BASINDAN YAZILAR
SGK Bildirge ve Belgelerine İlişkin Uygulanan Cezalarda İndirim / İsa Karakaş - MuhasebeTR

SGK Bildirge ve Belgelerine İlişkin Uygulanan Cezalarda İndirim / İsa Karakaş

Sosyal Güvenlik Kurumu, “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nda öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında idari para cezası uygulamaktadır. SGK tarafından uygulanan idari para cezaları;

 • Belgelere bağlı yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak olan idari para cezaları,
 • İş yeri defter, kayıt ve belgelerini ibraz etmeyenler ile iş yeri kayıtları geçersiz olanlar hakkında uygulanacak olan idari para cezaları,
 • Bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak olan idari para cezaları ve
 • SGK’nın denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarına engel olanlar hakkında uygulanacak olan idari para cezaları olmak üzere 4 grupta toplamak mümkündür.

Genel olarak idari para cezaları Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda öngörülen yükümlülüklerin yasal sürelerde yerine getirilmemesi ya da bu kanunda belirtilen şekil şartına uyulmaması nedeniyle uygulanmaktadır. Ancak belirli hâllerde bu cezaların uygulanmasında indirim ve muafiyet sağlanmaktadır.

 

Bildirge ve belgelerin yasal süresinden sonra verilmesi hâlinde indirim

 

Mahkeme kararına, SGK’nın denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi hâlinde bazı yükümlülüklerde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanmaktadır.

Buna göre işverenlerce yasal süresi geçirildikten sonra kendiliğinden verilen sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri ile iş yeri bildirgelerinin yanı sıra;

 • Kamu idarelerince vazife malullüğüne sebep olan olayın,
 • Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlarca, ihale yolu ile yaptırılan işleri üstlenenlerin ve bunların adreslerinin,
 • Kamu idareleri ile bankalarca sigortasız olduğu tespit edilen kişilerin,
 • Ticaret sicil memurluklarınca şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini bildiren işverenlere ilişkin bildirimlerin,
 • Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince, yapı ruhsatı veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgilerin,

yasal süresi içinde bildirilmemesinden/verilmemesinden kaynaklanan fiillere bağlı idari para cezalarında indirim yapılmaktadır.

Diğer taraftan, öngörülen indirimden yararlanılabilmesi için cezaya konu olan bilgi ve belgelerin yasal verilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde SGK’ya verilmiş olması ve tebliğ edilen idari para cezasının en geç tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödenmiş olması gerekmektedir.

Dolayısıyla yukarıda belirtilen fiillere ilişkin;

 • Belge veya bildirgenin ilgililerce kendiliğinden düzenlenmiş olması,
 • Söz konusu belge veya bildirgenin yasal verilme süresini takip eden günden itibaren başlamak üzere en geç otuz gün içinde kuruma verilmiş olması,
 • İdari para cezasının tebliğ edildiği tarihi takip eden günden itibaren en geç 15 gün içinde ödenmesi,

Şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması kaydıyla, bu indirimlerden yararlanılabilecektir.

 

Peşin ödeme indirimi

 

Yukarıda belirtilen yükümlülüklere yapılan indirimlerin yanı sıra ayrıca kapsama giren SGK idari para cezalarının SGK’ya itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenmesi hâlinde, bunun sadece dörtte üçü tahsil edilmektedir.

Kapsamına giren fiillere ilişkin bildirge veya belgelerin yasal verilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren 30 günlük süre geçirildikten sonra verilmiş olması hâlinde ise, belge veya bildirgenin kendiliğinden verilmiş olması ve tebliğ edilen idari para cezasının kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 günlük süre içinde ödenecek olması kaydıyla, herhangi bir indirim yapılmayarak, sadece 1/4 oranındaki peşin ödeme indirimden yararlanılabilecektir.

            ***

“Tepki göstermeden önce düşün... Harcamadan önce kazan... Eleştirmeden önce bekle... Pes etmeden önce dene... Yargılamadan önce dinle...  Ayrılmadan önce hatırla... Her ne yaparsan yap, öncesini bil!..”  E. HEMİNGWAY

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 13.04.2020)

GÜNDEM