BASINDAN YAZILAR
Beyannameye Dahil Edilen Gelirden Yapılacak İndirim / Nedim Türkmen - MuhasebeTR

Beyannameye Dahil Edilen Gelirden Yapılacak İndirim / Nedim Türkmen

7 – Gerçek kişiler için vergi rehberi

Vergi kanununa göre yıllık beyanname verilecek gelirlerin bazılarında mevzuatla belirlenmiş şartları taşıdığı takdirde vergi indirimi yapılır

Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler,  Gelir Vergisi Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilmiştir. Gelir Vergisi matrahının tespitinde; Gelir Vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıda belirtilen indirimlerin yapılabilmesi için, yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ

Yıllık beyannamede matrahın tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri;

– Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortalarına ödenen primlerin yüzde 50'si ile,

– Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin yüzde 100'ünden oluşmaktadır.

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, beyan edilen gelirin yüzde 15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. (2019 yılı gelirlerine ilişkin olarak kullanılacak olan asgari ücretin yıllık brüt tutarı 30.700 TL'dir).

EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI

Aşağıda belirtilen şekilde yapılan eğitim ve sağlık harcamaları, beyan edilen gelirin yüzde 10'unu aşmaması şartıyla yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilir.

– Eğitim ve sağlık harcamaları Türkiye'de yapılmalıdır.

– Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmelidir.(Vakıf üniversitelerinde çocuk okutanların 8 Aralık 2019'da SÖZCÜ'de yayımlanan “ Üniversitenin muafiyeti nedeniyle veliyi cezalandırmak!'' başlıklı yazımı okumalarını tavsiye ederim.)

– Söz konusu harcamalar mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olmalıdır.

“Küçük çocuk” tanımından anlaşılması gereken; mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocuklardır.

İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplamasında beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınacaktır.

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

– Sınırlı indirilecekler.

– Sınırsız indirilecekler.

SPONSORLUK HARCAMALARI

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun (89/8) maddesine göre 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının;

– Amatör spor dalları için yüzde 100'ü,

– Profesyonel spor dalları için yüzde 50'si yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılabilecektir.

Bireysel katılım yatırımcısı indirimi

 

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 82'inci maddesine göre, 31.12.2022 tarihine kadar bireysel katılım yatırımcısı tam mükellefler gerçek kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şartıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun değerlemeye ait hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının yüzde 75'ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilirler. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında projesi son beş yıl içinde desteklenmiş kurumlara iştirak sağlayan bireysel katılım yatırımcıları için bu oran yüzde 100 olarak uygulanacaktır.

Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar

– Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu,

– Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun Kuruluşu Hakkındaki Kanun,

– Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu,

– Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu,

– Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kanunu,

– Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu,

– İlköğretim ve Eğitim Kanunu,

– Üniversitelere, yüksek teknoloji enstitüleri ile gelirlerinin en az dörtte üçünü münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vakıflardan Cumhurbaşkanı'nca vergi muafiyeti tanınanlara makbuz karşılığında yapılan bağışlar.

Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre kakdir komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır.

İndirim konusu yapılabilecek diğer hususlar:

Cumhurbaşkanlığı'nca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı indirim konusu yapılabilecektir.

İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneği'ne ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti'ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı indirim konusu yapılabilecektir.

Bireysel katılım yatırımcısı indirimi.

EXPO 2016 Antalya Ajansı'na yapılan her türlü nakdî ve ayni bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının tamamı indirim konusu yapılabilecektir. Gerçek kişiler için vergi rehberi yazı dizimize, önümüzdeki günlerde siz değerli SÖZCÜ okurlarından gelen sorulara verdiğimiz yanıtlar ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. BİTTİ

 

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 09.03.2020)

GÜNDEM