapılan düzenlemelere göre; Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerce yurt içinden ve yurt dışından döviz veya dövize endeksli kredi kullanılmasına ilişkin herhangi istisna bir hüküm bulunmamaktadır.

Tüzel Kişiler için döviz geliri şartı aranmayan diğer haller

  • Yatırım teşvik belgesi kapsamında kredi almaları öngörülen Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından kullanılacak döviz kredileri ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listenin 17 nci sırasında sayılan gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansmanı için kullanılacak döviz kredileri.
  • Uluslararası ilana çıkılan yurt içi ihalelere ilişkin faaliyetlerle ilgili olarak ihaleyi kazanan Türkiye’de yerleşik kişilerin veya Savunma Sanayii Müsteşarlığınca onaylanan savunma sanayii projelerini üstlenen Türkiye'de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri.
  • Kamu özel işbirliği modeli kapsamında gerçekleştirilecek projeleri yürütmekle görevli olan Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri.
  • İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere ilişkin bağlantılarını ve muhtemel döviz gelirlerini tevsik etmek kaydıyla, son üç malî yılda döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin tevsik ettikleri muhtemel döviz gelirleri toplamını aşmayacak şekilde kullanacakları döviz kredileri.
  • Bakanlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde Türkiye'de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri. 

[1] İlgili mevzuat ile belirlenen ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerden elde edilen gelirleri

22.02.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM