BASINDAN YAZILAR
Motorlu taşıtların tescil kaydının silinmesi / Veysi Seviğ - MuhasebeTR

Motorlu taşıtların tescil kaydının silinmesi / Veysi Seviğ

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin mükellefi; trafik, belediye veya liman sicili ile Ulaştırma Bakanlığı'nca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir. (Motorlu Taşıtlar Vergisi Yasası Madde: 3)
Söz konusu yasanın 8'inci maddesi gereği olarak da motorlu taşıtların trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sicil hava vasıtaları siciline ait kayıtlarının silinmesi halinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde yapılmışsa ikinci altı aylık dönemin başından, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmışsa takip eden takvim yılı başından itibaren mükellefiyet sona ermektedir.
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yer alan araçların tescil kayıtlarının silinmesi ve tescil kayıtlarının silindiğinin trafik tescil kuruluşları tarafından ilgili vergi dairelerine bildirilmesi halinde; tescil kayıtlarının silindiği tarihi takip eden dönemin başından itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi Yasası'nın 8'inci maddesi hükmü uyarınca, bu araçlardan dolayı Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyeti bulunan kişilerin mükellefiyeti son erdirilmektedir. Trafikten çekme belgesine konu olan araçların yeniden trafiğe çıkarılması halinde ise bu araçların tescil kaydının yapıldığının trafik tescil kuruluşu tarafından ilgili vergi dairesine bildirilmesi halinde; tescil kaydının yapıldığı tarihten itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyeti yeniden başlatılmaktadır. Bu bağlamda da mükellefiyetin sona erdiği tarihle mükellefiyetin yeniden başladığı tarih arasında geçen dönemler için Motorlu Taşıtlar Vergisi tahakkuku yapılmamaktadır.
Diğer yandan karayolları trafik yönetmeliğinin "Çalınan araçlar hakkında yapılacak işlemler" başlığını taşıyan 43'üncü maddesinin (a) bendi uyarınca "Çalındığı tarihten itibaren bir ay geçmiş olması şartıyla araç sahibinin talebine istinaden herhangi bir trafik tescil şube ve bürosuna yapacağı başvuru gereği, aynı bendin (2) numaralı alt beni hükmüne göre "tescil kaydı silinir, çalıntı tarihi itibariyle tescil kaydının silindiği ilgili vergi dairesine işlemi müteakiben en geç on beş işgünü içinde bildirilir". Aynı maddenin (b) bendi uyarınca "çalınan araçların bulunması halinde, araç sahibinin dilekçesi alınır, aracın bilgisayardaki tescil kaydı üzerine gerekli düzeltme yapılır, durum ilgili vergi dairesine ve aracın tescil kaydının bulunduğu trafik tescil şube ve bürosuna bildirilir".
Mevcut düzenlemeler çerçevesinde 05.07.2003 tarihinden bu yana çalınan araçların tescil kayıtlarının silinmesi ve tescil kayıtlarının silindiğinin trafik tescil kuruluşları tarafından ilgili vergi dairelerine bildirilmesi halinde: Tescil kaydının silindiği tarihi izleyen tarihi takip eden dönemin başından itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi Yasası'nın 8'inci maddesi hükmü gereğince bu araçlardan dolaylı Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyetleri bulunan kişilerin mükellefiyetleri sona ermektedir. Ancak çalınan araçların bulunması halinde ise bu araçların tescil kaydı üzerinde gerekli düzeltme işleminin yapıldığının trafik tescil kuruluşu tarafından, ilgili vergi dairesine bildirilmesi halinde tescil kuruluşu tarafından, ilgili vergi dairesine bildirilmesi halinde tescil kaydının yapıldığı tarihten itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyeti yeniden başlatılmaktadır. Bu bağlamda da çalınma nedeniyle mükellefiyetinin sona erdiği tarihle mükellefiyetin başladığı tarih arasında geçen dönemler içinde Motorlu Taşıtlar Vergisi tahakkuku yapılmamaktadır.
Bazı konularda değişiklik yapılması hakkindeki 5828 sayılı yasanın geçici ikinci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uyarınca da "vergi dairesi kayıtlarında taşıtın 05.07.2003 tarihinden önce çalındığına ilişkin bilgi bulunan mükelleflere ait, çalınma tarihinden bulunma tarihine kadar, henüz bulunmadıysa 05.07.2003 tarihine kadar olan vergilendirme dönemlerine ait olup, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olan Motorlu Taşıtlar Vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen trafik idari para cezaları ilgili vergi dairesi tarafından mükellef başvurusu beklenilmeden terkin edilecektir." (28.02.2009 gün ve 27155 sayılı mükerrer Resmi Gazete)
Sözü edilen yasa maddesi 28.02.2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Aynı yasal düzenleme gereği olarak ilgili trafik sicilinde adlarına model yılı 1979 veya daha eski olan Motorlu Taşıtlar Vergisi yasasının 5'inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, aynı yasanın 6'ncı maddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan; minibüs, panel, motorlu karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıt kayıt ve tescili bulunan ve 29.02.2009 tarihi itibariyle yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayan, gerçek ve tüzel kişiler ile bunların mirasını reddetmemiş mirasçıları da bu olanaktan yararlanabilmektedir.
Bu hükümden yararlanmak için gerekli başvuruların mükellef adına veli, vasi, kanuni temsilciler ile konuya ilişkin olarak özel vekâletname ile tayin edilen vekiller tarafından yapılması mümkündür.

(Kaynak: Referans Gazetesi | 04.12.2009)

GÜNDEM