BASINDAN YAZILAR
Gelir Vergisi Kanununda Özellik Arzeden Özelgelerden Örnekler - MuhasebeTR

Gelir Vergisi Kanununda Özellik Arzeden Özelgelerden Örnekler

Sirküler No: 2990

29.04.2020 tarih ve 62030549-120[23-2019/969]-E.348681 sayılı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi;

İngiltere’de bulunan işveren şirketin, bağlı olduğu yurt dışı grubunun (… merkezi Fransa) grup şirketlerinin Türkiye’de ticari faaliyette bulunması ve grubun Türkiye dahil olmak üzere Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya’da yürütülen faaliyetlerini izleme ve yurt dışına raporlama faaliyeti ile görevlendirilen ve söz konusu ücret gelirini İngiltere’de bulunan hesabına ödendiği belirtilerek, İngiltere’den elde edilen ücret gelirinin Türkiye’de gelir vergisine tabi olup olmayacağı hususunda  görüş talep edilmiştir.

Türkiye’de yerleşmiş olan gerçek kişilerin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden tam mükellefiyet esasında vergilendirileceği,

Gelir Vergisi Kanunu’nun 95’inci maddesinde, ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabının ücretleri üzerinden vergi tevkifatı yapılmayacağı ve bu gelirlerin yıllık beyanname ile beyan edileceği hükme bağlanmıştır.

Bu nedenle yurt dışında mukim firmadan elde edilen tevkifata tabi olmayan ücret gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

21.04.2020 tarih ve 61504625-120-E.18696 sayılı Kütahya Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğünün özelgesi;

İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri işinden dolayı gelir vergisi mükellefi olan, Almanya’da yerleşik firmalara discount marketlerde pazar geliştirme ve firmanın ticaretini yaptığı ürünlerin daha iyi pazarlanabilmesi, raf konumlandırmaları, fiyat politikası ve benzeri konularda bilgi toplayarak danışmanlık hizmeti verildiği belirterek  yurt dışında yerleşik firmalara verilen söz konusu hizmet nedeniyle elde edilen kazancın %50’sinin,  Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesine göre indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

Yapmış olunan danışmanlık faaliyeti, Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendinde sayılan faaliyetler içinde yer almamaktadır.

Bu faaliyete ilişkin elde edilen kazancın %50’sinin, gelir vergisi matrahının tespitinde yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. 

20.4.2020 tarih ve 84098128-120.04[68-2018/4]-E.134509 sayılı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi;

Her biri ayrı vergi mükellefi olan iki avukat meslektaş ile bir ofis kiralandığı, kiralayan ile yapılan kira sözleşmesinde toplam kira bedelinin  her bir avukatın ödeyeceği kira oranının yazıldığı bu orana göre ödediği kira bedelini gider kaydettiği ancak ofisin elektrik aboneliğinin gayrimenkul sahibi adına, su ve telefon-internet aboneliğinin ise … adına olduğunu belirterek, ödenen elektrik, su ve telefon-internet faturalarının serbest meslek kazancının tespitinde gider belgesi olarak alınıp alınmayacağı ile belge düzeni hususunda görüş talep edilmiştir.

Kiralanan taşınmazda kullanılan ve abonelikleri  meslektaşlardan birine veya gayrimenkul sahibine ait olan genel gider mahiyetindeki giderlerin faaliyette bulunulan işyerine ait olduğunun ve işle ilgili olarak kullanıldığı ile belli bir kısmının tarafınızca ödendiğinin tevsiki halinde, tarafınızca ödenen tutarla sınırlı olmak üzere serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi, bu belgelere dayalı giderlerle ilgili olarak yüklenilen KDV’nin tarafınızca katılım oranında indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

20.04.2020 tarih ve 62030549-120[25-2018/360]-E.336873 sayılı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi;

Tüm aktif ve pasifiyle şirkete devredilen … San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin personelinin, İş Kanunundan ve iş sözleşmesinden doğan tüm hak ve alacaklarının şirketin yükümlülüğü altına alındığı belirtilerek, devir tarihi itibariyle şirkette çalışmaya başlayan personelden işten ayrılanlara ödenen kıdem tazminatlarının, … Ltd. Şti.’de çalıştıkları dönemlere isabet eden kısımlarının da Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesi uyarınca, gelir vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edilmiştir.

303 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1475 ve 854 sayılı Kanunlar uyarınca, hizmet erbabının çalıştığı süre ve kıdem tazminatına esas ücreti dikkate alınarak hesaplanan ve ödenen kıdem tazminatları istisna kapsamına girmekte olup hesaplanan bu tutarları aşan ilave ödemeler ise ücret kapsamında değerlendirilmek suretiyle vergilendirilecektir.

Dolayısıyla, şirket çalışanlarına devir alınan şirkette geçen hizmet süreleri de dikkate alınarak hesaplanan ve ödenen kıdem tazminatı tutarının Gelir Vergisi Kanunu’nun 25’inci maddesinde, hizmet erbabının kıdem tazminatına esas ücretine göre hesaplanan ve en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emekli ikramiyesi tutarını aşan ödemelerde ise en yüksek Devlet memuruna ödenen azami emekli ikramiyesi kadarlık kısmı istisnaya konu edilecek, bu tutarı aşan kısmı ise ücret olarak gelir vergisine tabi tutulması gerekecektir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

(Kaynak: Saymmas | 21.05.2020)

GÜNDEM