BASINDAN YAZILAR
Muhasebeciler Sahte Kayıttan Sorumlu Tutulabilir Mi? / Ali Şebetçi - MuhasebeTR

Muhasebeciler Sahte Kayıttan Sorumlu Tutulabilir Mi? / Ali Şebetçi

16 yıllık muhasebeciyim. Onlarca işyerinin defterini tutuyorum. İşverenlerin SGK işlemlerini, özellikle işçilerin sigorta giriş-çıkışlarını gerçekleştiriyorum. Bu işverenlerden yüzlerce işçi çalıştıranı veya işçi sirkülasyonu çok fazla olanları var. Benim bunları ofisinden takip etmem mümkün değil. Bu yüzden sigorta giriş-çıkışlarını ve hizmet bildirimlerini işverenin bana mail atarak talep etmesi üzerine yapıyorum. Sözlü olarak yaptıkları talepleri yerine getirmiyorum. Buna rağmen, bu işyerlerinden birinden sahte sigortalı bildirilirse bu işten benim de sorumlu olacağım söyleniyor. Bu doğru mu?
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde meslek mensuplarının sorumluluğunu düzenleyen bir madde var. Yönetmeliğin ek 4. maddesinde şöyle denilmektedir: "Kanun uyarınca düzenlenmesi ve verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter kayıtlarına veya bu defter ve kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından, işverenlerle birlikte 3568 sayılı Kanun'a göre yazılı sözleşme ile yetki verilmiş meslek mensupları da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Kanun uyarınca düzenlenmesi ve verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin meslek mensupları tarafından düzenlenmesi ve verilmesi amacıyla işverenler ve ilgili meslek mensupları arasında yazılı sözleşme düzenlenir. Meslek mensupları ile işverenler arasında düzenlenen sözleşmenin iptali halinde yeni sözleşme bir aylık süre içerisinde kuruma bildirilir.
Yazılı sözleşme ile yetki verilmiş meslek mensuplarının, kanuna göre düzenledikleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan bilgilerin, defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasına kendi kusurlu davranışları ile sebebiyet verdiklerinin, kurumca veya yetkili adli mercilerce tespit edilmiş olması halinde meslek mensupları ortaya çıkan prim kaybından, gecikme cezasından, gecikme zammından, idari para cezalarından ve kanunun 96'ncı maddesi kapsamında fazla veya yersiz yapılan ödemelerden işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulur. Kanuna göre düzenlenecek ve verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin uygunluğuna esas olan defter kayıtları ve belgelerin saklanmasından ve ibrazından işverenler sorumludur. Kanuna göre düzenlenecek ve verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından meslek mensuplarının sorumlu olması için, defter, kayıt ve belgelerin imza karşılığı veya yazılı tutanak yoluyla, bilgilerin ise mail, kısa mesaj veya yazılı tutanak gibi yollarla meslek mensuplarına intikali gerekir.
İşveren veya işveren tarafından yetki verilen kişinin imzası olmayan veya bu kişiler tarafından intikal ettirilmeyen bilgi ve belgelere istinaden meslek mensupları tarafından düzenlenen defter, belge ve bilgiler için ilgili meslek mensupları sorumlu sayılacaktır." Bu hükümler doğrultusunda, SGK işlemlerini mükellefleriniz tarafından size gönderilen maillerde yer alan bilgiler doğrultusunda gerçekleştirdiğiniz takdirde, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı sorumlu tutulmamanız gerekir.
Ancak işveren veya işveren tarafından yetki verilen kişinin imzası olmayan veya bu kişiler tarafından intikal ettirilmeyen bilgi ve belgelere istinaden, yahut mail yoluyla aldığınız taleplerin aksine düzenlediğiniz defter, belge ve bilgiler için, kurumca veya yetkili adli mercilerce tespit edilmiş olması halinde, ortaya çıkan prim kaybından, gecikme cezasından, gecikme zammından, idari para cezalarından ve fazla veya yersiz yapılan ödemelerden işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacağınızı söyleyebiliriz..

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 09.04.2020)

GÜNDEM