BASINDAN YAZILAR
Finansal kiralama ve faktoring yasa tasarısı / Veysi Seviğ - MuhasebeTR

Finansal kiralama ve faktoring yasa tasarısı / Veysi Seviğ

TBMM'nin gündeminde bulunan yasa tasarılarından birisi de "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri" ile ilgilidir.
Sözü edilen yasa tasarısı 7 kısım, 53 ana ve 4 geçici maddeden oluşmaktadır. Tasarıda yer alan kısım başlıkları;
* Genel hükümler (madde 1-3)
* İzne tabi işlemler (madde 4-9)
* Ana sözleşmeye ilişkin hükümler (maddoe 10-12)
* Yönetim (madde 13-17)
* Sözleşmelere ilişkin hükümler (madde 18-39)
* Birlikler (Finansal Kiralama Şirketleri Birliği, Faktoring Şirketleri Birliği ve Finansman Şirketleri Birliği. madde 40-43)
* Cezai hükümler (madde 44-50)
* Son hükümler (madde 51-53, geçici maddeler 1-4)
olarak belirlenmiştir.
"Sözleşmelere İlişkin Hükümler" başlıklı 4'üncü kısımda;
* Finansal kiralama (madde 18-37)
* Faktoring ve finansman (madde 38-40)
* Finansal Kiralama Şirketleri Birliği, Faktoring Şirketleri Birliği ve Finansman Şirketleri Birliği (madde 40-43)
ile ilgili hükümler yer almaktadır.
Tasarının genel gerekçesinde ifade edildiği üzere tasarının yasalaşması halinde;
* Finansal kiralama şirketlerinin sahip olmaları gereken asgari ölçüde ödenmiş sermaye tutarları günün şartlarına uygun hale getirilecektir.
* Şirketlerin etkin gözetim ve denetimleri için gerekli yasal altyapı tesis edilecektir.
* Şirketlerin işlemlerinden kaynaklanan alacaklarından doğmuş veya doğması beklenen zararlarını karşılamak amacıyla şirketlere karşılık ayırmak zorunluluğu getirilecek, bu karşılıkların tamamının ayrıldıkları yılda Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmesi hususu hükme bağlanmış olacaktır.
* Finansal kiralama işlemi tanımı, uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilecektir.
* Finansal kiralama sözleşmelerinin hukuki niteliği, sona ermesi, tarafların hak ve borçları gibi hükümler, uygulamada karşılaşılan sorunları bertaraf edici bazı değişiklikler yapılmak suretiyle "Finansal Kiralama Kanunu"nda yer alan şekliyle korunacaktır.
* Operasyonel kiralama, alt kiralama, yazılımların kiralanması, sat-geri al kiralama, yurtdışından ülkemize yapılan finansal kiralama işlemleri, süre, tescil gibi konularda uygulamanın önünü açacak yeni hükümler yürürlüğe konulacaktır.
* Tüzel kişiliği haiz ve kamu kurumları niteliğinde meslek kuruluşu olarak "Finansal Kiralama Şirketleri Birliği, Faktoring Şirketleri Birliği ve Finansman Şirketleri Birliği" kurularak, şirketlerin ilgisine göre konusu birliklere üye olma zorunluluğu getirilecektir.
* Faktoring işlemlerine konu olan alacakların gerçekleşmiş bir ticari faaliyetten doğmuş olmasını ve aynı faturaya dayalı alacakların birden fazla faktoring işlemine konu edilmemesini sağlamak üzere söz konusu tasarı ile ayrıca Faktoring Şirketleri Birliği nezdinde "Fatura Merkezi Kayıt Sistemi" kurulması öngörülmektedir.
* Bu tasarıda mevzuata aykırı işlem ve uygulamaların engellenmesini teminen konularına özgü idari ve adli cezaların uygulanmasına yönelik düzenlemelere de yer verilmektedir.
Yapılması öngörülen yeni yasal düzenleme ile finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kendi aralarında müşterek ihtiyaçlarının karşılanmasını, mesleki faaliyetlerin kolaylaştırılmasını, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesinin sağlanmasını, meslek mensuplarının birbiriyle ve müşterilerle olan ilişkilerinde dürüstlüğün ve güvenin hakim kılınmasını, mesleki disiplin ile ahlakın korunmasını teminen oluşturulan ve üyeliğin zorunlu kılındığı Finansal Kiralama Şirketleri Birliği, Faktoring Şirketleri Birliği ve Finansman Şirketleri Birliği'nin kurulması öngörülmektedir.
Söz konusu birlikler mesleğin gelişimini sağlamak, meslek ilkelerini belirlemek suretiyle, üyelerin birlik ve mesleğin gerektirdiği disiplin içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmasını sağlamak, üyelerinin uyacakları mesleki ilke ve standartları belirlemek, ilgili mevzuat uyarınca alınan kararlar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca alınması istenilen tedbirleri üyelerine duyurmak, üyeleri arasında haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamak, üyelerin ilan ve reklamlarında uyacakları esas ve şartları tür, şekil, nitelik ve miktarları itibariyle tespit etmekle görevli ve yetkili kılınacaktır.

(Kaynak: Referans Gazetesi | 16.06.2009)

GÜNDEM