BASINDAN YAZILAR
KOD'daki şirketten fatura alan mükellef ne yapmalı / Veysi Seviğ, Bumin Doğrusöz - MuhasebeTR

KOD'daki şirketten fatura alan mükellef ne yapmalı / Veysi Seviğ, Bumin Doğrusöz

SORU: Satın almış bulunduğumuz inşaat malzemeleri nedeniyle Maliye tarafından "olumsuz mükellefler listesi"ne alınmış bulunuyoruz. Bu nedenle katma değer vergisi beyannameleri üzerinde indirim konusu yapılmış bulunan vergiler bizden pişmanlıkla talep ediliyor. Aksi takdirde listeden silinmeyeceğimiz söyleniyor. Ne yapabiliriz?

YANIT: Vergi idaresince belirlenen "Kod tanımla listesi"nde yer alan ayırıma göre "haklarında inceleme raporu bulunmamakla birlikte sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği vergi inceleme raporu ile tespit edilen şirketlerin ortakları ve kanuni temsilcileri tarafından kurulan şirketler, işçi sayısı, makine teçhizat ve işyeri durumu itibariyle yetersiz olmasına rağmen katma değer vergisi matrahları yüksek olan bu nedenle beyanları gerçeği yansıtmayan ve buna benzer tespitler nedeniyle sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ihtimali olan mükellefler" ile "bu mükelleflerle iş ilişkisinde bulunanlar" olumsuz mükellef listesine alınmaktadır.
Vergi idaresince koda alınan mükelleflerle iş ilişkisinde olanlarda idarece takibe alınarak, daha önce koda alınanlardan satın almış oldukları mal ve hizmetler üzerinden ödemiş ve beyanname üzerinde indirim konusu yapmış oldukları katma değer vergileri kendilerinden talep edilmektedir.
Bu durumda eğer idarece kabul edilmeyen katma değer vergileri idarenin talebi üzerine pişmanlıkla vergi dairesine bir defa daha ödenirse, ödemeyi yapan mükellefler koda alınmamaktadır.
Uygulamada bu durum daha önce koda alınmış mükelleflerle bilmeden ticari ilişkide bulunan mükelleflere, bunlardan satın almış oldukları mal ve hizmetler için ikinci defa katma değer vergisinin ödenmesi yükümlülüğünü getirmektedir.
Böyle bir durumda koda alınmış bir mükellefle iş ilişkisinde olması nedeniyle kendisinden beyanname üzerinde indirim konusu yapılan katma değer vergisinin bir defa daha ödenmesi talep edilen mükelleflerin, sözü edilen katma değer vergilerini "ihtirazi kayıt"la beyan edip ödemeleri halinde sözü edilen beyanlar ve ödemeler için dava açması mümkün bulunmaktadır.
Konuya ilişkin olarak Danıştay Dokuzuncu Dairesi'nin vermiş olduğu bir karar uyarınca "incelemeye sevkedilen, ancak hakkında henüz düzenlenmiş bir inceleme raporu bulunmayan şirketin KOD 5 listesinde bulunduğu gerekçesiyle, davacının bu şirketten alışlarına ilişkin katma değer vergilerinin indirim konusu yapılamayacağından bahisle, ihtirazi kayıtla ve pişmanlık dilekçesiyle verilen düzeltme beyannameleri esas alınarak (…)" tahsil edilen katma değer vergisinin red ve iadesi gerekmektedir. (Danıştay 9. Dairesi E.2006/3931, K.2008/230) (V. Seviğ)


YARGI KARARLARINDA

DAMGA VERGİSİ'NDE MÜKELLEF
Danıştay 7.Dairesi E.2001/ 496 K.2004/3585 T.28.12.2004
Davacı Bankanın, müşterisi olan şirketin yapacağı ithalat nedeniyle düzenlenen teminat mektubundan ve yapılan genel kredi sözleşmesinden doğan ve davacı Bankaca ilgili şirketten tahsil edilip, beyan edilerek ödenen damga vergilerinin iadesi istemiyle yapılan düzeltme ve şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali nedeniyle açtığı dava ehliyet yönünden reddedilmişse de; DVK'nun 3 ve 24. maddeleri ile, VUK'un 8, 377 ve 378. maddelerine göre, kağıdı imzalayanlar olarak belirlenen damga vergisi mükellefinin, sözleşme ile değiştirilmesi, beyana dayanan vergi tarh ve tahakkuku işlemlerinin de beyanda bulunan tarafından usulüne uygun olarak ihtirazi kayıt konulması hali dışında idari davaya konu edilmesi olanaklı değildir. Olayda yalnızca teminatı veren banka tarafından imzalanan teminat mektubundan doğan damga vergisi ile müşterisi olan şirketle imzalanan genel kredi sözleşmesinden doğan damga vergisinin mükellefi ve sorumlusunun davacı banka olması ve Davacı bankanın, ileride doğması muhtemel sorumluluğunu gidermek amacıyla söz konusu işlemlerden doğan damga vergilerini aralarındaki sözleşmeye dayanarak müşterisi olan şirketten peşinen tahsil edip, vergi dairesine kendi adına beyan ederek, ihtirazi kayıt koymaksızın ödemiş olması sebepleriyle, davacı bankanın mükellefi ve sorumlusu olduğu vergiler nedeniyle ehliyeti bulunmadığından söz edilemeyeceğinden, davanın ehliyet yönünden reddedilmesinde yasal isabet yoktur.


HAZİRAN AYI MALİ TAKVİMİ

5 HAZİRAN
* Nisan 2009 Dönemine ait mal/hizmet alım ve satımlarına ilişkin bildirim formlarının (Form Ba, Form Bs) ibrazı

8 HAZİRAN
2009 Mayıs 2009 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi Ve Ödemesi

9 HAZİRAN
* 16-31 Mayıs 2009 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi Ve Ödenmesi

10 HAZİRAN
16-31 Mayıs 2009 Dönemi Petrol Ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı Ve Ödemesi

15 HAZİRAN
* Mayıs 2009 Dönemi Kolalı Gazozlar, Alkollü İçecekler Ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı Ve Ödemesi

* Mayıs 2009 Dönemi Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin (Tescile Tabi Olmayanlar) Özel Tüketim Vergisi Beyanı Ve Ödemesi

* Mayıs 2009 Dönemi Dayanıklı Tüketim Malları Ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı Ve Ödemesi

* Mayıs 2009 Dönemi BSMV Beyanı Ve Ödemesi

* Mayıs 2009 Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı Ve Ödemesi

* Mayıs 2009 Dönemi KKDF Kesintilerinin Bildirim Ve Ödemesi

22 HAZİRAN
* Mayıs 2008 Dönemine Ait Petrol Ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Ek:4 No'lu ÖTV Bildirim Formu

* Mayıs 2009 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin Ek:7 No'lu ÖTV Bildirim Formu

* Mayıs 2009 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin Ek:8 No'lu ÖTV Bildirim Formu

* Mayıs 2009 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin Ek:9 No'lu ÖTV Bildirim Formu

* Mayıs 2009 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Ek:10 No'lu ÖTV Bildirim Formu

* Mayıs 2009 Dönemine Ait Yarışma Ve Çekiliş İle Futbol Müsabakalarına Ve At Yarışlarına Ait İntikal Vergisi Beyanı Ve Ödemesi

* Mayıs 2009 Dönemi İlan Ve Reklâm Vergisi Beyanı Ve Ödemesi

* Mayıs 2009 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı Ve Ödemesi

* Mayıs 2009 Dönemi Müşterek Bahislere Ait Eğlence Vergi Beyan Ve Ödemesi

* Mayıs 2009 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı Ve Ödemesi

* Mayıs 2009 Dönemine Ait Elektrik Ve Havagazı Tüketimi Vergisi Beyanı Ve Ödemesi

23 HAZİRAN
* Mayıs 2009 Dönemi 4/1-a Kapsamında Sigortalı (SSK'lı) Olanlara İlişkin Aylık Prim Ve Hizmet Bildirgelerinin Verilmesi

* Mayıs 2009 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi İle Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

* Mayıs 2009 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname İle Beyanı

* Mayıs 2009 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname İle Beyanı

24 HAZİRAN
* Mayıs 2009 Dönemi Katma Değer Vergisinin Beyanı

* 1-15 Haziran 2009 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi Ve Ödenmesi
* 1-15 Haziran Dönemi Petrol Ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı Ve Ödemesi

26 HAZİRAN
* Mayıs 2009 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajının ödenmesi
* Mayıs 2009 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ve Damga Vergisinin Ödenmesi
* Mayıs 2009 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi İle Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
* Mayıs 2009 Dönemi Katma Değer Vergisinin Ödemesi

30 HAZİRAN
* Mayıs 2009 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı Ve Ödemesi
* Mayıs 2009 Dönemi SSK Sigorta Primlerinin Ödemesi
* Bağ-Kur Sigortalılarının Haziran 2009 Sigorta Primi Ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
* Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisinin 2. Taksit Ödemesi

(Kaynak: Referans Gazetesi | 03.06.2009)

GÜNDEM