BASINDAN YAZILAR
Çıkardığın Kanuna Uymayacaksan Çıkarma - MuhasebeTR

Çıkardığın Kanuna Uymayacaksan Çıkarma

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hazırladığı “Sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisi üzerinden belirlenen payın özel hesaba aktarılması ,kullanılması ve denetimi hakkında yönetmelik” 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelik ile 13 Haziran 2018 tarihli yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Yeni yönetmelikte, eski yönetmelikte özel hesaptaki paranın tamamı amatör spora harcanıyor iken, yeni düzenlemeyle özel hesaba aktarılan tutarların %70'i ödenen vergi tutarları ile orantılı olarak amatör spor dallarında kullanılmak üzere ilgili işveren hesabına aktarılacak, kalan %30'u ise bakanlık tarafından kriterlere uygun olan spor kulüpleri ve sermaye şirketlerine aktarılacak.

Bu yönetmelik değişikliği yapılırken 7194 sayılı Kanun ile Aralık 2019'da yapılan değişikliğin dikkate alınmaması, kanuna aykırı yönetmelik çıkarılması tam bir hukuk katliamı. Kanunun yaptığı sınırlama yönetmelik ile aşılıyor.

AMATÖR SPORDAN AL, PROFESYONELE VER !

7194 sayılı Kanun'un 40. maddesi ile; 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'nun ek 12'nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Amatör sporun desteklenmesi

EK MADDE 12- Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve ödenen gelir vergisinden Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanı'nca uygun görülen pay, Gençlik ve Spor Bakanlığı adına açılacak özel hesaba Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca aktarılır.

Özel hesaba aktarılan tutarlar aşağıdaki harcamalar dışında kullanılamaz:

a) Amatör spor dallarında sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler, (Her bir sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanları için yıllık olarak yapılacak ödeme, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü gelir diliminde yer alan ve ilgili yılda ücretler için geçerli olan tutarın üç katını aşamaz.)

b) Bu fıkranın (a) bendi kapsamındaki sporcu, çalıştırıcılar ve diğer spor elemanlarının, sportif faaliyetlerine ilişkin iaşe, ibate, seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör spor dallarına ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, federasyon vize, lisans, tescil ve katılım harcamaları.

Özel hesaptan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketlerine aktarılan tutarlar ile bu tutarlardan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider, indirim veya maliyet olarak dikkate alınamaz.

Özel hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi ile maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı müştereken yetkilidir.”

VERGİLENDİRİYORMUŞ GİBİ YAPMAK…

Aralık 2019'da 7194 Sayılı Kanun ile çok kazanan sporcuların (futbolcu, basketbolcu, voleybolcu v.b. gibi) vergilendirme rejiminde değişiklikler yapılarak, kaynakta kesinti yöntemi korunmuş, yalnızca en üst liglerde uygulanan tevkifat oranı yüzde 15'den yüzde 20'ye çıkartılmış, 2020 yılında 600 bin liranın üzerinde ücret geliri elde eden sporculara Mart 2021'de gelir vergisi beyannamesi verme zorunluluğu getirilmiştir. Gelir vergisi tarifemize göre 600 bin liranın üzerinde elde edilen ücret geliri 600 bini aşan kısım için yüzde 40 oranı uygulanarak vergilendirilecektir. Bu düzenleme yapılırken, artık futbolcuları da beyannameli hale getirdik gerekçesiyle, tek işverenden alınan ve tutarı ne olursa olsun beyannameye tabi olmayan ücretliler de 600 bin liralık sınırın aşılması durumunda beyannameli hale getirildi.

Süper Lig'de oynayan bir futbolcunun elde ettiği ücret geliri üzerinden yıl içinde %20 gelir vergisi tevkifatı yapılacak, tevkifatı yapan kulüp yukarıda yapılan düzenlemeler çerçevesinde bu tevkifatı gerek amatör gerekse profesyonel branşlarda kullanmak üzere geri alacak. Futbolcu Mart 2021'de gelir vergisi beyannamesi verecek, bu beyanname de; kulüp tarafından yıl içinde kesilen %20 vergiyi, ödemesi gereken vergiden mahsup edecek, yıllık gelir vergisi beyannamesinde eğitim, sağlık, sigorta v.b gibi harcamalarını da indirim konusu yapabileceği için futbolcunun net vergi yükü %20'nin de altında gerçekleşecektir.

Futbolcuları bile vergilendiriliyorum görüntüsü vermek için; amatör spor dalları ve tek işverenden yüksek ücret alanları kurban ettiler.

Ha bir de, normlar hiyerarşisi var:

Hukuk düzenimizde normlar hiyerarşisi Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve adsız düzenleyici işlemler olarak sıralanmakta ve denetime esas hiyerarşi de bu şekilde kabul edilmekte. Normlar hiyerarşisinde bir alt norm üst norma aykırılık teşkil etmemeli, üst normun kendisine verdiği hukuki sınırların dışına çıkmamalıdır.

Biz de çözüm çok, kanuna aykırı yönetmelik çıkartmak istiyorsan, kanun sanki hiç yokmuş gibi davranacaksın. Kanun da açıkça, “Bu fon bu harcamalar dışında kullanılamaz” şeklinde belirleme var iken, iki bakanlığın olmayan yetkilerini kullanmalarının takdirini siz değerli okurlarıma bırakıyorum.

(Kaynak: Nedim Türkmen / Sözcü Gazetesi | 02.01.2021)

GÜNDEM