BASINDAN YAZILAR
Birleşen KOBİ'lerin öz sermaye tutarını geçmeyen zararları vergi indiriminden faydalanabilir / Veysi Seviğ, Bumin Doğrusöz - MuhasebeTR

Birleşen KOBİ'lerin öz sermaye tutarını geçmeyen zararları vergi indiriminden faydalanabilir / Veysi Seviğ, Bumin Doğrusöz

Kurumlar Vergisi Yasası'na eklenen geçici 5. madde hükmü gereği birleşen KOBİ'lerin birleşme tarihi itibariyle öz sermaye tutarını geçmeyen zararları yasanın 9. maddesinin (a) bendinde yer alan koşullar çerçevesinde Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılır.


KURUMLARIN BİRLEŞMESİ


SORU: Gelir vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunla yapılan değişiklik uyarınca Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin 31.12.2009 tarihine kadar kendi aralarında yapacakları birleşmelere vergi istisnası getirilmiştir. Söz konusu birleşme hükmüne göre "Birleşme" nedeniyle infisah eden kurumun, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde elde ettiği kazançları ile birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde elde ettiği kazançlar indirimli kurumlar vergisine tabi tutulacaktır. Bu uygulamanın şartları neler olacaktır? Bu konuda ayrıntılı bilgi edinmek mümkün müdür?

YANIT: Kurumlar Vergisi Yasası'na eklenen geçici 5. madde hükmü gereği olarak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin birleşmeleri vergisel açıdan özendirilmiş bulunmaktadır.
Söz konusu maddenin gerekçesinde de ifade edildiği üzere Türkiye'nin geleneksel yapısı içerisinde şirketlerin normal iktisadi ve ticari gerekçelerle birleşmeleri zor olmaktadır. Ancak Kurumlar Vergisi Yasası'na 5904 sayılı yasa ile eklenen geçici 5. madde "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin" (KOBİ), mali yapılarını güçlendirmek, ölçek verimliliğini sağlamak, rekabet ortamına uyum kapasitelerini güçlendirmek, istihdam düzeylerini artırmak ya da korumak gibi araçlarla birleşmelerini vergi yoluyla teşvik etme amacına yöneliktir.
Kurumlar Vergisi Yasası'nın geçici 5. maddesinin 11. bendi uyarınca "Bakanlar Kurulu, bu maddeden yararlanan işletmeler için Kurumlar Vergisi oranını %75'e kadar indirimli uygulatmaya, Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. "Dolayısıyla söz konusu maddenin uygulanması ile ilgili ilkeler Maliye Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama ve yönlendirme yapıldıktan sonra belli olacaktır. Ancak söz konusu maddenin uygulanmasında öncelikle;
*Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) Türk Ticaret Yasası çerçevesinde kurulmuş olan ve 2008 yılının aralık ayına ilişkin olarak verilen sigorta bildirgesine göre 10 ila 250 işçi çalıştıran ve 2008 hesap döneminin sonu itibariyle yıllık net satışları toplamı 25 milyon Türk Lirası'nı geçmeyen veya aktif toplamı 25 milyon Türk Lirası'ndan az olan işletmelerle sınırlı tutulmuştur.
*Birleşme ise tam mükellef iki veya daha fazla KOBİ'nin Kurumlar Vergisi Yasası'nın 18. maddesi uyarınca birleşerek yeni bir anonim şirket oluşturmalarını ya da tam mükellef bir veya birkaç KOBİ'nin tam mükellef olan ve anonim şirket statüsündeki diğer bir KOBİ'ye devrolunması olarak kabul edilecektir.
Yasal düzenleme gereği olarak birleşilen kurumların birleşme tarihi itibariyle öz sermaye tutarını geçmeyen zararları Kurumlar Vergisi Yasası'nın 9. maddesinin (a) bendinde yer alan koşullar çerçevesinde kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
Ayrıca münfesih kurumdan devralınan amortismana tabi iktisadi kıymetler için, faydalı ömürleri dikkate alınarak münfesih kurumdaki kayıtlı değerleri üzerinden kalan süre için amortismana tabi tutulabilecektir.
Birleşilen kurum tarafından devralınan varlıkların, devir bedelinden düşük bir bedelle satılması durumunda oluşan zararlar, birleşilen kurumun; Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılamayacaktır.
Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak açıklamalara göre söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkün olabileceğinden, gerekli açıklama ve yönlendirmelerin en kısa zamanda yapılması beklenmektedir.(V. Seviğ)KIDEM TAZMİNATININ FAİZİ


SORU: 2007 yılında işten haksız yere çıkarılmam nedeniyle açmış olduğum davayı kazanmış bulunuyorum. Ancak söz konusu dava 2008 yılında sonuçlandı. Kıdem tazminatım yargı kararına göre zamanında ödenmediğinden faizi ile birlikte ödendi. 2008 yılında bana ödenen faiz miktarı 6.438 TL. Bu miktar için ben herhangi bir şekilde gelir vergisi beyannamesi vermedim. Bazı mali müşavirler bu paranın faiz geliri olması nedeniyle beyana tabi olduğunu söylüyorlar? Ne yapabilirim?


YANIT: İşverenler tarafından çalışanların işten çıkarılması halinde ödemek zorunda oldukları kıdem tazminatları Gelir Vergisi Yasası'nın 25. maddesinin 7.bendi hükmü gereğince Gelir Vergisi'nden istisna tutulmuştur. Ancak diğer yandan aynı yasanın 75. maddesinin 6.bendi uyarınca "Her nevi alacak faizleri" menkul sermaye iradı olarak kabul edilmiş bulunmaktadır.
2008 yılında bu tür faiz gelirlerinin yine aynı yasanın 86/1-d maddesi uyarınca 960 TL'yi aşması halinde yıllık Gelir Vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmekte idi.
Bu gelirinizi 371. maddesi hükmü uyarınca "Pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak beyan etmeniz halinde hakkınızda uygulanması gereken vergi ziyaı cezası uygulanmayacaktır.
Ancak bu konudaki pişmanlık başvurusunu yazılı olarak yapmanız ve bu konuda da öncelikle 3568 sayılı yasa kapsamında faaliyet gösteren bir "mali müşavir"e danışmanızda yarar vardır. (V. Seviğ)TÜRKİYEDE İKÂMET ETMEYENLERDEN KALAN MALLARDA VERASET VERGİSİ


SORU: Babam yıllar öncesi Almanya'ya gitmiş ve Almanya'da yaşamını sürdürmüş olup, kardeşleriyle olan anlaşmazlığı nedeniyle Türkiye'den kaydını sildirmiştir. Babamın ölümü nedeniyle Türkiye'de İstanbul'da sahibi olduğu gayrimenkulleri paylaşmak için hangi vergi dairesine başvuracağımızı bilemiyoruz.


YANIT: Veraset ve İntikal Vergisi Yasası'nın birinci maddesi uyarınca "Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle (yoluyla) veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisi'ne tabidir."

Veraset ve İntikal Vergisi;
* Veraset tarikiyle vaki intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgâhının, hükmi şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu,
* Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgahı yabancı ülkede ise Türkiye'deki son ikametgâhının bulunduğu,
* Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye'de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgâhı tespit olunmamış ise Maliye Bakanlığı'nın tayin edeceği; vergi dairesi tarafından tarh olunmaktadır
Sözü edilen Yasa'nın 8. maddesi uyarınca "Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye'de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgahı tespit olunamamış" ise beyannamenin Maliye Bakanlığı'na gönderilmesi, buna göre de tarh işleminin Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen vergi dairesinde yapılması gerekmektedir.


YARGI KARARLARINDA

DAMGA VERGİSİ'NDE MÜKELLEFDanıştay 7. Dairesi E.2002/2760 K.2005/2751 T.16.11.2005
Davacı Banka ile X Başkanlığı arasında toplu konut kredisi kullanmak amacıyla kredi sözleşmesi aktedildikten 2 gün sonra kredi sözleşmesinin son sayfasına ipotek tesis ve tescil işleminin yapıldığı; davacı Bankanın bu ipotek işlemi nedeniyle doğan damga vergisini beyan ederek, vergi dairesi alındısıyla ödediği; ancak aktedilen kredi sözleşmesi nedeniyle Damga Vergisi ödenmediğinden bahisle Damga Vergisi tarhiyatının yapıldığının anlaşıldığı olayda; aynı kağıttan anlaşılması gereken aynı imzalar üzerindeki metinde, aynı asıldan doğma, birden fazla akit ve işlemin bulunması olup, yoksa, işlem tamamlandıktan sonra, aynı kağıt üzerine ikinci bir işlem yapılmış olmasının işlemlerin aynı kağıtta toplandığı anlamına gelmeyecek olması, Medeni Kanun'da ipotek, gayrimenkul rehni olarak tanımlanmış olup; Damga Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı Tabloda da, rehin senetlerinin, nispi damga vergisine tabi tutulmuş olması, rehnin, rehin verenle üçüncü kişi ya da kişiler arasında mevcut bir borcun ödenmesini sağlamak amacıyla alacaklısı lehine verilen güvence olması ve Kanunda, damga vergisini rehinden bağımsız olarak doğuran asıl borca ilişkin kağıt yanında rehin senetlerinin de damga vergisine tabi tutulmuş olması karşısında, Kanun Koyucu'nun, rehin senetlerini, asıl borcu doğuran işleme bağlı ve bir asıldan doğma olarak görmediğinin açık olması sebepleriyle, aynı kağıt yaprağı üzerine, kredi sözleşmesi ile bu sözleşmeden doğan alacağı temin amacıyla, iki gün sonra yapılan ipotek işleminin, kredi sözleşmesinden ayrı olarak damga vergisine tabi tutulması zorunlu olduğundan, yapılan tarhiyatta hukuka aykırılık yoktur.

Danıştay 7. Dairesi E.2001/1152 K.2005/77 T.1.2.2005
Davacı şirket adına, yurtdışında iki nüsha imzalanan hizmet sözleşmesinin hükümlerinden Türkiye'de yararlanıldığı halde, Damga Vergisi yükümlülüğü yerine getirilmediğinden bahisle cezalı tarhiyat yapılmıştır. Yurtdışında birden fazla nüsha olarak düzenlenen ve hükmünden Türkiye'de yararlanılan sözleşmelerin her bir nüshasının ayrı ayrı, aynı nispette vergiye tabi tutulması için sözleşme hükümlerinden Türkiye'de yararlanılması yeterli olup, sözleşme nüshalarının tamamının Türkiye'ye getirilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle yurtdışında iki nüsha olarak düzenlenen ve taraflarından biri davacı şirket olan hizmet sözleşmesinin her iki nüshasının da ayrı ayrı, aynı nispette vergiye tabi tutulmasında ve söz konusu vergi ile buna bağlı cezanın tamamının müteselsil sorumlu sıfatıyla davacıdan istenilmesinde hukuka aykırılık yoktur.

Danıştay 9. Dairesi E.1996/725 K.1996/2001 T.29.5.1996
Olayda, yükümlü banka ile X Menkul Kıymetler AŞ ile yapılan menkul kıymet alımına ilişkin işlemler nedeniyle şirket tarafından imzalanan 3 adet taahhütnamenin, Damga Vergisi tahsil edilmeden işleme konulduğu ileri sürülerek yapılan cezalı tarhiyata karşı açılan davada, kağıtları imza edenler verginin mükellefi olduğundan damga vergisinin taahhütnameyi tek taraflı olarak imzalayan kişi ve kuruluşlardan istemesinin gerekmesi, bankalar ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile iştiraklerin, vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kağıtları usulen vergi ve cezası ödenmedikçe işleme koyamayacakları, vergi ve cezası ödenmeden bu kağıtları işleme koyan banka ve kuruluşlardan verginin mükellefinden alınacak miktarda ceza alınacağı hükme bağlandığından vergisi ödenmemiş kağıdı işleme koyan bankadan yalnızca ceza istenebileceği sebepleriyle, davayı kısmen kabul ederek vergi aslını terkin eden cezayı ise onayan yerel mahkeme kararında hukuka aykırılık yoktur.


ÖZELGELERDE


TEMMUZ AYI MALİ TAKVİMİ


6 Temmuz
* Mayıs 2009 dönemine ait mal/hizmet alım ve satımlarına ilişkin bildirim formlarının (Form Ba, Form Bs) ibrazı
7 Temmuz
* Haziran 2009 dönemi çeklere ait Değerli Kâğıtlar Vergisi bildirimi ve ödemesi
9 Temmuz
* 16-30 Haziran 2009 dönemine ait noterlerce yapılan makbuz karşılığı ödemelere ait bildirimlerin verilmesi ve ödenmesi
10 Temmuz
* 16-30 Haziran 2009 dönemi Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi'nin beyanı ve ödemesi
15 Temmuz
* Haziran 2009 dönemi Kolalı Gazozlar, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve ve ödemesi
* Haziran 2009 dönemi Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin (Tescile Tabi Olmayanlar) Özel Tüketim Vergisi beyanı ve ödemesi
* Haziran 2009 dönemi Dayanıklı Tüketim Malları ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi'nin beyanı ve ödemesi
* Haziran 2009 dönemi BSMV beyanı ve ödemesi
* Haziran 2009 dönemi Özel İletişim Vergisi beyanı ve ödemesi
* Haziran 2009 dönemi KKDF kesintilerinin bildirim ve ödemesi

20 Temmuz
* Haziran 2009 dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin Ek:4 No'lu ÖTV bildirim formu
* Haziran 2009 dönemine ait Kolalı Gazozlara İlişkin Ek:7 No'lu ÖTV bildirim formu
* Haziran 2009 dönemine ait Alkollü İçeceklere İlişkin Ek:8 No'lu ÖTV bildirim formu
* Haziran 2009 dönemine ait Tütün Mamullerine İlişkin Ek:9 No'lu ÖTV bildirim formu
* Haziran 2009 dönemine ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Ek:10 No'lu ÖTV bildirim formu
* Haziran 2009 dönemine ait Yarışma ve Çekiliş İle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait İntikal Vergisi beyanı ve ödemesi
* Mayıs 2009 dönemi İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve ödemesi
* Mayıs 2009 dönemine ait Şans Oyunları Vergisi'nin beyanı ve ödemesi
* Mayıs 2009 dönemi Müşterek Bahislere Ait Eğlence Vergi Beyan ve ödemesi
* Mayıs 2009 dönemine ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve ödemesi
* Mayıs 2009 dönemine ait Elektrik ve Havagazı Tüketimi Vergisi Beyanı ve ödemesi

24 Temmuz
* 1-15 Temmuz 2009 dönemine ait noterlerce yapılan makbuz karşılığı ödemelere ait bildirimlerin verilmesi ve ödenmesi

27 Temmuz
* Haziran 2009 dönemine ait Kurumlar Vergisi stopajının muhtasar beyanname ile beyanı
* Haziran 2009 dönemine ait Gelir Vergisi stopajının muhtasar beyanname ile beyanı
* Haziran 2009 dönemine ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi İle Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı * Ödenmesi Gereken Damga Vergisi'nin beyanı
* Haziran 2009 dönemi Katma Değer Vergisi'nin beyanı
* Nisan-Mayıs-Haziran 2009 dönemi Gelir Vergisi stopajının muhtasar beyanname ile beyanı
* Nisan-Mayıs-Haziran 2009 GVK'nun Geçici 67. Maddesine istinaden yapılan tevkifatların muhtasar beyanname ile beyanı
* Nisan-Mayıs-Haziran 2009 dönemi Katma Değer Vergisi'nin beyanı
* 1-15 Temmuz 2009 dönemi Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi'nin beyanı ve ödemesi
* Haziran 2009 dönemi 4/1-a kapsamında sigortalı (SSK'lı) olanlara ilişkin aylık prim ve hizmet bildirgelerinin verilmesi

30 Temmuz
* Haziran 2009 dönemine ait Kurumlar Vergisi stopajının ödenmesi
* Haziran 2009 dönemine ait Gelir Vergisi stopajının ödenmesi
* Haziran 2009 dönemine ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin ödenmesi
* Haziran 2009 Dönemi Katma Değer Vergisi'nin ödenmesi
* Nisan-Mayıs-Haziran 2009 dönemi Gelir Vergisi stopajının ödenmesi
* Nisan-Mayıs-Haziran 2009 GVK'nun geçici 67. Maddesi'ne istinaden yapılan tevkifatların ödenmesi
* Nisan-Mayıs-Haziran 2009 dönemi Katma Değer Vergisi'nin ödenmesi

31 Temmuz
* Haziran 2009 dönemine ait Haberleşme Vergisi'nin beyanı ve ödemesi
* Haziran 2009 dönemi SSK sigorta primlerinin ödemesi
* Bağ-Kur sigortalılarının Temmuz 2009 sigorta primi ve sağlık sigorta primlerinin ödemesi
* Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemesi
* 2008 yılı Gelir Vergisi'nin 2. taksit ödemesiSÖZÜN ÖZÜ
Mutluluk elimizdeki olanaklara bağlı değil, onları nasıl değerlendirdiğimize bağlıdır.
Cicero

(Kaynak: Referans Gazetesi | 01.07.2009)

GÜNDEM