BASINDAN YAZILAR
Basel II Kriterlerini Merak Ediyormusunuz? - MuhasebeTR

Basel II Kriterlerini Merak Ediyormusunuz?

1)   Genel olarak Basel Kriterleri ne gibi değişiklikler getirecek? 

Basel Kriterleri temel olarak finansal piyasaları etkileyecek olup Finansal aktörlerin kredilendirme süreçlerinde analitik değişiklikler getirecek ve dolayısı ile firmaların kredilendirmesini derinden etkileyecektir. 

 

2)   Risk kavramının yeniden tanımlanması ve analitik olarak ölçülmesi firmalar açısından ne gibi avantajlar ve dezavantajlar sağlayacaktır.? 

Risk kavramının tanımlanması kreditör kuruluşların firmalara karşı segment açısından bakmasını ve sektörel risk ölçümünü beraberinde getirecektir. Artık kredilendirme süreçlerinde mali veriler tek başına yeterli olmayacak,  finansal olmayan çok çeşitli veriler önem kazanacaktır. Sözkonusu verilerin firmalarca  iyi anlaşılması gereklidir. 

3)   Kreditör kuruluşların ratingleme sistemleri nasıl işleyecek, bir firmanın kredi notu nasıl ortaya çıkacaktır? 

Kreditör kuruluşların ratingleme sistemleri artık finansal verileri ve finansal olmayan verileri notlamak suretiyle firmaların notunu ortaya çıkartacaktır. 

4)   Bir firmanın rating notu hangi faktörleri etkileyecektir? 

Bir şirketin Basel 2 Kriterleri çerçevesinde ortaya çıkan kredi notu o firmanın öncelikle kredi alıp alamayacağını, kredi alabilecek yeterliliğinin olması durumunda ise krediye uygulanacak faiz oranı, kredinin vadesi ve kredi için alınacak teminat türlerini etkileyecektir. 

5)   Basel 2 Kriterlerine göre Şirketlerin Mali verileri Kreditör kuruluşlarca hangi açılardan incelenecek ve hangi metotlardan faydalanılacaktır.? 

Basel Kriterlerine göre Mali Analize tabi tutulan mali tablolar çeşitli prensiplere göre yeniden düzenlenecek ve yorumlanacaktır. 

6)   Basel II Kriterleri Kobileri nasıl etkileyecektir? 

Türk Ekonomisinin belkemiği olan Kobiler Basel 2 kriterlerinden en çok etkilenen kesim olacak çeşitli avantajlar sağlanacağı gibi farklı problemleri de beraberinde gelecektir. 

7)   Basel II ile beraber Kreditör-Firma ilişkilerinde ne tip değişiklikler yaşanacaktır? 

Kreditör kuruluşların firmalara olan yaklaşımlarında köklü değişiklikler yaşanacak, kredilerin faiz oranları, vadeleri  ve teminat yapıları yeniden şekillenecektir. Bu döneme özellikle kredi kullanan firmaların hazır girmeleri önemlidir.

8)   Türkiye’de Kobilerin avantajları ve dezavantajları  nelerdir?

Sözkonusu eğitimde Kobilerin Swot analizleri  yapılacak ve bu çerçevede alternatif finansman teknikleri tartışılacaktır. Sözkonusu finansman tekniklerinin dikkat edilmesi gereken yanlar incelenecektir. 

9)   Yeni dönemde Firma ve Kreditör kuruluşlar arasında sağlıklı ilişkilerin tesis edilmesi için neler yapılmalıdır? 

Yeni dönemde firma ile başta bankalar olmak üzere tüm kreditörler arasındaki ilişkilerde farklılıklar yaşanacağını ifade etmiştik. Bu iki kurum arasındaki sağlıklı bir ilişkinin başlaması için firmanın yapısına uygun kredi türünün tespiti ve sağlıklı bilgi akışı önem kazanacaktır. Eğitim programımızda sözkonusu ilişkilerin doğru kurulması için yapılması gerekenler derinlemesine incelenecektir. 

10) Dünyada ve Türkiye’de Kobi kavramı nedir? Ve Türkiye’de kobilere sağlanan avantajlar nelerdir? 

Türkiye’de Kobi kavramı kurumdan kuruma farklılık göstermektedir. Ayrıca Kobilere Türkiye’de sağlanan avantajlar ve yeni teşvik sistemi eğitimimizde incelenecektir. 

(Kaynak: MuhasebeTR.com | 23.12.2009)

GÜNDEM