BASINDAN YAZILAR
Hangi Finansal Bilgiler Paylaşılacak? - MuhasebeTR

Hangi Finansal Bilgiler Paylaşılacak?

Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi kapsamında; mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki;

■ Mevduat hesapları,

■ Saklama hesapları,

■ Ortaklık ve borç ilişkisi menfaati,

■ Nakdi değer sigorta sözleşmeleri,

■ Düzenli ödeme sözleşmelerine

ilişkin finansal bilgiler paylaşılacaktır.

Tüm hesap türlerinde hesabın yılsonu bakiyesi bildirime tabi olup, hesap bakiyelerinin kaynağına ilişkin bilgiler otomatik bilgi değişimi kapsamında değildir. Bununla birlikte, mevduat hesaplarında ayrıca hesaba yıl içinde ödenen faiz de bildirilecektir. Saklama hesaplarında hesaba yıl içinde ödenen faiz, temettü ve diğer gelirler ile finansal varlığın satışından doğan gelirler bilgi değişimi kapsamındadır. Mevduat ve saklama hesapları dışındaki hesap türlerinde ise (örneğin anüiteler), hesap sahibine yapılan ödemeler bildirilir.

Hesap sahibi tarafından; son 3 yıldır para yatırma- çekme vb. bir hesap hareketi gerçekleştirilmeyen ve son 6 yıldır hakkında finansal kuruluş ile iletişime geçilmeyen hesaplar, bakiyesi 1.000 ABD Doları'nı aşmamak kaydıyla otomatik bilgi değişimi yönünden hareketsiz hesap olarak değerlendirilir ve bildirim yapılmaz (düzenli ödeme sözleşmeleri anüite hariç).

Hesap sahibi, hesabın bulunduğu finansal kuruluşta bulunan başka bir hesabına ilişkin işlem yaparsa, önceki paragrafta belirtilen hesap da bildirime tabidir.

Değişime tabi tutulacak bilgiler; ilgilinin adı ve soyadı, adresi, yerleşik (mukim) olduğu ülke ve vergi kimlik numarası (VKN), doğum yeri ve tarihi, hesap numarası, hesap bakiyesi ya da değeri ve hesaba yıl içinde ödenen faiz, temettü gibi gelirlerin ya da hesapta tutulan varlıklardan elde edilen gelirlerin toplam brüt tutarı, gibi bilgilerden oluşmaktadır. Hesap hareketleri detayı da bu kapsamda finansal kuruluşlardan alınmayacak ve paylaşım konusu yapılmayacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2020 yılında bilgi paylaşımı yapılmasına karar verilen ülkelere, 2019 yılına ilişkin bilgiler gönderilecek olup, daha önceki yıllara ilişkin otomatik bilgi değişimi söz konusu değildir.

Bu hesapların yılsonu bakiyesi ve ilgili raporlama dönemi (bildirimden bir önceki takvim yılı) içerisinde bu hesaplara yapılan faiz/gelir ödemeleri raporlanmaktadır. Hesap hareketleri raporlanmamaktadır. Hesap bakiyelerinin kaynağına ilişkin (emekli aylığı, kira geliri gibi) bilgiler otomatik bilgi değişimi kapsamında değildir. Ayrıca; gayrimenkul, taşıt sahipliği gibi finansal nitelikte olmayan varlıklara ilişkin bilgiler raporlanmamaktadır. Raporlama döneminde kapatılan, bildirim kapsamına giren hesabın kapatılmış olduğu bilgisi ile yılsonu bakiye ve faiz geliri bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılmaktadır. Daha önceki yıllarda kapatılmış bir hesabın bilgileri paylaşıma konu olmamaktadır.

Ortak hesaplarda, yurt dışı mukim olan ortakların her biri hesap sahibi gibi değerlendirilerek, hesap bakiyesinin tamamı bildirilecek. Bakiye ortak sayısına bölünmeyecektir.

Yurt dışındaki yerleşiklerin Türkiye'de kurdukları şirketler bilgi değişimi kapsamında mıdır?

Genel kural olarak, Türkiye'de kurulmuş bir şirketin, üretim ya da mal alım-satımı gibi aktif bir ticari faaliyetle uğraşması halinde, ortağı yurt dışında yerleşik de olsa, kurum hesabı otomatik bilgi değişimi kapsamına girmemektedir.

Türk vatandaşlarının yurt dışında kurdukları şirketler adına Türkiye'de açtıkları hesapların bildirimi söz konusu olacaktır.

Ayrıca, hesap sahibi şirketin gelirlerinin ağırlıklı olarak (%50'den fazla) faiz, kâr payı gibi pasif gelirlerden oluşması ve yabancı ülke mukiminin şirket ortaklığındaki payının %25'ten fazla olması durumunda bu şirketin hesap bilgileri otomatik bilgi değişimi kapsamına girebilir.

Bunun yanı sıra 1/7/2017 tarihinden önce açılmış bir kurum (şirket) hesabının 30/6/2017 tarihindeki bakiyesinin 250.000 ABD Doları'nın altında olması, müteakip yılların son günü itibarıyla da bu eşiğin aşılmaması ve finansal kuruluşun bu istisnadan yararlanmayı tercih etmesi halinde bu hesaba ilişkin herhangi bir durum tespiti yapılmaması mümkündür. Bu durumda hesap bilgileri otomatik bilgi değişiminin dışında kalır.

(Kaynak: Nedim Türkmen / Sözcü Gazetesi | 27.11.2020)

GÜNDEM