BASINDAN YAZILAR
Eksik Gün Nedeni 06-Kısmi İstihdam ve 07-Puantaj Usulü Seçilen Sigortalılarla İlgili Uygulamada Neler Değişti - MuhasebeTR

Eksik Gün Nedeni 06-Kısmi İstihdam ve 07-Puantaj Usulü Seçilen Sigortalılarla İlgili Uygulamada Neler Değişti

26/3/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla;

-Ev hizmetlerinde 20 günden az çalıştırılan sigortalıların ay içindeki çalışmadıkları eksik sürelerine ilişkin Genel Sağlık Sigortası primlerinin 30 güne tamamlatılması zorunluluğu kaldırılmış,

-Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışan sigortalılar ile ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alan sigortalıların eksik sürelerinin 30 güne tamamlatılmasına ilişkin uygulama, 20 gün ve altında çalışan sigortalılar yerine, 8 gün ve altında çalışan sigortalılar yönünden zorunlu hale getirilmiştir.

5226 sayılı Kanunda yer alan hükümler

MADDE 44 – 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “alanlar ve bu Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına tabi olarak çalışanlardan” ibaresi “alanlardan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 45 – 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “çalışanlar,” ibaresi “çalışanlar ile” şeklinde, “alanlar” ibaresi “alanlardan” şeklinde, “yirmi” ibaresi “sekiz” şeklinde değiştirilmiş ve “ile bu Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına tabi olanlardan” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

GSS primlerini 30 güne tamamlamak zorunda olanlar kimler?

2018/Nisan ayına ilişkin bildirimlerden başlanılarak kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışan sigortalılar ile ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alan sigortalılardan prim gün sayıları 8 gün veya altında olanların, eksik sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlamaları zorunlu olacaktır.

SGK tarafından yayımlanan  “Genel Sağlık Sigortası Tescil Ve Prim İşlemleri konulu 2019/17 sayılı Genelgeye göre;  kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp çalıştığı saat karşılığında çalışanlar e-Bildirgede beyan edilen eksik gün nedenlerinden tespit edilmektedir.

Söz konusu genelgeye göre eksik gün nedeni,  “06-Kısmi İstihdam” seçilen sigortalılar kısmi süreli/çağrı üzerine çalışan sigortalı,  “07-Puantaj kayıtları” seçilen sigortalılar ise ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp çalıştığı saat karşılığında çalışan sigortalı sayılmışlardır. Dolayısıyla eksik gün nedeni 06- Kısmi İstihdam ve 07-Puantaj Usulü seçilmekle birlikte prim gün sayı 1 ila 8 gün arasında olan sigortalıların 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 30 günden eksik sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlamaları gerekecektir.

Örneğin, 2020/Nisan ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde, eksik gün nedeni 06 ve 07 olarak seçilmiş sigortalıların ödeyecekleri GSS primlerine ilişkin gün sayıları aşağıda gösterilmiştir.

Prim Gün Sayısı       Eksik Gün Nedeni          30 Güne tamamlanacak GSS gün sayısı

(A)   Sigortalısı                  8                   06-Kısmi İstihdam                               22 gün

(B)   Sigortalısı                  6                   07- Puantaj kayıtları                           24 gün

(C)   Sigortalısı                  7             07-Puantaj kayıtları                            23 gün

(D)  Sigortalısı                  9                   06-Kısmi İstihdam                     Zorunluluk kapsamında değil

Ev hizmetlerinde çalışan ve e-Bildirgede eksik gün nedeni “17-Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalışma” seçeneği işaretlenen sigortalılar ile eksik gün nedeni “06-Kısmi İstihdam”  ve “07- Puantaj Usulü” seçilen ve prim gün sayıları 9 ve üzerinde olan sigortalıların 1/4/2020 tarihinden itibaren eksik günlere ilişkin GSS primleri 30 güne tamamlanmayacaktır.

06 ve 07 eksik gün nedenleri ile bildirilip ay içindeki prim gün sayıları 8 veya altında olan sigortalılar, bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde iseler, primleri 30 güne tamamlanmaz.

Örneğin, 4/a kapsamında sigortalı olan eşi üzerinden sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde iken 4/a kapsamında kısmi süreli olarak çalışmaya başlayan (A) sigortalısının 2020/Nisan ayında prim gün sayısının 8 gün, eksik gün nedeninin 06-Kısmi İstihdam seçilerek bildirildiği düşünüldüğünde, 2020/Nisan ayının kalan 22 gününde eşi tarafından bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde olacağından, kalan süreleri Kanunun 60/c veya 60/g bendi kapsamında 30 güne tamamlanmayacaktır.

Eksik sürelerini isteğe bağlı sigorta kapsamında 30 güne tamamlayanlar, zorunlu GSS kapsamına alınmaz.

5510 sayılı Kanunun 51/3. Fıkrasında, “Ay içerisinde 30 günden az çalışan veya 80 inci madde uyarınca prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saatinin 4857 sayılı Kanuna göre belirlenen günlük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalıların aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigortaya prim ödemeleri halinde, primi ödenen süreler zorunlu sigortalılığa ilişkin prim ödeme gün sayısına otuz günü geçmemek üzere eklenir ve eklenen bu süreler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir.” Hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 06 ve 07 eksik gün nedenleri ile bildirilip ay içindeki prim gün sayıları 8 veya altında olan sigortalılar eksik sürelerini isteğe bağlı sigorta kapsamında ödemeleri halinde, 60/c veya 60/g kapsamında genel sağlık sigortası kapsamına alınmayacaklardır.

GSS primleri 30 güne tamamlanacak sigortalıların primleri 60/g bendi kapsamında kendileri tarafından ödenir ya da gelir testi sonrası aile içinde kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretin 1/3’ünden az çıkarsa 60/c kapsamında devlet tarafından karşılanır.

Eksik gün nedeni 06-Kısmi İstihdam veya 07-Puantaj Usulü olarak bildirilen ve prim gün sayısı 8 gün veya altında girilen sigortalılar, zorunlu GSS kapsamına girdikleri tarihten itibaren 60/g bendi kapsamında tescil edilmekte ve 2020 yılı rakamları ile her ay için 88.29 TL prim borcu çıkartılmaktadır.

60/g kapsamında tescil edilen sigortalılar, zorunlu genel sağlık sigortası kapsamında tescil edildiklerine dair yazının kendilerine tebliğinden itibaren bir ay içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat etmeleri ve yapılan gelir testi sonucunda aile içinde kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücretin üçte birinden az çıkması halinde bu defa 60/g kapsamındaki tescilleri, 60/c kapsamına dönüştürülmekte ve GSS primleri Devlet tarafından karşılanmaktadır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılan gelir testi sonucunda aile içinde kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretin üçte birinden fazla çıkması halinde gelir testi sonucuna itiraz, gelir testi sonucunun sigortalıya tebliğinden itibaren 15 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılmaktadır.

(Kaynak: Gülbenk Müşavirlik | 31.03.2020)

GÜNDEM